• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 497/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 497/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Reliv Healthcare tại Văn thư số 07/CV-RV đề ngày 02/7/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 34 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Reliv Healthcare, cụ thể như sau:

Stt

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

247/15/CBMP-QLD

31/10/2015

2

1518/15/CBMP-QLD

09/12/2015

3

1519/15/CBMP-QLD

09/12/2015

4

1520/15/CBMP-QLD

09/12/2015

5

1521/15/CBMP-QLD

09/12/2015

6

1522/15/CBMP-QLD

09/12/2015

7

1523/15/CBMP-QLD

09/12/2015

8

1524/15/CBMP-QLD

09/12/2015

9

1525/15/CBMP-QLD

09/12/2015

10

1526/15/CBMP-QLD

09/12/2015

11

1527/15/CBMP-QLD

09/12/2015

12

1528/15/CBMP-QLD

09/12/2015

13

1529/15/CBMP-QLD

09/12/2015

14

1530/15/CBMP-QLD

09/12/2015

15

1531/15/CBMP-QLD

09/12/2015

16

1532/15/CBMP-QLD

09/12/2015

17

1533/15/CBMP-QLD

09/12/2015

18

1534/15/CBMP-QLD

09/12/2015

19

1535/15/CBMP-QLD

29/02/2016

20

3999/16/CBMP-QLD

29/02/2016

21

14618/16/CBMP-QLD

02/8/2016

22

14619/16/CBMP-QLD

02/8/2016

23

18586/16/CBMP-QLD

06/10/2016

24

18587/16/CBMP-QLD

06/10/2016

25

18588/16/CBMP-QLD

06/10/2016

26

15304/16/CBMP-QLD

09/8/2016

27

5621/16/CBMP-QLD

22/3/2016

28

5622/16/CBMP-QLD

22/3/2016

29

5623/16/CBMP-QLD

22/3/2016

30

5624/16/CBMP-QLD

22/3/2016

31

5625/16/CBMP-QLD

22/3/2016

32

5626/16/CBMP-QLD

22/3/2016

33

6322/16/CBMP-QLD

29/3/2016

34

729/15/CBMP-QLD

18/11/2015

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Reliv Healthcare (Địa chỉ: 22H1 đường số 40, Khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Reliv Healthcare đề nghị thu hồi tự nguyện do không tiếp tục kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm này tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Reliv Healthcare, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục trư
ng Vũ Tun Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan-B
Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 497/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 01/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 497/QĐ-QLD

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
389606