• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 501/QĐ-TTg năm 2015 thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 501/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KHOA HỌC CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRÍ THỨC KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức tại Việt Nam để tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội không thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp; các cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Diễn đàn khoa học là nơi để trí thức công khai trình bày và trao đổi những vấn đề khoa học và thực tiễn được đưa ra thảo luận. Diễn đàn khoa học được tổ chức dưới các hình thức: Diễn đàn trên báo chí, Diễn đàn dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học.

2. Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp trong quyết định này là Diễn đàn được thực hiện thường xuyên bởi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức Diễn đàn khoa học.

3. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các hoạt động mang tính xã hội, bao gồm:

Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền. Tư vấn được tiến hành chủ động độc lập hoặc khi có yêu cầu.

Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra. Phản biện được tiến hành chủ động độc lập hoặc khi có yêu cầu.

Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể. Giám định được thực hiện theo yêu cầu.

Chương II

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN KHOA HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Điều 3. Điều kiện tổ chức

1. Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

2. Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Diễn đàn do mình tổ chức.

3. Có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của Quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

2. Bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia Diễn đàn.

3. Bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của Diễn đàn.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC, THAM GIA DIỄN ĐÀN KHOA HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Điều 5. Quyền của đơn vị tổ chức Diễn đàn

1. Tiếp nhận hoặc chủ động xác định yêu cầu về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác.

2. Được phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức Diễn đàn. Tổ chức đơn vị giúp việc để quản lý hoạt động của Diễn đàn.

3. Ký hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động của Diễn đàn.

4. Được huy động tài chính, nhận tài trợ từ các nguồn hợp pháp phục vụ hoạt động của Diễn đàn.

5. Công bố hoặc không công bố các nội dung, ý kiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn.

6. Gửi các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Diễn đàn tới các cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo thỏa thuận với các cơ quan này.

7. Được sử dụng thu nhập từ Diễn đàn để chi cho hoạt động của Diễn đàn theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn.

Điều 6. Nghĩa vụ của đơn vị tổ chức Diễn đàn

1. Tuân thủ các quy định của luật pháp về báo chí, về tổ chức hội nghị, hội thảo và các quy định pháp luật khác.

2. Bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn quy định tại Điều 4 của Quyết định này và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ.

3. Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quyết định này; giữ bí mật thông tin cá nhân tham gia Diễn đàn theo yêu cầu của cá nhân đó.

4. Tổng hợp và phản ánh trung thực, khách quan các ý kiến tại Diễn đàn; cung cấp đầy đủ các thông tin, tư liệu của Diễn đàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Lưu giữ đầy đủ tất cả các tư liệu của Diễn đàn như: Các báo cáo bằng văn bản hoặc bằng bản điện tử (file), các tư liệu ghi âm và hình ảnh, các biên bản họp của Diễn đàn; bảo đảm bí mật đối với thông tin liên quan đến an ninh và bảo mật quốc gia.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Diễn đàn.

Điều 7. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn

1. Được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

2. Được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của Diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

4. Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến của cơ quan đạt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 8. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn

1. Bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Có thái độ hợp tác, bình đẳng, tôn trọng ý kiến của cá nhân khác tại Diễn đàn.

2. Không làm phương hại đến lợi ích dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến đoàn kết dân tộc; tuân theo các quy định của pháp luật về những thông tin bí mật của Nhà nước.

3. Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn. Không tự công bố, phát tán tài liệu dưới mọi hình thức ý kiến của diễn giả khác tại Diễn đàn khi chưa được phép bằng văn bản của chính diễn giả đó.

4. Không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ TRÌ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Điều 9. Quyền của cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội

1. Được tiếp nhận các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua Diễn đàn theo đúng thỏa thuận với đơn vị tổ chức Diễn đàn.

2. Được sử dụng kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội do đơn vị mình chủ trì.

Điều 10. Nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội

1. Đặt yêu cầu cụ thể đối với đơn vị tổ chức Diễn đàn về các vấn đề cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Cung cấp đầy đủ các tư liệu, thông tin, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo thỏa thuận với đơn vị tổ chức Diễn đàn.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Diễn đàn để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trả lời các ý kiến không tán thành.

4. Trường hợp đơn vị tổ chức Diễn đàn chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nội dung do cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan chủ trì tạo điều kiện để đơn vị tổ chức Diễn đàn tiếp cận thông tin, tư liệu và các điều kiện khác cho hoạt động thuận lợi.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình trong thời gian 05 (năm) năm. Hàng năm, các cơ quan đánh giá kết quả thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ để xem xét.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

4. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, PL, ĐMDN, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Điều 8. Các hành vi bị cấm

1. Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

3. Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

4. Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 501/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 501/QĐ-TTg

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271490