• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Quỹ Phát triển đất

 

Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 485/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về qun lý, sử dụng Qu phát triển đất;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Qu phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2469/TTr-STC ngày 08 tháng 9 năm 2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 502/SNV-TCBC ngày 13 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Quphát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các quy định cụ thể sau đây:

1. Tên gọi của Qu:

- Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tên giao dịch quốc tế: Ba Ria-Vung Tau Land Development Fund.

- Tên giao dịch viết tắt: BVLAF.

2. Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là tổ chức tài chính nhà ớc, trực thuộc UBND tỉnh, Có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Qu phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không trực tiếp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc tạo quỹ đất để đấu giá, hoạt động theo mô hình ủy thác toàn bộ cho Quđầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quỹ sử dụng bộ máy, nhân sự của Quỹ đầu tư phát triển đđiều hành và quản lý có hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Qu, có sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chức năng nhận vốn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 10 Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất.

5. Nguồn vốn của Quphát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bao gồm vốn ngân sách tnh và các nguồn vn khác, trong đó:

- Mức vốn ngân sách tnh cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017 là 500 (năm trăm) tỷ đồng, bố trí nguồn ngân sách tỉnh đcấp cho Quỹ ngay khi thành lập là 200 (hai trăm) tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2016; Năm 2017 tiếp tục sử dụng ngân sách tỉnh đbổ sung nguồn vốn cho Quỹ là 300 (ba trăm) tỷ đồng.

- Kể từ năm 2018 trở đi, căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm và tình hình hoạt động, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức trích bổ sung cụ thể hàng năm cho Quphát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Việc thay đổi vn nhà nước cấp trong quá trình hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quphát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quyết định nhân sự Hội đồng quản lý Quphát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Giao Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu các quy định hiện hành, dự thảo, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về các nội dung:

+ Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý Quỹ, Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, của Ban kiểm soát Qu.

+ Thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

+ Cán bộ nghiệp vụ qun lý Quỹ.

+ Các quy trình thủ tục ứng vốn, giải ngân, thu hồi vốn ứng.

+ Các nội dung khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC, Bộ TNMT (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kim tra văn bản);
- TTr. Tỉnh y; TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 485/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 04/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 485/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331863