• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 5036/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 5036/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5036/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản hội;

Căn cứ Nghị định s 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tchức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản hội và Nghị định s 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định s 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph Đà Nng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đi với các tchức hội trên địa bàn thành ph Đà Nng;

Theo đề nghị của Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nng tại Công văn s 66/TTr-HNKT ngày 07 tháng 12 năm 2020 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3510/TTr-SNV ngày 17 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng được phê duyệt kèm theo Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“2. Trụ sở của Hội đặt tại số 66 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nng”.

2. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi như sau:

“1. Cơ quan Thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng”.

Điu 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm tchức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đc các S: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê; Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nng; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5036/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 23/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5036/QĐ-UBND

3

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467740