• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 486/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QĐ-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 245/TTr- GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 36 quy trình (14 quy trình nội bộ và 22 quy trình liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH LIÊN THÔNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*), nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

 

 

1/Nhóm (8 TT):

 

1

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

3

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

4

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

5

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

7

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

8

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

16 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo ký phê duyệt kết quả TTHC

02 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả,chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC

 

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

2/ Nhóm (2 TT):

 

1

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

2

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

 15 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

11 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo ký phê duyệt kết quả TTHC

02 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC

 

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày lam việc

Kết quả TTHC; Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

 

3/TTHC: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

a) Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố (trong tỉnh) (không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện)

 

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận trường có học sinh chuyển đến tiếp nhận đơn chuyển trường, hồ sơ vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Hồ sơ TTHC;Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Bộ phận tiếp nhận trường có học sinh chuyển đi tiếp nhận đơn chuyển trường (có ý kiến tiếp nhận của Hiệu Trưởng trường chuyển đến), vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Hiệu trưởng ký ban hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư phát hành văn bản, trả Hồ sơ cho học sinh

1/2 ngày làm việc

Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận trường có học sinh chuyển đến tiếp nhận Hồ sơ của học sinh vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

01 ngày làm việc

Tiếp nhận Hồ sơ; Xếp lớp

 

b) Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác (ngoài tỉnh)

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo ký phê duyệt kết quả TTHC

01 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC

 

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

4/Nhóm 02 TTHC: không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện

 

1

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS (Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 04/10/2018) 

 

2

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS (Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận đơn, hồ sơ vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo TTGDTX hoặc Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

01 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Lãnh đạo TTGDTX hoặc Hiệu trưởng ký phê duyệt kết quả TTHC

01 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư phát hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày

 

 

5/TTHC: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học ( Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 04/10/2018): không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận trường có học sinh chuyển đến tiếp nhận đơn chuyển trường, vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Đơn ; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 2

Bộ phận tiếp nhận trường có học sinh chuyển đi tiếp nhận đơn chuyển trường (có ý kiến tiếp nhận của Hiệu Trưởng trường chuyển đến), vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng xử lý hồ sơ.

01 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3

Hiệu trưởng ký ban hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Kết quả TTHC

 

Bước 4

Văn thư phát hành văn bản, trả Hồ sơ cho học sinh

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ.

 

Bước 5

Văn thư trường có học sinh chuyển đến tiếp nhận Hồ sơ của học sinh vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển cho Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

1/2 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ học sinh; Xếp lớp

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

II. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*), nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

 

 

1/Nhóm (3TT):

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục(QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

2

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

3

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

17 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang Bộ phận Một cửa cấp huyện của văn phòng UBND Huyện

02 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

4 ngày làm việc

Phiếu trình ; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện; xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

2/ Nhóm (5TT):

 

 

 

1

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

2

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

3

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

4

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

5

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngàyngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

13 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

01 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

04 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả,, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

3/TTHC: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

13 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

01 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

19 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

1 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

 

 

4/ Nhóm TTHC(02):

 

 

1

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

2

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

08 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

01 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

04 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

 

5/ TTHC: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

13 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

01 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

09 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

6/ TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (QĐ 131/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

08 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

01 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

09 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

 

7/ TTHC: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

17 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

02 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

19 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

8/ Nhóm (2) TTHC:

 

 

 

1

Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

2

Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

 

Thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

 

 

Bước 1A

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ;

 

Bước 2 A

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

17 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm; Dự thảo văn bản trả kết quả

 

Bước 3 A

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt kết quả và chuyển liên thông sang bộ phận một cửa tập trung của văn phòng UBND huyện

02 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

Bước 1B

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

09 ngày làm việc

Phiếu trình ; Dự thảo Quyết định

 

Bước 2B

Văn thư Văn phòng UBND Huyện vào số văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện

01 ngày làm việc

Quyết định

 

Bước 1C

Công chức tại Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

 

 

10/ Nhóm (3TT):Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện

 

1

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

2

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

3

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

 

 

 

 

 

B/ Các thủ tục hành chính không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*) , nội dung công việc

Thời gian làm việc

Kết quả/Sản phẩm

1/TTHC: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (QĐ 2772/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

Bước 1 A

Cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho bố, mẹ hoặc người giám hộ và học sinh thuộc đối tượng chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tháng (8+9) năm trước

Văn bản

Bước 2 A

Trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục

10 ngày làm việc sau khi nhà trường niêm yết thông báo

Hồ sơ

Bước 3 A

Cơ sở giáo dục tiếp nhận, lập danh sách; xét duyệt, lập hồ sơ theo quy định gởi về Phòng Giáo dục và đào tạo.

5 ngày làm việc từ ngày hết hạn nộp hồ sơ

Văn bản; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 1B

Văn Thư Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp nhận, vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển đến chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm;Văn bản

Bước 2 B

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý, tổng hợp trình Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, thẩm định trình UBND cấp Huyện.

4 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm;Dự thảo văn bản trả kết quả

Bước 3 B

Văn thư Phòng Giáo dục và đào tạo chuyển hồ sơ sang văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

Bước 1 C

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và trả hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Phiếu trình; Dự thảo Quyết định

Bước 2 C

Văn thư Văn phòng UBND Huyện phát hành văn bản

1/2 ngày làm việc

Quyết định

Bước 1D

Phòng Giáo dục và đào tạo gởi trả kết quả về cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện

 

Phiếu trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

2/ TTHC: Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

a) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập

Bước 1 A

Cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho bố, mẹ hoặc người giám hộ và học sinh thuộc đối tượng chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tháng 8+9

Văn bản

Bước 2 A

Cha mẹ hoặc hoặc người giám hộ, học sinh nộp đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục

20 ngày làm việc sau khi nhà trường niêm yết thông báo

Hồ sơ

Bước 3 A

Cơ sở giáo dục tiếp nhận, lập danh sách; xét duyệt và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách và gởi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện việc chi trả

10 ngày làm việc từ ngày hết hạn nộp hồ sơ

Văn bản; Sổ theo dõi hồ sơ

b) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Bước 1A

Cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho bố, mẹ hoặc người giám hộ và học sinh thuộc đối tượng chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tháng 8+9

Văn bản

Bước 2A

Cha mẹ hoặc người giám hộ và học sinh nộp đơn cho cơ sở giáo dục, Cơ sở giáo dục xác nhận vào đơn

20 ngày làm việc sau khi nhà trường niêm yết thông báo

Hồ sơ

Bước 1B

Cha mẹ hoặc người giám hộ và học sinh nộp đơn có xác nhận của cơ sở giáo dục tại Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng LĐTBXH (Sinh viên).

30 ngày làm việc từ ngày khai giảng

Hồ sơ

Bước 2B

Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng LĐTBXH xem xét và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai DS và thực hiện việc chi trả

10 ngày làm việc từ ngày hết hạn nộp đơn

Văn bản; Sổ theo dõi hồ sơ

3/TTHC: Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Bước 1 A

Cơ sở giáo dục Mầm non tổ chức phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho bố, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tháng 8+9

Văn bản

Bước 2 A

Cha mẹ hoặc hoặc hoặc người chăm sóc trẻ em nộp đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục Mầm non

15 ngày làm việc sau khi nhà trường niêm yết thông báo

Hồ sơ

Bước 3 A

Cơ sở giáo dục tiếp nhận, lập danh sách và gởi danh sách + Hồ sơ cho Phòng Giáo dục và đào tạo

10 ngày làm việc từ ngày hết hạn nộp hồ sơ

Văn bản+Hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 1B

Phòng Giáo dục và đào tạo thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách , gởi cơ quan tài chính cùng cấp, trình UBND cấp Huyện

07 ngày làm việc

Tờ trình; Dự thảo Quyết định

Bước 1 C

Văn phòng UBND Huyện trình lãnh đạo Huyện phê duyệt kết quả và thông báo cơ sở giáo dục; gởi Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp , thẩm định.

07 ngày làm việc

Quyết định

Bước 1 D

Sở Tài Chính chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp kinh phí, lập dự toán ngân sách Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

07 ngày làm việc

Văn bản

Bước 1E

Cơ sở giáo dục Mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện chi hỗ trợ

 

Văn bản; Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 486/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 486/QĐ-UBND

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444648