• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 5002/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 5002/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5002/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ MUA THUỐC TẬP TRUNG TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 504/TTr-SYT ngày 31/10/2016 (Có Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung của tỉnh Bình Định của Sở Tư pháp số 190/BC-STP ngày 27/10/2016 kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ MUA THUỐC TẬP TRUNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định)

Điều 1. Quy định chung

1. Quy định này quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Đơn vị mua thuốc tập trung).

2. Đơn vị mua thuốc tập trung được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; được tổ chức theo mô hình phối hợp liên ngành, hoạt động kiêm nhiệm, không thường xuyên (theo kỳ đấu thầu thuốc hàng năm), do Sở Y tế trực tiếp quản lý hoạt động.

3. Đơn vị mua thuốc tập trung có trách nhiệm:

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình Sở Y tế thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh; hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn; công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế để các cơ sở y tế công lập tham gia mua thuốc tập trung trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế) làm căn cứ hoàn thiện, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn.

- Giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở y tế xây dựng, thống nhất Danh mục thuốc đấu thầu tập trung của tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo Sở Y tế thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Căn cứ Danh mục thuốc đấu thầu tập trung của tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc theo đề nghị của các cơ sở y tế.

2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung của tỉnh, báo cáo Sở Y tế tổ chức thẩm định theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Xây dựng hồ sơ mời thầu, trình Sở Y tế thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, đề xuất kết quả lựa chọn nhà thầu cho Sở Y tế thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

5. Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

6. Hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

7. Công khai thỏa thuận khung đã ký theo quy định của Luật Đấu thầu trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế và thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung; báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định.

8. Chịu trách nhiệm giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng cung cấp thuốc của các cơ sở y tế với các nhà thầu được lựa chọn; định kỳ tổng hợp, cập nhật số lượng thuốc đã cung cấp và số lượng kế hoạch chưa thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế.

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương đúng quy định, đúng tiến độ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương.

Điều 3. Tổ chức hoạt động

1. Đơn vị mua thuốc tập trung do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, với thành phần:

- Trưởng Đơn vị là 01 lãnh đạo Sở Y tế.

- Phó Trưởng Đơn vị là 01 lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh (phụ trách Bảo hiểm y tế).

- Các thành viên khác là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh và tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

2. Các thành viên tham gia vào Đơn vị mua thuốc tập trung phải có trình độ chuyên môn về y, dược, tài chính; có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu và có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Các thành viên tham gia Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp (nếu có), thù lao, tiền làm thêm giờ… theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ cơ cấu tổ chức nêu tại Khoản 1, Điều này và yêu cầu nhiệm vụ được giao, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân quyết định, kiện toàn nhân sự cụ thể tham gia vào Đơn vị mua thuốc tập trung.

4. Đơn vị mua thuốc tập trung được phép sử dụng con dấu của Sở Y tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thu, chi kinh phí liên quan đến hoạt động đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương.

5. Trách nhiệm cụ thể của thành viên tham gia Đơn vị mua sắm tập trung:

a. Trưởng Đơn vị (lãnh đạo Sở Y tế):

- Chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Đơn vị mua thuốc tập trung theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

b. Phó Trưởng Đơn vị (01 lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách Bảo hiểm y tế):

- Chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương trước Trưởng Đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao trong các hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung.

c. Các thành viên khác:

Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công của Trưởng Đơn vị; về các nội dung tham mưu, đề xuất cho Trưởng đơn vị theo lĩnh vực chuyên môn được phân công trong các hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung.

6. Kinh phí hoạt động:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng kinh phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành, phối hợp và công tác kiểm tra giám sát

Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo các hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế giám sát các nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu của Đơn vị mua thuốc tập trung; cử cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu và có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu tham gia vào Đơn vị mua thuốc tập trung khi Sở Y tế có yêu cầu.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy định này đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5002/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 30/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5002/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342071