• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án "Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện hình thức xã hội hóa tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 504/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 504/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH BẮC NINH"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Xét tờ trình số 1531/SYT-TTr ngày 11/11/2015 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt đề án "Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện một số hình thức xã hội hóa tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Bắc Ninh",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án "Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện một số hình thức xã hội hóa tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Bắc Ninh".

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: YT, TC (b/c);
- TTTU, TTHĐND t
nh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- TT Công báo,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,
VX, KTTH, LĐVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

ĐỀ ÁN

"QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH BẮC NINH"
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bc Ninh)

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe; Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế và các chính sách xã hội hóa, đẩy mạnh hoạt động chăm lo sự nghiệp y tế, tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

2. Mc tiêu c thể

- Xây dựng 11 hình thức xã hội hóa.

- Tổ chức thực hiện các hình thức xã hội hóa theo quy trình, trình tự để đảm bảo các quy định.

3. Phm vi thực hiện đề án

Trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc ngành y tế Bắc Ninh.

II. CÁC HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA

Có 11 hình thức xã hội hóa sau:

- Hình thức số 1: Vay vốn để xây dựng, thành lập mới cơ sở xã hội hóa trên khuôn viên đất hiện có, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị và phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế.

- Hình thức số 2: Vay vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị.

- Hình thức số 3: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền của đơn vị (Tiền từ qu đầu tư phát triển sự nghiệp, góp vốn cán bộ), giá trị năng lực, chất lượng, uy tín để liên doanh, liên kết xây dựng, thành lập mới cơ sở xã hội hóa trên đất thuộc quyền sử dụng của đơn vị, các dự án xây dựng trên đất được giao của đơn vị y tế thì quyền sử dụng đất vẫn thuộc đơn vị, hết thời gian liên doanh, liên kết thì tài sản trên đất thuộc về đơn vị.

- Hình thức số 4: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền của đơn vị (Tiền từ qu đầu tư phát triển sự nghiệp, góp vốn cán bộ), giá trị năng lực, chất lượng, uy tín để liên doanh, liên kết xây dựng, thành lập mới cơ sở xã hội hóa trên đất không thuộc quyền sử dụng của đơn vị, các dự án xây dựng trên đất không thuộc quyền sử dụng của đơn vị y tế thì cơ sở mới do đơn vị y tế tham gia đầu tư được mang tên đơn vị y tế, tên cụ thể do các bên tham gia đầu tư thỏa thuận.

- Hình thức số 5: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền của đơn vị (Tiền từ qu đầu tư phát triển sự nghiệp, góp vốn cán bộ), giá trị năng lực, chất lượng, uy tín để liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị, trong đó đơn vị y tế công lập góp vốn bằng tiền từ quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp y tế của đơn vị với nhà đầu tư để mua sắm trang thiết bị y tế thì việc mua sắm phải thực hiện theo Luật đấu thầu.

- Hình thức số 6: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng cơ sở hạ tầng, giá trị năng lực, chất lượng, uy tín để liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển nhằm cung cấp dịch vụ y tế thì việc cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị, phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế và phải xác định phần giá trị tài sản sử dụng sử dụng làm vốn góp để triển khai xã hội hóa.

- Hình thức số 7: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng cơ sở hạ tầng, giá trị năng lực, chất lượng, uy tín để liên doanh, liên kết thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu (Phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu), đơn vị phải xác định phần giá trị tài sản sử dụng đ triển khai hoạt động xã hội hóa.

- Hình thức số 8: Liên doanh, liên kết góp vốn bằng trang thiết bị, giá trị năng lực, chất lượng, uy tín; Đơn vị y tế công lập chỉ được sử dụng trang thiết bị mua từ quỹ đầu tư phát triển hoặc từ hoạt động xã hội hóa khác đ làm vốn góp.

- Hình thức số 9: Đơn vị sự nghiệp y tế cử viên chức, người lao động sang làm việc tại cơ sở y tế tư nhân hoặc đơn vị, khoa, phòng, bộ phận xã hội hóa của đơn vị, khi thực hiện phải theo nguyên tắc công khai, dân chủ và tự nguyện của người lao động, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm và có phương án đảm bảo nhân lực cho hoạt động bình thường của đơn vị.

- Hình thức số 10: Đơn vị sự nghiệp y tế hợp đồng, mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động để tổ chức cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng và có chế độ đãi ngộ, mức chi trả hợp lý đối với những cá nhân có khả năng thực hiện được các kỹ thuật vượt tuyến theo phân tuyến kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT (Hoặc mời Giáo sư, tiến sĩ... về khám).

- Hình thức số 11: Đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng để thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ cho người bệnh và người nhà người bệnh bằng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị hoặc vốn góp của cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị.

Việc đầu tư xây mới, sửa cha, cải tạo cơ sở hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị và phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật, điều kiện và tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ và phải xác định phần giá trị tài sản sử dụng để triển khai xã hội hóa.

III. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA

1. Quy trình xây dựng, thẩm định đề án

1.1. Xây dựng đề án tại đơn vị y tế công lập

- Xác định nhu cầu và chủ trương đầu tư: Căn cứ nhu cầu cung ứng dịch vụ, Ban Giám đốc - Cấp ủy - Công đoàn thống nhất chủ trương, xác định hình thức hoạt động xã hội hóa.

- Xây dựng mô hình hoạt động, yêu cầu kỹ thuật, dịch vụ, thông qua hội đồng khoa học kỹ thuật để lựa chọn mô hình hoạt động, dịch vụ kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị (Nếu có nhu cầu các trang thiết bị kỹ thuật cao thì phải mời chuyên gia hoặc xin ý kiến Bộ Y tế).

- Lựa chọn đối tác đầu tư.

- Xác định giá tài sản sử dụng tài sản làm vốn đầu tư.

- Xây dựng giá thu dịch vụ.

- Xây dựng đề án, báo cáo Ban Giám đốc - Cấp ủy - Công đoàn của đơn vị thông qua đề án

- Báo cáo Sở Y tế để thẩm định đề án của đơn vị.

1.2. Thẩm định, phê duyệt đ án

- Trong vòng 15 ngày làm việc Sở Y tế thẩm định và trả lời ý kiến đơn vị bằng văn bản.

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, đơn vị hoàn thiện đề án báo cáo Sở Y tế để trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các bước triển khai đề án xã hội hóa tại đơn vị y tế công lập

Đề án xã hội hóa của đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập Hội đồng để triển khai hoạt động đề án xã hội hóa sau khi được phê duyệt.

Khi triển khai, đơn vị phải phổ biến đề án đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

2.1. Lựa chọn đối tác đầu tư

- Các đối tác tham gia góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác lắp đặt thiết bị hoặc góp vốn liên doanh phải có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực về tài chính, trừ các trường hợp huy động vốn góp của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Việc lựa chọn đối tác phải trên nguyên tắc: Có sự thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất giữa Đảng ủy, Ban giám đốc và tổ chức công đoàn của đơn vị; khuyến khích các đơn vị mời nhiều đối tác tham gia để thương thảo và lựa chọn đối tác đáp ứng yêu cầu trong việc tổ chức hoạt động dịch vụ và bảo đảm lợi ích cho đơn vị và người bệnh.

- Ưu tiên lựa chọn đối tác là cán bộ, công chức, viên chức người lao động của đơn vị y tế công lập góp vốn.

2.2. Thành lập bộ máy tổ chức, nhân sự, tiền lương, tiền công của người lao động trong tổ chức xã hội hóa

Các tổ chức xã hội hóa do các đơn vị y tế công lập thành lập (Có sự tham gia của nhà đầu tư) là tổ chức trực thuộc đơn vị, hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong khuôn kh quy định của pháp luật (Trường hợp thành lập đơn vị trực thuộc: Đơn vị xã hội hóa phải có tên gọi, tài khoản và con dấu riêng, thực hiện hạch toán tự chủ hoàn toàn).

a. Bộ máy tổ chức:

Đơn vị sự nghiệp thành lập tổ chức riêng để thực hiện xã hội hóa, mô hình tổ chức bao gồm: Đơn vị, khoa, phòng, bộ phận.

- Các hình thức xã hội hóa số 1; 3; 4: Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập đơn vị trực thuộc, hạch toán độc lập.

- Các hình thức xã hội hóa số 2; 5; 9; 10: Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập khoa, phòng, bộ phận, hạch toán riêng toàn bộ chi phí.

- Các hình thức xã hội hóa số 6; 7; 8; 11: Đơn vị y tế công lập căn cứ điều kiện cụ thể để thành lập đơn vị trực thuộc hoặc khoa, phòng, bộ phận xã hội hóa.

Việc thành lập đơn vị, khoa, phòng, bộ phận xã hội hóa thực hiện theo phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

b. Về nhân lực và nguyên tắc bố trí nhân lực

- Đơn vị y tế công lập có thể cử công chức, viên chức, người lao động (Sau đây gọi chung là người lao động) của đơn vị sang quản lý, điều hành hoặc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật tại tổ chức thực hiện xã hội hóa theo các hình thức sau:

+ Cử người lao động sang làm việc 100% thời gian: Theo hình thức điều động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn của Thủ trưởng đơn vị. Trong trường hợp này, người lao động chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của cơ sở xã hội hóa. Trường hợp điều động có thời hạn thì hết thời hạn điều động, đơn vị phải có quyết định điều chuyển người lao động về vị trí công tác cũ hoặc phân công vị trí công tác mới.

+ Cử người lao động sang làm việc một thời gian nhất định (Bao gồm phân công làm việc kiêm nhiệm bán thời gian hoặc theo một số giờ, một số ngày trong tuần, trong tháng). Hình thức thực hiện là quyết định phân công nhiệm vụ của Thủ trưởng đơn vị, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung công việc, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

+ Cử người sang thực hiện từng ca dịch vụ tại cơ sở xã hội hóa: Để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất của cơ sở xã hội hóa như khám bệnh, phẫu thuật,...

- Nguyên tắc và các yêu cầu trong việc bố trí nhân lực cho cơ sở xã hội hóa:

+ Ưu tiên đảm bảo nhân lực cho hoạt động bình thường của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Nghiêm cấm trường hợp chưa bảo đảm số lượng người làm việc để thực hiện nhiệm vụ đối với số giường bệnh kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng vẫn cử người lao động sang làm việc tại đơn vị xã hội hóa.

+ Chỉ được cử người sang thực hiện từng ca dịch vụ tại cơ sở xã hội hóa thuộc đơn vị hoặc cơ sở y tế tư nhân ngoài giờ làm việc hành chính, ngoài thời gian trực của người lao động.

+ Chỉ được cử người của đơn vị sang làm việc tại cơ sở y tế tư nhân theo từng ca dịch vụ, không áp dụng hình thức sang làm việc 100% thời gian hoặc kiêm nhiệm.

- Đơn vị tổ chức hoạt động xã hội hóahợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị (Với điều kiện phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật) ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng và có chế độ đãi ngộ, mức chi trả hợp lý đối với những cá nhân có khả năng thực hiện được các kỹ thuật vượt tuyến theo phân tuyến kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT (Hoặc mời Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II về khám), cụ thể:

+ Mời các Giáo sư, tiến sĩ,... của các Bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương về thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

+ Hợp đồng dài hạn, ngắn hạn với các cá nhân có khả năng thực hiện được các kỹ thuật vượt tuyến.

+ Hợp đồng theo từng ca dịch vụ.

+ Hợp đồng cam kết triển khai kỹ thuật vượt tuyến mang lại chất lượng, uy tín cho đơn vị với cán bộ thuộc đơn vị.

c. Về tiền lương, tiền công

Nguồn kinh phí để chi trả tiền lương, thu nhập cho người lao động được xác định theo nguyên tắc: Tổ chức xã hội hóa phải sử dụng nguồn thu để chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ, tiền công, thù lao của các hợp đồng lao động theo thỏa thuận với người lao động và quy định của pháp luật về lao động. Đơn vị y tế công lập không được sử dụng ngân sách được giao để chi trả tiền lương, tiền công cho số người lao động được cử sang làm 100% thời gian tại tổ chức thực hiện xã hội hóa.

- Tiền lương của người lao động do đơn vị cử sang làm việc 100% thời gian: Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của người lao động do đơn vị xã hội hóa chi trả.

- Tiền lương, tiền công của người lao động do đơn vị cử sang làm việc một thời gian nhất định (Bao gồm làm việc kiêm nhiệm, theo vụ việc hoặc theo một số giờ, một số ngày trong tuần, trong tháng) tại tổ chức xã hội hóa thì tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp do đơn vị y tế công lập chi trả, tiền công được tổ chức xã hội hóa chi trả theo thỏa thuận.

- Tiền công của người lao động được đơn vị cử thực hiện dịch vụ tại tại cơ sở y tế tư nhân do đơn vị y tế tư nhân chi trả cho người lao động theo thỏa thuận giữa đơn vị và cá nhân.

- Tiền lương, tiền công của người lao động do tổ chức hoạt động xã hội hóa ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị (với điều kiện phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật) mức chi trả theo thỏa thuận.

- Tiền lương, tiền công của người lao động có khả năng thực hiện được các kỹ thuật vượt tuyến theo phân tuyến kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT (hoặc mời Giáo sư, tiến sĩ về khám) như sau:

+ Trường hợp hợp đồng thực hiện theo ca dịch vụ (Hoặc mời Giáo sư, tiến sĩ... về khám): Người lao động được hưởng toàn bộ phần chi phí nhân công trong dịch vụ kỹ thuật (Hoặc tiền công khám, chữa bệnh của giáo sư, tiến sĩ...), chi phí nhân công trong dịch vụ kỹ thuật (Hoặc tiền công khám, chữa bệnh của giáo sư, tiến sĩ) do người lao động và đơn vị y tế thỏa thuận, thống nht.

+ Trường hợp hợp đồng ngắn hạn: Người lao động được hưởng mức lương và chế độ khác theo quy định của đơn vị và được hưởng thêm toàn bộ phần chi phí nhân công của dịch vụ kỹ thuật trong thời gian thực hiện hợp đng (Tính từ khi kỹ thuật đó được thực hiện tại đơn vị).

+ Trường hợp tuyển dụng làm việc lâu dài tại đơn vị: Người lao động được hưởng chế độ đãi ngộ của tỉnh, mức lương và các chế độ khác của ngành y tế, của đơn vị và 50% phần chi phí nhân công của dịch vụ kỹ thuật trong thời gian 5 năm (Tính từ khi kỹ thuật đó được thực hiện tại đơn vị).

Khuyến khích cán bộ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập đi học tập chuyển giao, đào tạo đ triển khai kỹ thuật vượt tuyến, mức khuyến khích như sau: Ngoài các chế độ khuyến khích theo quy định còn được hưởng 50% phần chi phí nhân công của dịch vụ kỹ thuật do cán bộ đó thực hiện trong thời gian 5 năm.

- Phương pháp tính chi trả tiền lương, tiền công:

+ Đối với những dịch vụ có tiền lương, tiền công trong chi phí dịch vụ thì người lao động được trả lương, tiền công theo chi phí của dịch vụ.

+ Đối với những dịch vụ chưa được quy định tiền lương, tiền công trong giá dịch vụ thì việc chi trả tiền lương, tiền công được tính trên cơ sở hao phí lao động và mức lương bình quân để thực hiện dịch vụ hoặc áp dụng theo chế độ tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp nhà nước hoặc theo hợp đồng giữa đơn vị xã hội hóa và người lao động.

2.3. Về hoạt động tài chính trong tổ chức xã hội hóa

2.3.1. Quản lý tài sản trong hoạt động tham gia XHH và xác định giá trị của tài sản trước khi tham gia XHH.

- Quản lý tài sản trong hoạt động việc tham gia XHH: Thực hiện việc quản lý tài sản theo Luật Quản lý Tài sản và các văn bản hướng dẫn.

- Xác định giá trị của tài sản trước khi tham gia XHH: Cơ sở y tế công lập chưa được cấp có thẩm quyền xác định giá toàn bộ trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý sử dụng như đối với doanh nghiệp Nhà nước thì phải xác định giá trị của các tài sản sử dụng làm vốn góp theo quy định trước khi thực hiện các dự án đầu tư.

2.3.2. Về vốn đầu tư

a. Vốn của đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Vốn góp bằng tiền, cơ sở vật chất, năng lực, chất lượng, uy tín, trong đó:

- Vốn góp bằng tiền từ quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp của đơn vị hoặc đóng góp của người lao động thuộc đơn vị.

- Vốn góp bằng cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị.

- Vốn góp bằng giá trị năng lực, chất lượng, uy tín: Theo thỏa thuận với nhà đầu tư trong đề án xã hội hóa của đơn vị, không thấp hơn 10% tổng giá trị đầu tư của đơn vị y tế và nhà đầu tư.

- Đối với các hình thức như xây dựng cơ sở mới, tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu: Đơn vị chỉ được mang tài sản hình thành từ quỹ đầu tư phát triển, liên doanh, liên kết, tài trợ... để sử dụng.

b. Vốn của nhà đầu tư (Tổ chức, cá nhân)

- Vốn góp của nhà đầu tư là tiền, cơ sở hạ tầng, năng lực, chất lượng, uy tín.

Vốn góp của các tổ chức cá nhân (Kể cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị), trường hợp vốn góp là công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện thì phải được thực hiện công khai, dân chủ, tự nguyện.

- Vốn là trang thiết bị y tế.

2.3.3. Vxây dựng giá dịch vụ và thẩm quyền quyết định mức giá, giá thu tạm thời

a. Về xây dựng giá dịch vụ

- Giá dịch vụ được xây dựng theo nguyên tắc tính đủ chi phí và có tích lũy hợp lý (Tối đa không quá 10% tổng chi phí).

- Các đơn vị y tế công lập căn cứ vào tình hình và hoạt động thực tế của đơn vị, tổ chức xã hội hóa để lập các căn cứ xây dựng giá:

+ Xây dựng danh mục các dịch vụ y tế.

+ Xây dựng cơ cấu giá của từng dịch vụ, kỹ thuật y tế trên cơ sở kết quả đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, các chi phí về tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp mà đơn vị xã hội hóa phải chi trả cho người lao động và các chi phí cần thiết khác...

b. Thẩm quyền quyết định mức giá

Thủ trưởng đơn vị y tế được quyết định mức giá cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp được quyền quyết định mức giá.

- Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 93/NQ-CP được thực hiện theo nguyên tắc tính đủ chi phí và có tích lũy. Thủ trưởng đơn vị y tế công quyết định mức giá cụ thể trong phạm vi khung giá do Liên bộ Y tế - Tài chính quy định.

- Thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định.

- Thẩm quyền quyết định và mức thu dịch vụ phương thức cử cán bộ sang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở xã hội hóa của đơn vị hoặc hợp đồng, mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động để tổ chức cung cấp dịch vụ của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định như sau:

+ Hình thức xã hội hóa số 9: Mức thu theo hợp đồng thỏa thuận của đơn vị với cơ sở y tế tư nhân.

+ Đối với hình thức xã hội hóa số 10 gồm:

Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch thì giá thu dịch vụ quy định của UBND tỉnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Để cung cấp dịch vụ kỹ thuật, khám chữa bệnh theo yêu cầu thì giá dịch vụ được xây dựng theo nguyên tắc tính đủ chi phí và có tích lũy hợp lý (tối đa không quá 10% tổng chi phí).

c. Mức thu tạm thời một số dịch vụ xã hội hóa:

Trong thời gian chờ Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định khung giá theo quy định tại Khoản 3 Nghị quyết số 93/NQ-CP , đề nghị cho phép tạm thời thu một số dịch vụ xã hội hóa như khám chữa bệnh theo yêu cầu, dịch vụ mời Giáo sư, tiến sĩ và các dịch vụ khác..., cụ thể như sau:

c.1. Mức thu buồng bệnh theo yêu cầu

Đơn vị tính: VNĐ/giường

STT

Tên dch v

Mức thu ti đa không quá

1

Phòng 1 giường

750.000

2

Phòng 2 giường

550.000

3

Phòng 3 giường

500.000

c.2. Mức thu khám bệnh theo yêu cầu

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Tên dịch vụ

Mức thu ti đa không quá

1

Khám Bsỹ đại học trong tỉnh

100.000

2

Khám Bsỹ CK I hoặc Thạc sỹ trong tỉnh

120.000

3

Khám Bsỹ CK II hoặc Tiến sỹ trong tỉnh

140.000

4

Khám Bsỹ CK II hoặc Tiến sỹ, Giáo sư mời từ TW về

375.000

c.3. Mức thu phẫu thuật theo yêu cầu

Mức thu theo nguyên tắc:

- Mức thu phẫu thuật theo yêu cầu = Mức thu dịch vụ theo quy định hiện hành của nhà nước + Tiền công trả Bác sỹ phẫu thuật chính (hoặc Bác sỹ gây mê chính) được mi + Tin công trả cho Kíp phụ mổ + Tích lũy tối đa 10% tổng chi phí.

- Bác sỹ phẫu thuật chính, Bác sỹ gây mê chính được mời từ tuyến trên hoặc là bác sỹ của Bệnh viện được mời. Kíp phụ mổ là người của Bệnh viện.

- Tiền công chi trả cho Bác sỹ phẫu thuật chính, Bác sỹ gây mê chính cùng kíp phụ mổ là do thỏa thuận với Bệnh viện. Mức thỏa thuận được xác định theo khung giá tối đa như sau:

Đối với: Mời BS phẫu thuật chính hoặc BS gây mê chính từ tuyến trên

STT

Loại phẫu thuật

Mức thỏa thuận ti đa (đồng/lượt)

1

Đc bit

7.000.000

2

Loi I

5.000.000

3

Loi II

4.000.000

4

Loại III

3.000.000

Đối với: Mời BS phẫu thuật chính hoặc BS gây mê chính là CB của Bệnh viện

STT

Loại phẫu thuật

Mức thỏa thuận ti đa (đồng/lượt)

1

Đc bit

5.000.000

2

Loi I

3.000.000

3

Loi II

2.500.000

4

Loi III

2.000.000

Đối với: Kíp phụ m

STT

Loại phẫu thuật

Mức thỏa thuận ti đa (đồng/lượt)

1

Đc bit

5.000.000

2

Loi I

3.000.000

3

Loi II

2.500.000

4

Loi III

2.000.000

c.4. Mức thu phòng trọ cho người nhà bệnh nhân

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Tên dch v

Mức thu tối đa không quá

1

Phòng trọ 2 giường đôi (4 người), không điu hòa

200.000

2

Phòng trọ 2 giường đôi (4 người), có điu hòa

250.000

c.5. Mức thu theo yêu cầu dịch vụ đẻ không đau và chăm sóc mẹ, bé tại nhà

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Tên dch v

Mức thu ti đa không quá

1

Giảm đau trong đẻ bng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

1.500.000

2

Chăm sóc mẹ và con tại nhà sau khi sinh

250.000

3

Chăm sóc cho trẻ sơ sinh tại nhà

130.000

2.3.4. Hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính của các cơ sở xã hội hóa theo mô hình hoạt động doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, có sinh lợi nhuận trong khuôn khổ quy định của pháp luật, là cơ sở hạch toán độc lập (Là các đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, là đơn vị dự toán cấp dưới của đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ hoàn toàn, được thành lập để thực hiện các dịch vụ xã hội hóa) hoặc hạch toán riêng toàn bộ chi phí (Là các đơn vị dịch vụ, khoa, bộ phận, hoặc các bung bệnh theo yêu cầu, do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập để thực hiện các dịch vụ xã hội hóa nhưng không đủ điều kiện cơ sở hạch toán độc lập).

Hoạt động về tài chính đảm bảo:

- Đơn vị xã hội hóa phải tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động.

- Đơn vị phải thực hiện kê khai giá dịch vụ theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Cơ sở xã hội hóa có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục và mức thu của các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để người bệnh biết, lựa chọn. Việc sử dụng các dịch vụ xã hội hóa phải trên cơ sở tự nguyện lựa chọn của người bệnh. Nghiêm cấm các đơn vị gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng các dịch vụ xã hội hóa dưới mọi hình thức.

- Đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ xã hội hóa được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán chi phí dịch vụ theo quy định của pháp luật về BHYT, phần chênh lệch do người bệnh tự chi trả cho cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thực hiện phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

- Tổ chức xã hội hóa hạch toán riêng chi phí thì các chế độ chi được ghi trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2.4. Bảng mô tả hoạt động các hình thức xã hội hóa

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

2.5. Thời gian thực hiện đ án

Thời gian thực hiện đề án theo thỏa thuận của nhà đầu tư và đơn vị y tế công lập nhưng không vượt quá thời gian khấu hao tài sản theo quy định.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

l. SY tế

- Trên cơ sở đề án "Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện một số hình thức xã hội hóa tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Bắc Ninh" được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Y tế hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án xã hội hóa của các đơn vị trong ngành y tế, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án sau khi phê duyệt.

- Hàng năm, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ lãi suất vay của các đơn vị, báo cáo Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ.

- Phối hợp với Cục Thuế để tiến hành kiểm tra, xác định các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Phê duyệt danh mục kỹ thuật vượt tuyến cần thiết để ưu tiên thu hút người lao động có trình độ kỹ thuật làm việc tại đơn vị.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị của ngành y tế thực hiện các thủ tục đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp phối hợp với Sở Y tế giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp y tế trong lĩnh vực đầu tư đề án.

3. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị trong ngành y tế xác định giá trị tài sản của các tài sản sử dụng làm vốn góp, thẩm định mức giá các dịch vụ xã hội hóa theo quy định hiện hành. Tổng hp, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, phân bổ kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất của các hoạt động đầu tư vay vốn tổ chức tín dụng của các đơn vị trong ngành y tế.

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng giá thu dịch vụ y tế, các quy định về tài chính và tổ chức triển khai thực hiện đề án.

4. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị trong ngành y tế về quy trình, thủ tục thành lập bộ máy thực hiện xã hội hóa, phương án chi trả chế độ, phụ cấp cho cán bộ y tế hoạt động tại các đơn vị, bộ phận xã hội hóa.

5. Sở Xây dựng

Chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập, thẩm định thiết kế, dự toán các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong thực hiện xã hội hóa.

Hướng dẫn các đơn vị xác định giá trị tài sản xây lắp làm vốn góp khi thực hiện xã hội hóa.

6. Cc Thuế tỉnh

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện xã hội hóa đăng ký thuế, kê khai thuế, thủ tục miễn giảm thuế theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Thuế và Luật Thuế, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

7. Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng

Hướng dẫn, tạo điều kiện để các đơn vị trong ngành y tế tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện các đề án xã hội hóa.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thực hiện việc thẩm định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người bệnh tại các cơ sở xã hội hóa theo quy định hiện hành, tăng cường công tác hướng dẫn, giám định, kiểm tra các cơ sở xã hội hóa đảm bảo quyền lợi của người bệnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho y tế ngoài công lập, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xã hội hóa có nhu cầu sử dụng đất ngoài khuôn viên của đơn vị về quy trình, thủ tục xin giao đất theo quy định

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá trị khu vực đất trong khuôn viên đất của đơn vị y tế công lập thực hiện xã hội hóa theo quy định hiện hành.

10. Các Sở, ngành khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của đề án, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Sở Y tế thẩm định các đề án xã hội hóa, đồng thời phối hợp với Sở Y tế tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện đề án.

11. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế

- Chuẩn bị căn cứ, hồ sơ thủ tục liên quan để lập đề án xã hội hóa.

- Xây dựng đề án xã hội hóa trên nguyên tc thống nhất, công khai, dân chủ trong đơn vị để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về những quyết định của mình trong việc thực hiện các phương thức, mô hình hoạt động xã hội hóa theo nội dung đề án đã được phê duyệt.

- Xây dựng danh mục kỹ thuật vượt tuyến cần thiết để ưu tiên thu hút người lao động có trình độ k thuật làm việc tại đơn vị.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ, uy tín.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa.

- Thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn, phát triển vốn, tài sản nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định.

- Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể tham gia giám sát, thực hiện công bằng, công khai, dân chủ tại đơn vị./.

 


PHỤ LỤC

BẢNG MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CÁC HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA

STT

Hình thức xã hội hóa

Điều kiện có của đơn vị để sử dụng trong hoạt động xã hội hóa

Tổ chức hoạt động

Ghi chú

Đất

Cơ s hạ tầng

Trang thiết bị

Tiền

Con người

Hoạt động tổ chức, biên chế, lương

Hoạt động tài chính

Thành lập T chức bộ máy

Cán bộ, người lao động

Lương, chế độ

Vốn

Cơ chế tài chính

Giá thu

Trong đơn vị

Ngoài đơn vị

Vốn của đơn v/cá nhân

Vốn nhà đầu tư

Đơn vị quy định

Khung giá nhà nước

1

Vay để đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng trên khuôn viên đất của đơn vị

Phù hợp quy hoạch đơn vị

 

Mua từ quỹ đầu tư phát triển hoặc liên doanh, liên kết

Quỹ đầu tư phát triển, góp, khác...

C cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

đơn vị trực thuộc

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hp đồng, mời chuyên gia

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Vay, vốn góp, quỹ đầu tư, thương hiệu..., trang thiết bị

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán độc lập

+

 

 

2

Vay vốn để mua trang thiết bị y tế

 

Có cơ sở hạ tầng

 

Quỹ đầu tư phát triển, góp, khác...

 

Khoa, phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

 

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Vay, vốn góp, quỹ đầu tư, thương hiệu..., trang thiết bị

 

- Hạch toán riêng

 

+

 

3

Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền đ đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng trên khuôn viên đất của đơn vị

Phù hợp quy hoạch, trên đất của đơn vị

 

Mua từ quỹ đầu tư phát triển hoặc liên doanh, liên kết

Quỹ đầu tư phát triển, vốn góp

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

đơn vị trực thuộc

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hợp đồng, mời chuyên gia

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Quỹ đầu tư, vốn góp, thương hiệu..., trang thiết bị, liên doanh, liên kết

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán độc lập

+

 

 

4

Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền để đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng trên khuôn viên đất ngoài đơn vị

Phù hợp quy hoạch chung

 

Mua từ quỹ đầu tư phát trin hoặc liên doanh, liên kết

Quỹ đầu tư phát triển, vốn góp

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

đơn vị trực thuộc

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hợp đồng, mời chuyên gia

Tin lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Vốn góp, quỹ đầu tư, thương hiệu..., trang thiết bị liên doanh, liên kết khác

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán độc lập

+

 

 

5

Liên doanh, liên kết góp vốn bằng tiền đ mua sm trang thiết bị

 

CSHT của đơn vị

 

Quỹ đầu tư phát triển, vốn góp

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Khoa, phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

 

Tin lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Vốn góp, quỹ đầu tư, thương hiệu...

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán riêng

 

+

 

6

Liên doanh, liên kết góp vốn là cơ sở hạ tầng: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất để liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị

Phù hợp quy hoạch

CSHT của đơn vị

Trang thiết bị từ các nguồn

Quỹ đầu tư phát triển, góp

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Đơn vị, khoa, phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

 

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Cơ sở hạ tầng, quỹ đầu tư, thương hiệu..., trang thiết bị

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán độc lập.

- Hạch toán riêng

+

+

 

7

Liên doanh liên kết góp vốn là cơ sở hạ tầng: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất để tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu

Phù hợp quy hoạch

CSHT của đơn vị

Mua từ quỹ đầu tư phát triển hoặc liên doanh, liên kết

Quỹ đầu tư phát triển, góp, huy động, khác…

Cử cán bộ làm việc tại cơ sở XHH

Đơn vị, khoa, phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hợp đồng, mời chuyên gia

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Cơ sở hạ tầng, vốn góp, quỹ đầu tư, thương hiệu…, trang thiết bị

Tiền, trang thiết bị

- Hạnh toán độc lập.

- Hạch toán riêng.

+

 

 

8

Liên doanh, liên kết góp vốn là trang thiết bị mua bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển hoặc xã hội hóa

 

CSHT của đơn vị

 

 

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Đơn vị, khoa, phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hợp đồng, mời chuyên gia

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng

Thương hiệu…, trang thiết bị

Tiền, trang thiết bị

- Hạch toán độc lập.

- Hạch toán riêng

+

+

 

9

Đơn vị y tế cử cán bộ của đơn vị sang làm việc tại các cơ sở tư nhân

 

 

 

 

Ngoài giờ trực, ngoài giờ hành chính

Bộ phận

Cử cán bộ sang thực hiện từng ca dịch vụ

 

Theo thỏa thuận của đơn vị y tế tư nhân và cán bộ sang thực hiện dịch vụ

Kỹ thuật

 

- Hạch toán riêng.

 

 

Không áp dụng hình thức sang làm việc 100% thời gian hoặc kiêm nhiệm

10

Đơn vị y tế hợp đồng, mời người đủ điều kiện ngoài đơn vị để cung cấp dịch vụ

 

 

 

 

 

Đơn vị, khoa, phòng, bộ phận

 

 

Theo thỏa thuận

 

Kỹ thuật, thương hiệu

Hạch toán riêng.

+

 

 

11

Đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng để thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu hoặc dịch vụ khác bằng nguồn vốn tự có của đơn vị

Phù hợp quy hoạch

 

Mua từ quỹ đầu tư phát triển hoặc liên doanh, liên kết

Quỹ đầu tư phát triển, vốn góp

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Đơn vị, khoa phòng, bộ phận

Cử cán bộ sang làm việc tại cơ sở XHH

Hợp đồng, mời chuyên gia

Tiền lương trong đơn giá của dịch vụ hoặc tiền lương khu vực doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ

Tiền đầu tư, thương hiệu

 

- Hạch toán độc lập.

- Hạch toán riêng.

+

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 504/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 504/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297726