• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3225/TTr-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ TW các CT MTQG;
- Văn phòng Điều phối NTM TW (Bộ NN&PTNT);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐP NTM tỉnh Hà Nam;
- Huyện ủy, UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ l
ý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu:VT, NN (3) Thịnh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 509/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 509/QĐ-TTg

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381679