• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Quyết định 4973/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính hiệu lực thi hành Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Tải về Quyết định 4973/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4973/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2019/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯNG TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị đnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1743/SNV ngày 20/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính hiệu lực thi hành (tại Điều 2) của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

Nội dung đã ban hành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2019.

Nội dung đính chính lại: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thi đua - Khen thư
ởng TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4973/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 24/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4973/QĐ-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442319