• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Quyết định 4892/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020

Tải về Quyết định 4892/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4892/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”; Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 về việc phê duyệt "Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1153/TTr-SKHCN ngày 06/11/2017 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020, Công văn số 5390/STC-HCSN ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4892/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm KH&CN, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững doanh nghiệp và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua đã chú trọng phát triển doanh nghiệp KH&CN. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (đứng thứ ba trong toàn quốc, sau 02 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), hoạt động khởi nghiệp ĐMST bước đầu được quan tâm, đạt được kết quả khích lệ, góp phần phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh. Tuy nhiên, so với số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp KH&CN của tỉnh còn quá ít, một số doanh nghiệp KH&CN hoạt động còn gặp khó khăn; Hoạt động khởi nghiệp ĐMST mới chỉ là bước khởi đầu, chưa được phát động thành phong trào sâu, rộng trong cộng đồng, chưa có định hướng, bước đi cụ thể để tiếp tục phát triển bền vững.

Để khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt“Chương trình Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp KH&CN và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020” với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh nghiệp KH&CN; Triển khai, cụ thể hóa nội dung của Đề án 844: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Thanh Hóa. Từng bước tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong cộng đồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về phát triển doanh nghiệp KH&CN

Hỗ trợ hoàn thiện, làm chủ công nghệ để thành lập mới ít nhất 15 doanh nghiệp KH&CN và hoàn thiện công nghệ tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường cho 15 doanh nghiệp KH&CN đã được thành lập thông qua thực hiện các dự án KH&CN.

b) Về hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST

- Hỗ trợ hình thành và phát triển 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Trong đó, hằng năm, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia thực hiện ít nhất 1 dự án khởi nghiệp ĐMST từ các đề án, chương trình KH&CN của TW và ít nhất 3 dự án khởi nghiệp ĐMST từ các đề án, chương trình của tỉnh.

- Xây dựng được trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn khởi nghiệp ĐMST và sàn giao dịch công nghệ - thiết bị của tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng, phạm vi

Chương trình được áp dụng đối với các doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp tiềm năng ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu); Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, truyền thông cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa (trừ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân về phát triển doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn phổ biến kiến thức về phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân về phát triển doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

a) Thông tin, tuyên truyền

- Nhiệm vụ:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa của phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tạo đối với phát triển KT-XH của tỉnh; chính sách, cơ chế hỗ trợ, các hoạt động phát triển doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp ĐMST của tỉnh và quốc gia đến các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của cộng đồng.

- Giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên đề về hoạt động doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp ĐMST của tỉnh tuyên truyền trên Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và Báo Văn hóa và Đời sống. Triển khai Chương trình truyền thông về phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 phát trên sóng TTV của Đài PT&TH Thanh Hóa.

+ Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Thanh Hóa (Website). Lập một chuyên mục riêng về doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Thanh Hóa trên Website này nhằm cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; các tấm gương khởi nghiệp điển hình, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thành công; các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. Website này được kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia.

+ Xuất bản các tài liệu, cẩm nang về doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST.

b) Đào tạo, tập huấn

- Nhiệm vụ:

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp KH&CN và hoạt động khởi nghiệp ĐMST. Nội dung đào tạo, tập huấn:

Kiến thức về doanh nghiệp KH&CN; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hoạt động ĐMST trong cộng đồng;

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; phân tích thị trường, marketing, xây dựng kế hoạch khởi sự doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp; huy động vốn cho sản xuất kinh doanh khi mới thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST;

Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST;

Kinh nghiệm của doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thành công.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp ĐMST cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, lồng ghép trong Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Quy mô: Mỗi năm tổ chức 03 lớp, đào tạo cho ít nhất 100 người, bắt đầu từ năm 2018.

+ Tổ chức lớp tập huấn về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp tiềm năng ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN và tổ chức, cá nhân liên quan do Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và các đơn vị liên quan thực hiện.

Địa điểm, quy mô: Mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn cho ít nhất 100 người, bắt đầu từ năm 2018.

+ Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo lồng ghép nội dung khởi nghiệp ĐMST vào chương trình giảng dạy. Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa bồi dưỡng về khởi nghiệp ĐMST, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp cho các giảng viên, huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

2. Hỗ trợ kết nối, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức hoạt động kết nối, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, truyền thông cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST.

+ Tăng cường các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước áp dụng trong tỉnh để phát triển doanh nghiệp KH&CN, thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh.

- Giải pháp thực hiện:

+ Thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn khởi nghiệp và Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa để hỗ trợ pháp lý, tư vấn phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST; tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong ươm tạo, thành lập và phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

+ Xây dựng và tổ chức hoạt động Sàn giao dịch công nghệ - thiết bị thuộc Sở KH&CN Thanh Hóa nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN thông minh; tư vấn quảng bá sản phẩm công nghệ, thiết bị và hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng như được mở rộng trên toàn quốc và quốc tế để tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp; hỗ trợ không gian làm việc cho các cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động khởi nghiệp ĐMST; cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý KH&CN của tỉnh. Sàn giao dịch công nghệ - thiết bị được hình thành trên cơ sở xây dựng và triển khai dự án: “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ thông minh” thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020”.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn thể, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo của cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghiên cứu giải pháp phát triển khởi nghiệp trong sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng.

+ Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu phát triển doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp có tiềm năng ươm tạo thành doanh nghiệp KH&CN; kết quả KH&CN và các ý tưởng sáng tạo có tiềm năng phát triển thành sản phẩm.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp ĐMST thực hiện các dự án KH&CN

- Nhiệm vụ:

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án ươm tạo, hoàn thiện làm chủ công nghệ, trực tiếp sản xuất sản phẩm từ kết quả KH&CN làm cơ sở thành lập doanh nghiệp KH&CN.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, phát triển bền vững doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp xây dựng và triển khai dự án khởi nghiệp ĐMST. Dự án khởi nghiệp ĐMST phải có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới; sản phẩm của dự án có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp; cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp ĐMST tiếp cận, tham gia thực hiện dự án thuộc các đề án, chương trình KH&CN quốc gia và chương trình KH&CN của tỉnh theo hướng tăng cường lồng ghép các chương trình, phát huy xã hội hóa các nguồn vốn, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án. Trong đó:

+ Đối với các dự án thuộc các đề án, chương trình KH&CN quốc gia: Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592); Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia... được thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Kinh phí hỗ trợ, ngoài nguồn vốn TW, tỉnh sẽ bố trí đối ứng từ ngân sách tỉnh đối với các dự án có cơ cấu nguồn đối ứng của địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Đối với các dự án được hỗ trợ theo Chương trình KH&CN của tỉnh; Quỹ Phát triển KH&CN Thanh Hóa và các chương trình khác của tỉnh được thực hiện hàng năm theo quy định của Quỹ và từng chương trình.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2017 đến hết năm 2020.

2. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 170.720 triệu đồng, gồm:

+ Kinh phí từ nguồn SNKH của TW: 33.000 triệu đồng.

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH của tỉnh: 34.900 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 103.870 triệu đồng, trong đó vốn của doanh nghiệp 99.300 triệu đồng.

Chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm và kinh phí thực hiện tại Phụ lục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì của Chương trình, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, các hạng mục của Chương trình.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về phát triển doanh nghiệp KH&CN; tham gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp ĐMST.

- Hướng dẫn các cá nhân và nhóm cá nhân; doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; doanh nghiệp KH&CN và các đơn vị liên quan đề xuất các dự án tham gia Chương trình.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự án: “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ thông minh” trong đó có nội dung xây dựng Sàn giao dịch công nghệ - thiết bị tỉnh Thanh Hóa.

- Định kỳ hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện; Tổ chức sơ kết giữa kỳ và đánh giá hiệu quả của Chương trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định và trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm cho Chương trình;

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, Sở KH&CN và các đơn vị liên quan tổ chức lớp đào tạo về khởi nghiệp ĐMST.

4. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KH&CN, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa

Chủ trì phối hợp với Văn phòng VCCI Chi nhánh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan thành lập và tổ chức hoạt động Trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn khởi nghiệp ĐMST; Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN.

6. Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

Chủ trì phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST lồng ghép trong khuôn khổ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”; Tổ chức các diễn đàn giao lưu, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp ĐMST trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên của tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để xác định nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình quản lý.

8. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.

Phối hợp với với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung hỗ trợ

Kinh phí

Ghi chú

Tổng

SNKH Trung ương

SNKH của tỉnh

Nguồn khác

I. Kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân về phát triển doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

1.1

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; ấn phẩm báo chí; Website KH&CN; cẩm nang về khởi nghiệp ĐMST.

600

0

600

0

 

1.2

Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST.

420

0

150

270 (Nguồn Kế hoạch đào tạo khởi sự DN của tỉnh)

 

2. Hỗ trợ kết nối, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh

2.1

Thành lập và tổ chức hoạt động Trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn khởi nghiệp và Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN

450

0

150

300 (nguồn DN)

 

2.2

Xây dựng và tổ chức hoạt động Sàn giao dịch công nghệ - thiết bị Thanh Hóa.

4.150

0

150

4.000 (Nguồn Đề án Thành phố thông minh)

QĐ số 2538/QĐ- UBND ngày 17/72017 của UBND tỉnh

2.3

Tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST

300

0

0

300

 

2.4

Xây dựng CSDL doanh nghiệp có tiềm năng ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; kết quả KH&CN và các ý tưởng sáng tạo.

450

0

450

0

 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp ĐMST thực hiện các dự án KH&CN

3.1

Hỗ trợ thành lập mới và phát triển doanh nghiệp KH&CN thực hiện các dự án KH&CN

144.000

24.000

24.000

96.000
(nguồn DN)

 

3.2

Hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thực hiện các dự án khởi nghiệp ĐMST

21.000

9.000

9.000

3.000
(nguồn DN)

 

II. Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý chung của Chương trình

1

Tổ chức hội nghị triển khai Chương trình

150

0

150

0

 

2

Tổ chức sơ kết Chương trình

100

0

100

0

 

3

Tổ chức tổng kết Chương trình

150

0

150

0

 

 

Tổng cộng

171.720

33.000

34.900

103.870

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4892/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4892/QĐ-UBND

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375713