• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt nội dung Hiệp định cụ thể cho Dự án "Nâng cao năng lực lập kế hoạch" giữa Việt Nam - Bỉ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 498/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH CỤ THỂ CHO DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH" GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC BỈ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/NQ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1776/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hiệp định cụ thể cho Dự án "Nâng cao năng lực lập kế hoạch" giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính, của nhà tài trợ về việc mua 01 xe ô tô cho Dự án, nêu rõ chủng loại xe và giải trình rõ sự cần thiết phải mua xe, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận, bổ sung với phía Bỉ việc điều chỉnh Hồ sơ Kỹ thuật - Tài chính của Dự án tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ nhất như góp ý của Bộ Tài chính tại văn bản số 12/BTC-QLN ngày 02 tháng 01 năm 2014.

Điều 5. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 498/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 498/QĐ-TTg

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226028