• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Quyết định 5072/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 5072/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5072/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN GẮN VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HỘI NHẬP CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chương trình hành động số 15 CTr/TU ngày 06/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 09 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;

Căn cứ Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020;

Xét Công văn số 2122/SKHĐT-XTĐT ngày 06/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm XTĐT và TVPT Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Chủ tịch các hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN GẮN VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HỘI NHẬP CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển khởi sắc, ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nói riêng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải không ngừng đổi mới, phát triển bền vững cả về số lượng, chất lượng; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động; mở rộng sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh, chủ động liên kết, hội nhập để đứng vững trên thị trường. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Hoạt động bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả được lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan triển khai đồng bộ nhằm trang bị cho đội ngũ doanh nhân những hành trang kiến thức cần thiết nhất trên con đường khởi nghiệp, hội nhập, cạnh tranh và phát triển.

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Đề án Bồi dưỡng đội ngũ Doanh nhân giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020” như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tỉnh Nghệ An lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời kỳ hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới; có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới hội nhập toàn cầu; ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp quốc gia, cấp khu vực, được xét tôn vinh và trao giải thưởng cấp toàn quốc.

Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An có 13.000 - 15.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh, nhiều doanh nhân có thương hiệu quốc gia, một số doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu và đủ năng lực cạnh tranh khu vực Đông Nam Á.

2. Các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

- Số lượng Lớp bồi dưỡng, đào tạo gồm: 68 lớp học các loại.

- Số lượng học viên tham gia khoảng 3.200 lượt học viên, bình quân mỗi lớp khoảng 50 học viên.

- Bình quân kinh phí tổ chức 01 lớp khởi nghiệp là 165 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 80 triệu đồng; Lớp quản trị doanh nghiệp là 178 triệu đồng trong đó ngân sách nhà nước là 88 triệu đồng; Lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) diễn ra trong 28 buổi là 400 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng.

- Tổ chức tham quan từ 10 đến 15 mô hình doanh nghiệp làm kinh tế giỏi, điển hình và các hoạt động hướng nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức khoảng 10 hội thảo chuyên đề nhằm trang bị và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước.

3. Nhiệm vụ

- Hàng năm, tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp, doanh nhân nhằm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng sát đúng nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

- Triển khai các lớp bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 theo phương châm “hiệu quả, thiết thực và chất lượng”. Lấy trọng tâm là định hướng và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, doanh nhân các kiến thức bổ trợ để doanh nghiệp từng bước thích ứng với lộ trình, xu thế hội nhập, cạnh tranh toàn cầu.

- Khuyến khích và mời các doanh nhân thành đạt, có thương hiệu, có nhiệt huyết tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, điều hành và quản lý doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, dựa trên cơ sở tự nguyện sự đóng góp của Doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục kêu gọi sự tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp; lồng ghép các chương trình, khóa học từ nguồn TW hỗ trợ cho địa phương (nếu có).

- Xác định các chủ đề, các nội dung đào tạo, tập huấn từ đơn giản đến chuyên sâu, sát đúng với nhu cầu doanh nghiệp Nghệ An đang cần, đang thiếu, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và hội nhập.

- Tăng cường mối quan hệ, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp, giữa cơ sở đào tạo cũng như đội ngũ chuyên gia, giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp.

- Từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật quốc tế trong bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp thích nghi với sự cạnh tranh, tránh những nguy cơ bị tổn thương trong quá trình hội nhập.

- Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu học hỏi, tổ chức học tập các mô hình kinh doanh giỏi của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

1. Đối tượng bồi dưỡng

Tập trung chủ yếu hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng. Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, các đối tượng trên được phân theo các nhóm cụ thể sau:

Nhóm 1: Khởi sự doanh nghiệp, gồm các doanh nhân tiềm năng như: Chủ hộ kinh doanh; chủ hộ trong các làng nghề; chủ trang trại, hợp tác xã; sinh viên năm cuối của các trường đại học, cao đẳng; thanh niên lập nghiệp và các cá nhân có nhu cầu chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh và mới đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nhóm 2: Quản trị doanh nghiệp, gồm các doanh nhân:

- Chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp;

- Cán bộ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Nhóm 3: Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu dành riêng cho các đối tượng là: Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành của các tập đoàn, doanh nghiệp và những người có hoài bão và khát vọng trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp trong tương lai;

Nhóm 4: Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, văn hóa công sở, kỹ năng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV của tỉnh.

2. Nội dung bồi dưỡng

Căn cứ theo đối tượng và phân loại học viên để lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp; tuy nhiên đối với nhóm khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu nội dung các lớp học được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể theo các nhóm nội dung chính sau đây:

2.1. Nhóm khởi sự doanh nghiệp

- Kiến thức chuyên môn: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; Lập Kế hoạch kinh doanh; Những vấn đề về thị trường và Maketing trong khởi sự doanh nghiệp; Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp; Kế toán dành cho giám đốc; Phân tích tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh...

- Kiến thức bổ trợ: Phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hiện hành liên quan đến khởi sự Doanh nghiệp. Tâm lý lãnh đạo, quản lý; Văn hóa doanh nghiệp; Đàm phán và ký kết hợp đồng; Kỹ thuật soạn thảo văn bản...

- Kiến thức kỹ năng: Kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Lập dự án, phương án kinh doanh; Kỹ năng dự báo, nhận định tình hình ý tưởng kinh doanh...

- Đối thoại theo chuyên đề và phổ biến các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; giải đáp vướng mắc của các học viên với các chuyên gia và các cơ quan nhà nước liên quan trong vấn đề khởi sự doanh nghiệp và các nội dung liên quan.

2.2. Nhóm quản trị doanh nghiệp

- Kiến thức chuyên môn: Quản trị chiến lược kinh doanh; Quản trị sản xuất; Quản trị nhân sự; Quản trị Marketing; Quản trị dự án đầu tư, tài chính; Quản trị về kỹ thuật và công nghệ,... Phân tích hoạt động kinh doanh (phân tích báo cáo tài chính); Tài chính doanh nghiệp; Lập dự án và phương án kinh doanh.

- Kiến thức bổ trợ: Tâm lý lãnh đạo, quản lý; Văn hóa doanh nghiệp; Đàm phán và ký kết hợp đồng; Một số vấn đề và kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin,..

- Kiến thức kỹ năng: Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng xây dựng đội nhóm, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Kỹ năng dự báo, nhận định tình hình ý tưởng kinh doanh; Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp...

- Đối thoại theo chuyên đề và phổ biến các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; Phân tích các cơ hội và thách thức của Doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại FTA, Hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP, các cam kết của Việt Nam khi trở thành thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Các vấn đề liên quan đến cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; chuẩn mực pháp luật quốc tế,...

2.3. Nhóm quản trị doanh nghiệp chuyên sâu

2.3.1. Đào tạo giám đốc điều hành, quản lý doanh nghiệp (CEO)

- Chuyên đề 1: Vai trò của CEO trong kỷ nguyên mới.

- Chuyên đề 2: Những tố chất và phong cách lãnh đạo hiện đại của CEO.

- Chuyên đề 3: Chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác của CEO.

2.3.2. Tầm nhìn chiến lược và hoạch định chiến thuật của CEO

- Chuyên đề 1: Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu cho doanh nghiệp

- Chuyên đề 2: Những vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp hiện nay trong cạnh tranh - thực trạng và giải pháp.

- Chuyên đề 3: Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển khoa học.

- Chuyên đề 4: Hoạch định và thực thi chiến thuật: tạo sức mạnh cạnh tranh bằng chiến thuật tích hợp hoàn hảo.

2.3.3. Tập trung và khai thác hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực

- Chuyên đề 1: Sức mạnh của nguồn nhân lực và một số yếu tố quyết định sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của CEO.

- Chuyên đề 2: Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Chuyên đề 3: Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài.

- Chuyên đề 4: Tâm lý quản trị và ứng dụng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

2.3.4. Marketing, PR, Quản trị thương hiệu

- Chuyên đề 1: Quản trị thương hiệu - tài sản vô giá của doanh nghiệp.

- Chuyên đề 2: Marketing và công tác phát triển thương hiệu.

- Chuyên đề 3: Làm PR để xây dựng nền tảng vững chắc cho thương hiệu.

- Chuyên đề 4: Quản trị mối quan hệ khách hàng.

- Chuyên đề 5: Thương mại điện tử, con đường tương lai của doanh nghiệp

- Chuyên đề 6: E-Marketing và e-PR: công cụ hiện đại để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới.

2.3.5. Tài chính và đầu tư dành cho CEO

- Chuyên đề 1: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.

- Chuyên đề 2: Phân tích hòa vốn và các đòn bẩy tài chính.

- Chuyên đề 3: Tài chính công ty.

- Chuyên đề 4: Quản lý vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh.

- Chuyên đề 5: Đo lường rủi ro và điều chỉnh rủi ro trong đầu tư.

- Chuyên đề 6: Chứng khoán và đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2.3.6. Pháp luật trong kinh doanh

- Chuyên đề 1: Luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp.

- Chuyên đề 2: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại.

- Chuyên đề 3: Luật Lao động, Luật Đất đai,...

2.3.7. Văn hóa Doanh nghiệp và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 1: Văn hóa Doanh nghiệp và Văn hóa Doanh nhân

- Chuyên đề 2: Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

2.3.8. Các kỹ năng cần thiết của CEO

- Chuyên đề 1: Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc

- Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Chuyên đề 3: Kỹ năng làm chủ các biến đổi

- Chuyên đề 4: Kỹ năng tư duy sáng tạo

- Chuyên đề 5: Xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả

2.3.9. Đối thoại theo chuyên đề và phổ biến các kiến thức về hội nhập

Phân tích các cơ hội và thách thức của Doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại FTA, Hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP; Thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Các vấn đề liên quan đến cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; các chuẩn mực pháp luật quốc tế, trọng tài kinh tế,... Giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp khi tham gia quá trình hội nhập.

2.4. Nhóm bồi dưỡng cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV:

- Chuyên đề: Phổ biến các chủ trương, chính sách hiện hành cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Đất đai, Luật Đấu thầu,... Một số vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Bồi dưỡng kiến thức về Văn hóa công sở; trang bị kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế để chủ động nắm bắt và hỗ trợ cho Doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử,...

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Kỹ năng thuyết trình trước đông người; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản trị hành chính công sở.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung các chuyên đề bồi dưỡng cho phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp; có thể tổ chức tham quan học tập thực tế tại các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn.

3. Phương thức triển khai thực hiện

3.1. Hình thức chiêu sinh

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày;

- Thông qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức hiệp hội;

- Thông qua các trang web của các Sở, ban, ngành, đơn vị, thành phố, thị xã, các huyện và các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp;

- Trực tiếp liên lạc với các doanh nhân tại cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chiêu sinh cần nêu rõ: Đội ngũ giảng viên, thời gian và nội dung chương trình khóa bồi dưỡng; đối tượng tham gia khóa học; mức kinh phí hỗ trợ của nhà nước, đóng góp của học viên.

3.2. Thời gian bồi dưỡng cho một khóa học, hội thảo

- Khóa bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp: 03 ngày;

- Khóa bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp: 05 ngày;

- Khóa bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: tối thiểu 07 ngày;

- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, đối thoại: 01 ngày.

- Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: từ 01- 02 ngày;

Ưu tiên bố trí học vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật. Thời gian các khóa bồi dưỡng sẽ điều chỉnh khi có sự thay đổi quy định hiện hành của Nhà nước.

3.3. Địa điểm bồi dưỡng: Thành phố Vinh và trung tâm các cụm huyện, thị xã.

3.4. Đội ngũ giảng viên: Lựa chọn các giảng viên giỏi, có uy tín, kinh nghiệm của các viện nghiên cứu kinh tế, trường đại học, cao đẳng; các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; các chuyên gia kinh tế; lãnh đạo các ngành/địa phương và các doanh nhân thành đạt.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo ra sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội; tôn vinh sự cống hiến và bảo hộ thu nhập hợp pháp của doanh nhân đối với cộng đồng xã hội.

- Thường xuyên tổ chức cập nhật, phổ biến và đối thoại đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp ở khu vực nông thôn các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức, xây dựng đội ngũ doanh nhân có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

- Khuyến khích thành lập các Câu lạc lạc bộ: Doanh nhân, Giám đốc… Mở rộng các hình thức tổ chức, tập hợp doanh nhân theo hướng xã hội hóa như: doanh nhân theo địa bàn, theo lĩnh vực, nhóm ngành nghề.., nhằm tạo ra khí thế học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; qua đó kết nối sự hợp tác, liên kết làm lớn mạnh doanh nghiệp.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân, đáp ứng năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

- Đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu của DN, doanh nhân trên cơ sở điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tiễn. Tăng cường mối quan hệ, liên kết giữa các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận với các doanh nghiệp.

- Đổi mới, phương thức đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, đảm bảo trang bị cho doanh nhân có kiến thức về lý luận và thực tiễn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu; về pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối với người lao động, với cộng đồng xã hội, sự trung thực, tinh thần hợp tác, ý thức dân tộc. Các nội dung bồi dưỡng phải phù hợp với nhu cầu của học viên và thực tế với định hướng phát triển của doanh nghiệp, cũng như yêu cầu nhiệm vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của học viên; tăng cường đối thoại, tổ chức các bài tập tình huống có chiều sâu gắn lý thuyết vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Trang bị các khối kiến thức chuyên sâu để doanh nghiệp từng bước thay đổi tư duy nhận thức trong hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh chuyển từ “Thắng - Thua” sang “Hai bên cùng thắng” (“Win - Win”) trên quan điểm vừa hợp tác vừa cạnh tranh, tăng cường liên kết - kết nối, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, văn hóa... mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin thị trường nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bố trí thời gian và địa điểm cho từng lớp học phải phù hợp với thực tế của các học viên và từng địa phương; đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của học viên sau khi được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Lựa chọn giảng viên là người có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và đã tham gia giảng dạy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; tổng hợp, phân loại danh sách các học viên đăng ký theo từng loại hình doanh nghiệp và từng đối tượng cụ thể để tổ chức bồi dưỡng riêng các chuyên đề phù hợp;

- Các cơ sở đào tạo được ký kết hợp đồng thực hiện phải tổ chức biên soạn nội dung, chương trình, tài liệu cho các lớp bồi dưỡng học viên (quy trình biên soạn tài liệu, thực hiện theo quy định);

3. Phát huy vai trò đại diện của các hiệp hội, hội doanh nghiệp đối với cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội doanh nghiệp, doanh nhân để phát huy tốt vai trò đại diện cho đội ngũ doanh nhân. Tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại giữa các hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt về đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, hỗ trợ, xúc tiến thương mại;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI tại Nghệ An) và các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng quý, tháng cơ quan quản lý nhà nước có kế hoạch phối hợp với Hội doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, trên cơ sở đó có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

4. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân.

- Khuyến khích doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình để trở thành những người có trách nhiệm, có đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động đào tạo bồi dưỡng sẽ cung cấp các kiến thức cho doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng chiến lược hội nhập của mình, xây dựng văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân thích ứng với các điều kiện về cạnh tranh và hội nhập hiện nay.

- Xây dựng chuẩn mực của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức xây dựng các tiêu chí đánh giá chuẩn mực đội ngũ doanh nhân trên địa bàn làm cơ sở cho doanh nhân thi đua, phấn đấu thực hiện. Hàng năm căn cứ tiêu chí, chuẩn mực doanh nhân đã quy định, các cấp, các ngành tổ chức phát động thi đua, khuyến khích, khích lệ doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các tiêu chí, chuẩn mực đề ra. Đồng thời tổ chức đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng doanh nhân nhằm tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đội ngũ doanh nhân yêu nước có bản sắc dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích doanh nhân thành đạt tham gia đầu tư và giảng dạy trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng doanh nhân. Mở rộng các hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của DN và thu hút DN tham gia nhiều hơn vào đào tạo nhân lực (đóng góp kinh phí đào tạo, tổ chức đào tạo tại DN, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của DN…). Thể chế hóa trách nhiệm của DN đối với việc phát triển nhân lực của tỉnh. Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, sự trung thực, tinh thần hợp tác, ý thức dân tộc, ý thức cộng đồng.

5. Tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân

Hàng năm, ngoài nguồn hỗ trợ của Ngân sách nhà nước việc xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân cần tập trung triển khai như sau:

- Về phía doanh nghiệp: Phải xác định chi phí đào tạo nhân lực là chi phí đầu tư cho phát triển của doanh nghiệp. Hiệu quả đào tạo phải được coi là tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư. Thước đo hiệu quả của một chiến lược đào tạo nhân lực là chi phí về tài chính, thời gian thấp nhất và khả năng ứng dụng cao nhất. Vì vậy, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trong đó có kế hoạch trích lập và sử dụng quỹ đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Điều này sẽ là nguồn khuyến khích để lãnh đạo, cán bộ tham gia vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp và năng lực của bản thân.

- Về phía doanh nhân: Phải xác định học tập là suốt đời để nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân, chính vì vậy mỗi cá nhân cũng phải có kế hoạch học tập của chính bản thân và có quyết định trích kinh phí dành cho việc học tập. Hơn nữa, ở đây việc học tập và tự nguyện đóng góp thêm một phần kinh phí của mỗi doanh nhân sẽ là tấm gương cho lao động trong doanh nghiệp noi theo. Nếu mỗi cá nhân, lao động trong doanh nghiệp không tự học và học tập người khác thì mọi nỗ lực của DN đầu tư cho đào tạo và phát triển các kỹ năng sẽ kém đi hiệu quả rất nhiều..

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo nguyên tắc xã hội hóa. Đối với các khóa học bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp, bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: trên cơ sở khả năng cân đối hàng năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng chi phí, phần còn lại do các học viên, doanh nghiệp đóng góp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Kinh phí bồi dưỡng, tập huấn doanh nhân được tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Tổng kinh phí thực hiện:

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016 - 2020 là 18.355 triệu đồng (Mười tám tỷ, ba trăm năm lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Nguồn Ngân sách nhà nước: 11.040 triệu đồng;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa: 7.315 triệu đồng.

(Chi tiết có Biểu tổng hợp kinh phí và các phụ lục kèm theo)

3. Cơ cấu nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách tỉnh:

- Hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động: khảo sát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực hàng năm cho các doanh nghiệp; tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề; hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; kinh phí quản lý, chỉ đạo thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách địa phương.

- Hỗ trợ một phần kinh phí tối đa không vượt quá 50% tổng chi phí tổ chức các khóa bồi dưỡng thuộc nhiệm vụ của địa phương.

b) Nguồn kinh phí xã hội hóa: Bao gồm đóng góp của học viên, huy động từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp; các câu lạc bộ doanh nhân lập kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ doanh nhân hàng năm trên địa bàn tỉnh;

- Chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung chuyên đề bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ giảng viên của các lớp bồi dưỡng và hội thảo chuyên đề;

- Chủ trì tổ chức thực hiện các cuộc hội thảo chuyên đề, công tác tư vấn hiện trường cho doanh nghiệp;

- Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An duy trì cập nhật, cung cấp các thông tin về kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020”; đồng thời liên kết đến các trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh và các đơn vị liên quan.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng Thông tin điện tử Nghệ An)

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì, cập nhật, cung cấp các thông tin về kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch “Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020”.

4. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các cơ sở đào tạo khác có liên quan

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xác định nội dung chương trình, nội dung chuyên đề và giảng viên của các khóa bồi dưỡng; tham gia quản lý giám sát và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức bồi dưỡng doanh nhân.

5. Các hiệp hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lập, điều tra khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn doanh nhân. Thống kê số lượng, chất lượng, trình độ, độ tuổi, giới tính... của doanh nhân đến thời điểm 31/11 hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Lập phương án chi tiết các khóa học (Chương trình, nội dung, giảng viên, danh sách học viên và dự toán kinh phí...) và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt để tổ chức thực hiện.

6. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng

Tích cực tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và bản thân doanh nghiệp, doanh nhân.

Khai thác các đề tài liên quan đến bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ doanh nhân, các doanh nhân điển hình.

7. Các Sở, ban, ngành, đơn vị khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị và các doanh nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng tập huấn doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Chủ tịch các Hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5072/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Ngọc Hoa
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5072/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331983