• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 31 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2016

Tải về Quyết định 499/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 31 VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, TỈNH NINH BÌNH - GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Văn bản số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 và Văn bản số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 43/TTr-LĐTBXH ngày 05/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 31 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2016 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần gồm các ông, bà có tên sau:

I. Phó trưởng ban

Ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II. Các ủy viên

1. Ông Phạm Quốc Doanh, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực;

2. Ông Phạm Minh Thường, Phó giám đốc Sở Tư pháp;

3. Ông Dương Đức Quân, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

4. Bà Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

5. Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã;

III. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo:

1. Bà Ngô Thị Huệ, Trưởng phòng Lao động Tiền lương và BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Đức Dương, Phó trưởng phòng Lao động Tiền Lương và BHXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ phó;

3. Ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ viên;

4. Bà Lê Thị Thanh Toán, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Tổ viên;

5. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh - Tổ viên;

6. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Liên minh Hợp tác xã - Tổ viên

7. Bà Phùng Thụ Thu Thảo, chuyên viên phòng Lao động tiền lương và BHXH, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội - Tổ viên.

8. Bà Trịnh Thị Mai, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc:

1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trin khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu quy hoạch.

2. Tgiúp việc có nhiệm vụ: giúp Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn bản, thu thập và biên tập tài liệu, xây dựng dự thảo các loại báo cáo, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư Pháp; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ch tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP7, VP6,
Tr17/LĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 499/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 13/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 499/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331677