• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tải về Quyết định 487/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-UBND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 246/TTr- GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, (*), nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

1/ Nhóm (2 TT):

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (QĐ 132/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

2

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (QĐ số 2771/QĐ-UBND , ngày 04/10/2018)

 

Thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp xã xem xét, phê duyệt kết quả TTHC.

7 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Dự thảo văn bản trả kết quả

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Quyết định

Bước 4

Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp xã kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày làm việc

 Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

2/ Nhóm (3 TT):

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (QĐ 132/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

2

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (QĐ 132/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (QĐ 132/QĐ-UBND , ngày 21/01/2019)

Bước 1

Thời gian giải quyết TTHC

 20 ngày làm việc

 

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 3

Công chức, viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, có văn bản gởi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Dự thảo văn bản trả kết quả

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

10 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Văn bản

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt kết quả và trả kết quả TTHC

4 ngày làm việc

Xử lý trên phần mềm/Quyết định

Bước 6

Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả chuyển Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Kết quả TTHC

Bước 7

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp xã kiểm tra, thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa.

1/2 ngày làm việc

 Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 20 ngày làm việc

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 487/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 487/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444628