• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Giá tiêu thụ nước sạch

 

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

Tải về Quyết định 48/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2013/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003,

Căn cứ Luật Giá ngày 02 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2445/TTr-STC ngày 10 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng cung cấp theo đối tượng và mục đích sử dụng; cụ thể như sau:

TT

Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

Mức giá (đ/m3)

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư

 

 

- Mức 1: đến 2,5 m3/người/tháng

6.300

 

- Mức 2: trên 2,5 m3 đến 5 m3/người/tháng

10.000

 

- Mức 3: trên 5 m3/người/tháng

12.300

2

Cơ quan hành chính sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

12.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất

14.000

4

Hoạt động kinh doanh dịch vụ

18.000

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, thủy lợi phí (tiền sử dụng nước) đối với khối lượng nước sử dụng từ hồ Chiến Thắng và hồ Đạ Tẻh, phí nộp Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thoát nước thải ban hành theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH cấp thoát nước Lâm Đồng.

Điều 3.

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

2. Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng đúng tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai; Đạ Tẻh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính, Bộ XD, Bộ NN và PTNT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PC UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 48/2013/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210290