• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Văn học nghệ thuật huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 488/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HUYỆN BÙ ĐĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của ông Đàm Hữu Xuyên, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bù Đăng kiêm Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng tại Đơn xin thành lập ngày 02/01/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ Trình số 266/TTr-SNV ngày 15/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng (dưới đây gọi tắt là Hội).

Địa điểm làm việc của Hội: Tạm thời đặt tại Nhà thi đấu Đa năng của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Hội trên địa bàn.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ban Vận động thành lập Hội phải tổ chức Đại hội để chính thức bầu ra Ban Chấp hành Hội và hoạt động theo nhiệm kỳ.

4. Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Lãnh đạo Hội có trách nhiệm gửi kết quả Đại hội đến UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), bao gồm:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội;

b) Biên bản thông qua Điều lệ Hội, Biên bản bầu Ban Chấp hành Hội (có danh sách kèm theo);

c) Lý lịch trích ngang người đứng đầu Hội (nếu người đứng đầu Hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ);

d) Phương hướng hoạt động của Hội;

đ) Nghị quyết Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 488/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 29/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 488/QĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208709