• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 48/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đợt 1 năm 2018

Tải về Quyết định 48/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 02/TTr-KHĐT ngày 15/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2018, gồm 13 dự án: 01 dự án đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (có Phụ lục số 01 kèm theo) 12 dự án đầu tư có sử dụng đất (có Phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định luật. của pháp

3. Đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB, TNMT, CVP

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

Phụ lục số 01: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Chức năng sử dụng đất

Hiện trạng

khu đất

Tổng vốn (tỷ đồng)

Tiến độ thực hiện (năm)

Bên mời thầu

Ghi chú

1

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân và khu thương mại giao dịch, xúc tiến thương mại

xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

6,0

Nhà ở xã hội, thương mại

Đất nông nghiệp

422

2018 – 2020

Sở xây dựng

 

 

Phụ lục số 02: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên Dự án

Địa điểm

Diện tích

(ha)

Chức năng sử dụng đất

Hiện trạng khu đất

Tổng vốn

(tỷ đồng)

Tiến độ thực hiện

(năm)

Đon vị đề xuất

Ghi chú

1

Dự án đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa

thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1,0

Công cộng

Đất nông nghiệp

20

2018 - 2020

UBND huyện Gia Bình

 

2

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng bốc xếp hàng hóa tại xã Tân Chi

xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2,3

Hỗn hợp

Đất nông nghiệp

25

2018 - 2019

UBND huyện Tiên Du

 

3

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng ăn uống và văn phòng giao dịch

xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0,9

Thương mại dịch vụ

Đất nông nghiệp

20

2018 - 2019

UBND huyện Tiên Du

 

4

Dự án đầu tư xây dựng khuôn viên cây xanh và Bãi đỗ xe thôn Đông Yên

xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

4,9

Cây xanh, bãi đỗ xe

Đất nông nghiệp

50

2013 - 2020

UBND huyện Yên Phong

 

5

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ốp lát

xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

9,8

Công nghiệp

Đất nông nghiệp

401

2018 - 2020

UBND huyện Yên Phong

 

6

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ống gió

thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh

2,0

Đất sản xuất

Đất nông nghiệp

60

2018 - 2019

UBND huyện Lương Tài

 

7

Dự án đầu tư khu chăn nuôi lợn khép kín

Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh

2,07

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp

6,8

2018 - 2019

UBND huyện Lương Tài

 

8

Dự án chán nuội kết hợp nuôi trồng thủy sẩn

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh

3,33

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp

9

2018 - 2019

UBND huyện Lương Tài

 

9

Dự án khu phức hợp sản xuất, chế biến thịt lợn thảo dược

Thôn Tĩnh Xã, xã Phú Hòa, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh

6,85

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp

99

2018 - 2019

UBND huyện Lương Tài

 

10

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công cơ khí

xã Phú Hòa, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh

0,61

Đất sản xuất

Đất nông nghiệp

13

2018 - 2019

UBND huyện Lương Tài

 

11

Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ khách sạn

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0.39

Thương mại dịch vụ

Đất nông nghiệp

35

2018 - 2019

UBND thành phố Bắc Ninh

 

12

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng

xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

4,834

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đã giải phóng mặt bằng

1.300

2018 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

yêu cầu sử dụng công nghệ cao đốt rác phát năng lượng đảm bảo các quy định, quy chuẩn hiện hành và xử lý rác trên địa bàn huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 48/QĐ-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377981