• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 479/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 479/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mphẩm;

Theo đề nghị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại báo cáo số 4583/BC-SYT đề ngày 09/7/2015;

Xét đề nghị của Trưng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần thương mại A.M.Y do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Qun lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Omar Sharif Re20 Future Perfect Wrinkle Softener

58217/12/CBMP-QLD

27/02/2012

2

Omar Sharif Pore Hydra Deep Cleansing Mask

58219/12/CBMP-QLD

27/02/2012

3

Omar Sharif Pore Hydra Lifting Activator

58220/12/CBMP-QLD

27/02/2012

4

Omar Sharif Pore Hydra Water Serum

58221/12/CBMP-QLD

27/02/2012

5

Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Soothing Toner

58225/12/CBMP-QLD

27/02/2012

6

Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Cure Formula Serum

58227/12/CBMP-QLD

27/02/2012

7

Omar Sharif The Cover Classic Two Way Cake

58230/12/CBMP-QLD

27/02/2012

8

Omar Sharif Olea Face Cleansing Cream

74974/13/CBMP-QLD

04/7/2013

9

Omar Sharif A.C.Care Bees Foam Cleanser

74975/13/CBMP-QLD

04/7/2013

10

Omar Sharif A.C.Care Bees Sun Protection

74979/13/CBMP-QLD

04/7/2013

11

Omar Sharif A.C.Care Bees Shield BB Cream

74980/13/CBMP-QLD

04/7/2013

Tổng số: 11 số tiếp nhận

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty c phn thương mại A.M.Y;

+ Địa chỉ: 100 Cao Thng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Nhãn sản phẩm ghi tính năng, công dụng không đúng với bản chất vốn có của sản phẩm; Thành phần công thức trên nhãn không đúng thành phần công thức trong hsơ công bố.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty cổ phần thương mại A.M.Y.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty cổ phần thương mại A.M.Y, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục tr
ưởng Trương Quốc Cường (đ b/c);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 479/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 31/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/08/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 479/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại A.M.Y;

+ Địa chỉ: 100 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Nhãn sản phẩm ghi tính năng, công dụng không đúng với bản chất vốn có của sản phẩm; Thành phần côngthức trên nhãn không đúng thành phần công thức trong hồ sơ công bố.

Từ khóa: Quyết định 479/QĐ-QLD

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
291783