• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 67/2015/QĐ-UBND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2015/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 216/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015 của HĐND tỉnh Long An khóa VIII kỳ họp thứ 14 về việc phê duyệt tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 01/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Tại đoạn cui Khoản 2 Điều 1 ghi: “Trường hợp chỉ sgiá có biến động lớn theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công thì UBND tỉnh sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế” được sửa đổi thành “Trường hợp chỉ sgiá có biến động lớn theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công thì UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế”.

Lý do: đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017 và áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Các nội dung khác trong Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh vẫn có hiệu lực thi hành.

- Giao các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT2;

- Lưu: VT, SKHĐT, Hai

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362534