• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 494/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 494/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT NĂM 2014 CHO TỈNH HÀ NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3434/BTC-NSNN ngày 18 tháng 3 năm 2014, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1879/BKHĐT-KTDV ngày 31 tháng 3 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1029/LĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.500,405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2014 cho nhân dân tỉnh Hà Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 494/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 494/QĐ-TTg

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225877