• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

 

Quyết định 5042/QĐ-BYT năm 2013 giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng phương cách xét nghiệm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 5042/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG PHƯƠNG CÁCH XÉT NGHIỆM HIV

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:

1. Nghiên cứu xây dựng phương cách xét nghiệm (Algorithm) trên cơ sở các sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành còn hiệu lực.

2. Định kỳ hàng năm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm công bố các phương cách xét nghiệm được áp dụng cho chẩn đoán HIV phục vụ mục đích giám sát HIV.

3. Phối hợp với các Viện khu vực giám sát, theo dõi, đánh giá việc áp dụng phương cách xét nghiệm tại các cơ sở xét nghiệm HIV.

4. Tham mưu và báo cáo cho Bộ Y tế về giải quyết các việc có liên quan đến chất lượng và sử dụng phương cách xét nghiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Website của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5042/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 13/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5042/QĐ-BYT

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
218449