• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Quyết định 48/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 48/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (để tổng hợp);
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP), Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP (Thông tư 14/2014/TT-BTP), Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Thông tư 10/2015/TT-BTP).

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp về ban bành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.

Để triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội năm 2018 một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội, trong đó tập trung vào việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực lao động.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2018: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1.1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lĩnh vực lao động

1.2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và lao động tại một số địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm, các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8,9 năm 2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và lao động

- Nội dung hoạt động: Báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lĩnh vực được giao quản lý được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Tổng hợp nội dung kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2018 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm, các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lao động.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các lĩnh vực khác

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để kịp thời phát hiện và kiến nghị phương án hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kết quả công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/10/2018 để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.

3. Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

3.1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

3.2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

- Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Xử lý kết quả kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2018

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình; cử cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia các Đoàn kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì khi có yêu cầu;

b) Báo cáo tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách về Vụ Pháp chế để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2018.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và phân bổ kinh phí theo dõi thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2018 theo Kế hoạch./.

Điều 14. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

e) Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 48/QĐ-LĐTBXH

410

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385077