• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Quyết định 2536/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 497/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 5, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2536/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 360/TTr-SGDĐT ngày 27/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II

a) Cấp học mầm non, tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học; học kỳ I có 18 tuần, bắt đầu từ ngày 05/9/2019 và kết thúc trước ngày 11/01/2020; học kỳ II có 17 tuần, bắt đầu từ ngày 13/01/2020 và kết thúc trước ngày 28/6/2020;

b) Các cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông có ít nhất 37 tuần thực học; học kỳ I có 19 tuần, bắt đầu học từ ngày 03/9/2019 và kết thúc trước ngày 12/01/2020; học kỳ II có 18 tuần, bắt đầu học từ ngày 13/01/2020 và kết thúc trước ngày 28/6/2020;

c) Các cấp học giáo dục thường xuyên trung học cơ sở, trung học phổ thông có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần), tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị kết thúc học kỳ I trước ngày 29/12/2019 và kết thúc học kỳ II trước ngày 28/6/2020.

3. Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 15/8/2020. Trong đó, các trường trung học phổ thông công lập áp dụng phương thức Thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 02 và 03/7/2020.

Điều 2. Các nội dung khác trong Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 497/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 12/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 497/QĐ-UBND

68

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444967