• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 492/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục công trình Sửa chữa và nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ, sử dụng vốn ngân sách tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về Quyết định 492/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH LỘ, SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 149/SGTVT-KHTC ngày 26/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường Tỉnh lộ (ĐT.638, ĐT.639,và ĐT.630), sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2018, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 492/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Tên công trình

Phân bổ kinh phí

1

Tuyến ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh)

3,60

 

Sửa chữa, nâng cấp mặt đường đoạn Km103+800 - Km106+940 và đoạn từ Km107+240 - Km111+245; Xây dựng rãnh thoát nước tuyến ĐT.638 đoạn Km98+200 - Km118+575.

3,60

2

Tuyến ĐT.639 (đường ven biển)

8,93

a

Sửa chữa mặt đường đoạn Km41+550 - Km44+100

1,10

b

Sửa chữa, nâng cấp mặt đường đoạn Km62+800 - Km64+700 và Km70+800 - Km77+050

4,18

c

Sửa chữa, nâng cấp mặt đường đoạn Km95+700 - Km103+300

3,65

3

Tuyến ĐT.630

0,67

 

Sửa chữa, nâng cấp mặt đường đoạn Km14+660 - Km16+360

0,67

Tổng cộng

13,20

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 492/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 492/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377755