• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ, LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-STNMT ngày 09/01/2018 về việc đề nghị ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án giá đất quy định tại Bảng giá đất trong khu vực thu hồi đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất (hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1). UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm khảo sát, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về quyết định của mình; thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Trường hợp giá đất trong Bảng giá đất không phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất (hệ số điều chỉnh giá đất khác 1), UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 497/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 497/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376641