• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phn ánh;

Theo đ nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn s 2060/TTTP-VP ngày 19 tháng 12 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn s 7645/STP-KTrVB ngày 09 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 về tiếp công dân và xlý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phn ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Lý do: không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ T
ư pháp;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường
trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: các PVP;
- Ban Tiếp công d
ân thành phố;
- Các Phòng CV; TTCB; City Web;

- Lưu: VT, (PC/L) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 21/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2017   Số công báo: Từ số 107 đến số 108
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362535