• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Quyết định 485/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Tỉnh tại Tờ trình số 203/TTr-TTr.VP ngày 20 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện lập Danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Chánh Thanh tra Tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

1. Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã

Thời hạn giải quyết 10 ngày

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và đăng ký số thứ tự vào Sổ tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo UBND cấp xã xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Phiếu xử lý đơn chuyển đến (đơn theo đường bưu điện hoặc đơn gửi trực tiếp)

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ; chuyển cán bộ xử lý đơn nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Ý kiến đề xuất trên Phiếu xử lý đơn chuyển đến

Bước 3

Công chức xử lý đơn tham mưu văn bản thụ lý (nếu đơn thuộc thẩm quyền) hoặc văn bản hướng dẫn, trả lời (nếu đơn không thuộc thẩm quyền) trình lãnh đạo UBND cấp xã ký ban hành

05 ngày

Dự thảo thông báo thụ lý, quyết định thụ lý xác minh (đơn thuộc thẩm quyền); dự thảo Phiếu chuyển đơn, hướng dẫn hoặc văn bản trả lời (đơn không thuộc thẩm quyền).

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã ký ban hành việc tham mưu xử lý đơn của cán bộ xử lý đơn

03 ngày

Phiếu chuyển đơn, hướng dẫn hoặc văn bản trả lời (đơn không thuộc thẩm quyền); thông báo thụ lý, quyết định thụ lý xác minh đã được ký, duyệt

Bước 5

Công chức một cửa cấp xã vào số Phiếu chuyển đơn, hướng dẫn hoặc văn bản trả lời Thông báo và Quyết định thụ lý xác minh, phát hành theo nơi nhận

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Phiếu chuyển đơn, hướng dẫn hoặc văn bản trả lời Thông báo thụ lý, quyết định giao nhiệm vụ xác minh đã có số ngày tháng năm phát hành.

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

 

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thời hạn giải quyết: - 30 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc chỉ có 01 nội dung khiếu nại và cần xác minh tại 01 đơn vị (vụ việc đơn giản); Hoặc 45 ngày đối với vụ việc có 01 nội dung hoặc 02 nội dung khiếu nại và cần xác minh tại 02 đơn vị khác nhau (nếu vụ việc phức tạp);

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức một cửa cấp xã chuyển Thông báo và quyết định thụ lý (scan) và đăng ký số thứ tự vào Sổ tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo UBND cấp xã xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Phiếu xử lý công văn đến

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, thẩm tra xử lý hồ sơ và hoặc giao công chức cấp xã thụ lý xác minh

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Ý kiến đề xuất trên Phiếu xử lý công văn đến

Bước 3

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh dự thảo quyết định thành lập Tổ xác minh (hoặc Thông báo giao nhiệm vụ xác minh)

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Tờ trình kèm dự thảo quyết định thành lập Tổ xác minh (hoặc Thông báo giao nhiệm vụ xác minh)

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã ký quyết định thành lập Tổ xác minh (hoặc Thông báo giao nhiệm vụ xác minh)

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Quyết định thành lập Tổ xác minh (hoặc Thông báo giao nhiệm vụ xác minh) đã có chữ ký

Bước 5

Văn thư phát hành quyết định thành lập Tổ xác minh (hoặc Thông báo giao nhiệm vụ xác minh)

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Bước 6

Tổ xác minh (Công chức được giao nhiệm vụ xác minh) tiến hành xác minh

- Vụ việc đơn giản: 20 ngày

- Vụ việc phức tạp: 33 ngày

Báo cáo kết quả xác minh

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp xã ký báo cáo kết quả xác minh; tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đối thoại, giao công chức được giao xác minh dự thảo văn bản trả lời, quyết định giải quyết trình Chủ tịch UBND cấp xã ký

- Vụ việc đơn giản: 03 ngày

 - Vụ việc phức tạp: 04 ngày

Báo cáo kết quả xác minh đã được ký, duyệt

Bước 8

Chủ tịch UBND cấp xã ký ban hành văn bản trả lời, quyết định giải quyết

- Vụ việc đơn giản: 02 ngày;

- Vụ việc phức tạp: 03 ngày

Công văn trả lời, Quyết định giải quyết đã được ký, duyệt

Bước 9

Công chức một cửa cấp xã phát hành văn bản

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Vào số văn bản Công văn trả lời, Quyết định giải quyết và ngày, tháng, năm phát hành văn bản.

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 đến 45 ngày

 

3. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thời hạn giải quyết: - 30 ngày kể từ ngày thụ lý; Hoặc có thể gia hạn lần 01 không quá 30 ngày đối với vụ việc phức tạp; gia hạn lần 2 không quá 30 ngày đối với vụ việc đặc biệt phức tạp (Theo Điều 30 của Luật Tố cáo năm 2018)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian hực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức một cửa cấp xã chuyển Thông báo và quyết định thụ lý (scan) và đăng ký số thứ tự vào Sổ tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo UBND cấp xã xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Phiếu xử lý công văn đến

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, thẩm tra xử lý hồ sơ và hoặc giao công chức cấp xã thụ lý xác minh

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Ý kiến đề xuất trên Phiếu xử lý công văn đến

Bước 3

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh dự thảo quyết định thành lập Tổ xác minh

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Tờ trình kèm dự thảo quyết định thành lập Tổ xác minh

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã ký quyết định thành lập Tổ xác minh

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Quyết định thành lập Tổ xác minh đã có chữ ký

Bước 5

Văn thư phát hành quyết định thành lập Tổ xác minh

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định thành lập Tổ xác minh

Bước 6

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo kèm dự thảo văn bản trả lời và dự thảo kết luận nội dung tố cáo trình Lãnh đạo UBND cấp xã duyệt trình Chủ tịch UBND cấp xã ký

- Vụ việc đơn giản: 21 ngày

- Vụ việc phức tạp: 49 ngày

Dự thảo Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo kèm dự thảo văn bản trả lời và dự thảo kết luận nội dung tố cáo

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp xã ký báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo kèm dự thảo văn bản trả lời và dự thảo kết luận nội dung tố cáo trình Chủ tịch UBND cấp xã

- Vụ việc đơn giản: 02 ngày - Vụ việc phức tạp: 03 ngày

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo đã được ký duyệt kèm dự thảo văn bản trả lời và dự thảo kết luận nội dung tố cáo

Bước 8

Chủ tịch UBND cấp xã ký ban hành văn bản, quyết định giải quyết

- Vụ việc đơn giản: 02 ngày

- Vụ việc phức tạp: 03 ngày

Công văn trả lời, Thông báo kết luận nội dung tố cáo hoặc Quyết định tạm đình chỉ/đình chỉ đã được ký, duyệt

Bước 9

Công chức một cửa cấp xã phát hành văn bản

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Vào số Công văn trả lời, Thông báo kết luận nội dung tố cáo hoặc Quyết định tạm đình chỉ/đình chỉ và ngày, tháng, năm phát hành văn bản.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 đến 60 ngày (gia hạn lần 1)

 

4. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Thời hạn giải quyết: 04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc) hoặc 08 giờ làm việc, tùy thuộc vào nội dung tiếp (cho đến khi kết thúc buổi tiếp dân)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Đón tiếp, xác định nhân thân của công dân: Cán bộ tiếp công dân đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân; trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Ghi chú các thông tin cần thiết để nhập Sổ tiếp dân trên phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bước 2

Cán bộ tiếp công dân Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu: Hướng dẫn và trả lời trực tiếp hoặc cung cấp thông tin đầu mối vụ việc nếu nội dung trình bày liên quan đến vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;  Chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu cho cán bộ xử lý đơn (trong trường hợp công dân đến gửi đơn)

.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc) hoặc 08 giờ làm việc, tùy thuộc vào nội dung tiếp

Ghi chú lại nội dung trình bày để nhập Sổ tiếp dân trên phần mềm (trong trường hợp có đơn gửi kèm) in phiếu biên nhận đơn để chuyển công chức xử lý đơn theo quy định; Trường hợp tiếp dân có Lãnh đạo thì kết quả là Biên bản tiếp công dân của lãnh đạo. Biên bản tiếp công dân của Lãnh đạo (nếu có) được scan sau đó tải lên phần mềm.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Cho đến khi kết thúc buổi tiếp công dân

 

5. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Thời hạn giải quyết: Từ 25/11 đến 30/12

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiến hành triển khai việc kê khai: Dự thảo Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Trong ngày 24/11

Công văn hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt công văn hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (kèm theo danh sách cán bộ, công chức, nhân viên thuộc diện phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; mẫu bản kê khai)

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Trong ngày 25/11

Công văn hướng dẫn kèm danh sách và mẫu bản kê khai

Bước 3

Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc diện phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản kê khai (kể từ ngày 25/11)

Bản kê khai tài sản, thu nhập

Bước 4

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiếp nhận (kể từ ngày nhận được Bản kê khai) kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai; Trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại.

07 làm việc (01 ngày làm việc)

Bản kê khai đã đầy đủ hoặc văn bản yêu cầu kê khai lại

Bước 5

Cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện kê khai tài sản, thu kê khai lại đầy đủ theo yêu cầu của Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ .

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu kê khai lại.

 

Bản kê khai

Bước 6

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiếp nhận (kể từ ngày nhận được Bản kê khai) kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai sao lục, gửi và lưu Bản kê khai đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định; sau khi công khai, lưu bản này cùng hồ sơ của người có nghĩa vụ kê khai tại cơ quan mình.

10 ngày làm việc (chậm nhất là 30/12)

Bản kê khai đã đầy đủ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Từ 25/11 đến 30/12

 

6. Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Thời hạn giải quyết: Từ sau ngày 30/12

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ Dự thảo Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

 

Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

 

Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đẵ được ký, duyệt

Bước 3

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ thực hiện Phổ biến kế hoạch công khai được phê duyệt, kèm theo danh sách và bản sao các Bản kê khai gửi các đơn vị trực thuộc.

03 ngày làm việc

Bản kê khai tài sản, thu nhập

Bước 4

Các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch công khai, lập báo cáo việc thực hiện gửi về bộ phận tổ chức cán bộ.

Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày niêm yết)

Văn bản, báo cáo

Bước 5

Bộ phận tổ chức, cán bộ tiến hành tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

07 ngày

Văn bản, báo cáo

Tổng thời gian giải quyết TTHC

42 ngày

 

7. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thời hạn giải quyết: Từ sau ngày 30/12

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ Dự thảo quyết định xác minh (dự kiến được xác minh là cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý theo quy định về phân cấp quản lý) trình Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý cán bộ) quyết định xác minh đối với người dự kiến được xác minh thuộc thẩm quyền quản lý của mình

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

 

Dự thảo quyết định xác minh

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã ký Quyết định xác minh

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Quyết định xác minh

Bước 3

Bộ phận giao nhiệm vụ xác minh

15 ngày, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày

Báo cáo kết quả xác minh trong kê khai tài sản, thu nhập. 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã ký kết luận xác minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

05 ngày

Văn bản, kết luận xác minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

Bước 5

Bộ phận tổ chức, cán bộ Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản thu nhập.

05 ngày

 

Văn bản, báo cáo

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Từ sau ngày 30/12 đến khi công khai bản kết luận

 

8. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thời hạn giải quyết: 05 ngày

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc trực tiếp đến cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải trình.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

 

Văn bản yêu cầu giải trình; Lời yêu cầu giải trình

Bước 2

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp nhiều người đến yêu cầu giải trình trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn người yêu cầu giải trình cử đại diện để trình bày nội dung yêu cầu

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

 

Tiếp nhận yêu cầu giải trình vào sổ tiếp nhận yêu cầu giải trình

Bước 3

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tham mưu văn bản thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình hoặc từ chối giải trình

03 ngày (Kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình)

Văn bản thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình hoặc từ chối giải trình

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan ký văn bản thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình hoặc từ chối giải trình

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

Văn bản thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình hoặc từ chối giải trình đã được ký, duyệt

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày

 

9. Thủ tục thực hiện việc giải trình

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ nghiên cứu nội dung yêu cầu giải trình.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

Văn bản yêu cầu giải trình; Lời yêu cầu giải trình

Bước 2

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ thu thập, xác minh thông tin có liên quan.

10 ngày ; phức tạp thì 25 ngày

 

Biên bản xác minh; Biên bản làm việc

Bước 3

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có chữ ký của các bên.

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

 

 

Biên bản làm việc

Bước 4

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ báo cáo kết quả thực hiện xác minh, giải trình; dự thảo văn bản văn bản giải trình trình Lãnh đạo cơ quan xem xét, ký duyệt

02 ngày

Báo cáo kết quả thực hiện giải trình kèm dự thảo văn bản giải trình

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan ký duyệt báo cáo kết quả thực hiện xác minh, giải trình; dự thảo văn bản văn bản giải trình

08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

 

Văn bản giải trình đã được ký, duyệt

Bước 6

Công chức văn thư gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. Trong trường hợp cần thiết thì công bố công khai văn bản giải trình theo quy định của pháp luật.

04 giờ làm việc (1/2 ngày làm việc)

 

Văn bản giải trình đã có số, ngày, tháng, năm ký phát hành

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày đến 30 ngày

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 485/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 485/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444647