• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 478/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TM THỜI GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG VÀ TRÔNG GIỮ XE TẠI CHỢ HỒNG SƠN - LA GIANG, PHƯỜNG ĐỨC THUẬN, THỊ XÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/02/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính ph;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ La Giang tại Văn bản số 01/TTr-LG ngày 01/02/2018 về việc thẩm định phương án giá sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ và trông giữ xe Chợ Hồng Sơn - La Giang tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; của UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Văn bản số 24/TTr-UBND ngày 01/02/2018 về việc quy định mức thu tạm thời giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận và của Sở Tài chính tại Văn bản số 469/STC-GCS ngày 29/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh như sau:

1. Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức giá

1

Đối với các hộ kinh doanh trong đình chợ và ki-ốt:

 

 

a

Mức giá bình quân tối đa

đồng/m2/tháng

78.000

b

Mức giá tối đa tính cho mỗi ki-ốt lại A1

đồng/m2/tháng

156.000

2

Đối với hộ kinh doanh ngoài đình chợ và ki-ốt:

 

 

a

Mức giá tối đa đối với hộ kinh doanh cđịnh

đồng/m2/tháng

35.000

b

Mức giá tối đa đối với hộ KD không cố định

đồng/lượt

5.000

2. Giá tối đa dịch vụ trông giữ xe:

TT

Loại phương tiện

Mức giá

(đồng/xe/lượt)

Ban ngày

Cả ngày và đêm

1

Xe đạp, xe đạp điện

1.000

2.000

2

Xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh

3.000

5.000

3

Xe ô

20.000

30.000

Điều 2. Công ty cổ phần Chợ La Giang (Chủ đầu tư) căn cứ mức giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và trông giữ phương tiện quy định tại Điều 1 để quyết định mức thu cụ thể địa điểm kinh doanh phù hợp quy hoạch bố trí ngành hàng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy mô, thời gian, hình thức thuê giao từng loại ki-ốt, địa điểm kinh doanh trên nguyên tắc không vượt giá tối đa theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Chủ đầu tư và người thuê ki-ốt, địa điểm kinh doanh; đồng thời quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Sau khi Công trình Chợ Hồng Sơn - La Giang hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, được quyết toán vốn đầu tư và các chi phí có liên quan; UBND thị xã Hồng Lĩnh hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ và trông giữ xe Chợ Hồng Sơn - La Giang, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Cục Thuế Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND phường Đức Thuận; Giám đốc Công ty cổ phần Chợ La Giang (Chủ đầu tư); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh
;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 478/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Dương Tất Thắng
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 478/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378544