• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 49/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2015/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 412/TTr-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 như sau:

Điều 4. Nội dung đánh giá, xếp loại

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành;

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ;

3. Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính;

4. Việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước;

5. Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

6. Điểm thưởng, điểm trừ.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy định kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 như sau:

Điều 9. Thời gian tự đánh giá và thẩm định

1. Thời gian tự đánh giá

Trước ngày 10/12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt được trong năm của đơn vị mình và báo cáo kết quả tự đánh giá về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 10/12.

2. Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Trước ngày 01/12 hằng năm, giao Sở Nội vụ có văn bản đôn đốc, lấy ý kiến đánh giá chéo của các cơ quan, đơn vị đối với nội dung phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm.

3. Thời gian thẩm định

a) Trước ngày 15/12 hằng năm: Tổ chuyên viên liên ngành tỉnh tiến hành tổng hợp và thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị.

b) Trước ngày 25/12 hằng năm: Hội đồng thẩm định họp xem xét kết quả tổng hợp việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm đối với các cơ quan, đơn vị và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Trước ngày 31/12 hằng năm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn; Công báo Lạng Sơn;
- PCVP, NC, TH, KGVX, HC-QT, TTTHCB;
- Lưu: VT (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 19/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 49/2016/QĐ-UBND

518

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331395