• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 494/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 494/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

2. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo:

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh;

- Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng;

- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

3. Các Ủy viên Ban chỉ đạo:

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam;

- Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách các Ủy viên Ban Chỉ đạo theo văn bản cngười của các bộ, cơ quan.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền.

- Nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hệ tri thức Việt s hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Điều 3. Hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

2. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

3. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
Tr

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 494/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 494/QĐ-TTg

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381438