• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 4925/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 2213/QĐ-UBND về mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 4925/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4925/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2213/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5992/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2017 về việc đề nghị không ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Lý do: Một số nội dung không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bên mời thầu căn cứ từng dự án cụ thể, xây dựng dự thảo hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất đính kèm Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu phù hợp với quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4925/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4925/QĐ-UBND

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375715