• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2015 về Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 498/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 109/SNV-CCHC ngày 23 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã sử dụng để đánh giá, phân loại kết quả cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Đánh giá và phân loại

1. Việc đánh giá, cho điểm dựa trên những nội dung đã làm được và có tài liệu chứng minh đầy đủ, rõ ràng.

2. Việc xếp loại được căn cứ vào tổng điểm mà đơn vị đạt được:

- Điểm tổng cộng từ 91 đến 100: Đơn vị xuất sắc.

- Điểm tổng cộng từ 81 đến 90: Đơn vị tốt.

- Điểm tổng cộng từ 65 đến 80: Đơn vị khá.

- Điểm tổng cộng từ 50 đến 64: Đơn vị trung bình.

- Điểm tổng cộng dưới 50: Đơn vị yếu.

3. Đối với UBND cấp huyện, ngoài việc phân loại mức độ thực hiện cải cách hành chính của đơn vị mình theo thang điểm trên thì phải có ít nhất 2/3 số lượng UBND cấp xã trực thuộc được đánh giá từ cùng mức trở lên.

Điều 4. Kinh phí triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã được đảm bảo bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh và thực hiện theo phân cấp kinh phí hiện hành.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Nội vụ (A+B);
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT,TH, Sở Nội vụ (02 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 498/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 498/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279193