• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2021

Tải về Quyết định 511/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành đng của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp ch yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp chyếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Các Thứ trư
ng;
- C
ng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT. VP
.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC

1.1. Mục đích

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2021 bảo đảm khoa học, hợp lý, an toàn, hiệu quả; ứng dụng mạnh mcông nghệ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực, hạn chế gây phin hà cho các bộ, ngành, địa phương.

1.2. Phạm vi của Kế hoạch

Kế hoạch này áp dụng đối với các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập hun và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, không áp dụng đối với các hoạt động sau:

- Hoạt động của các các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp;

- Hoạt động mang tính nội bộ của Bộ Tư pháp, nội bộ hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, như: các hoạt động kiểm tra của Cục Kế hoạch - Tài chính về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bn đối với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, hợp Ban soạn thảo, T biên tập các văn bản, đán, hội đồng thẩm định, Hội đồng phối hợp...;

- Các hoạt động đi công tác nước ngoài.

- Các hoạt động chưa rõ địa điểm, thời gian tổ chức; hoạt động mang tính dự phòng, các hoạt động dự kiến do các dự án nước ngoài tài trợ nhưng chưa được phía dự án phê duyệt chính thức;

1.3. Yêu cầu và nguyên tắc

- Các hội nghị, hội tho, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát phải bảo đảm thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qun lý nhà nước của Bộ, ngành và bảo đảm tính kh thi;

- Ưu tiên các hoạt động thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-BTP ngày 25/11/2020, các hoạt động thanh tra đột xuất: các hoạt động không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước; các hoạt động do Lãnh đạo Bộ chủ trì, các đoàn kiểm tra liên ngành và các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành.

- Bo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc kết hợp thành lập Đoàn công tác chung có hoạt động kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương. Trường hợp trong năm có từ 02 đơn vị thuộc bộ trở lên đến kiểm tra tại cùng một Bộ, ngành, cơ quan ở địa phương thì phải kết hp thành đợt công tác chung do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn hoặc giao cho 01 đơn vị thuộc Bộ làm trưng đoàn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan được kiểm tra, trừ các đoàn của các Hội đồng phối hợp liên ngành.

- Ưu tiên bố trí, lịch công tác đLãnh đạo Bộ chủ trì các đoàn công tác chung. Đối với các hoạt động dự kiến do Lãnh đạo Bộ chủ trì, trường hợp Lãnh đạo Bộ bận công tác có thể y quyền cho Thủ trưởng các đơn vị chủ trì thực hiện.

- Khuyến khích các đơn vị bố trí, kết hợp việc tổ chức các hoạt động kim tra, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn tại cùng một địa phương trong cùng đợt công tác đtiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

- Không tổ chức các hoạt động vào các thời điểm dịch bệnh bùng phát theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và yêu cầu của cơ quan y tế; hạn chế việc tổ chức các hoạt động vào thời gian hợp Quốc hội và cuối năm để tránh gây phiền hà cho các địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm v

Các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội tho, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát đã được xác định tại Phụ lục kèm theo.

2. Giải pháp

- Các đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm kịp thời, hiệu quả; chủ động lng ghép, kết hợp các hoạt động của đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhằm bảo đm tính tiết kiệm, hiệu quả.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phbiến, quán triệt, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; ưu tiên, khuyến khích các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tuyến, biên soạn tài liệu, stay hướng dẫn nghiệp vụ và các giải pháp khác thay thế cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tiếp mà vn bảo đảm hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch từ khâu bố trí, sắp xếp chương trình, nội dung các tài liệu, thành phần tham gia đviệc tổ chức các hoạt động bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tận dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất của Bộ, các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong việc điều chỉnh dự toán, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Chun bị kỹ các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt bảo đảm an toàn, hiệu quả, hạn chế gây phiền hà cho địa phương; chđộng nghiên cứu đề xuất việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tuyến, biên soạn tài liệu, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và các gii pháp khác thay thế cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tiếp; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc tham dự các hoạt động trong trưng hợp cần thiết; thực hiện gửi Thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra cho các cơ quan, tổ chức liên quan đúng thời hạn theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đối với trường hợp thay đổi, phát sinh; phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị tham gia đoàn công, tác và cơ quan có liên quan của địa phương đxây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình làm việc cụ thể báo cáo Lãnh đạo bộ xem xét, quyết định.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ trong việc điều chỉnh dự toán, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc điều chỉnh dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình làm việc cụ thể báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và thông báo cho địa phương đối với các Đoàn công tác kết hợp chung do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn; tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, điều phối việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban hằng tháng.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch t chc hội nghị, hội tho tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, kho sát năm 2021)

STT

Địa điểm (Bộ, ngành, địa phương)

Hình thức hoạt động

Nội dung

Đơn vị ch trì

Cơ quan, đơn vị tham gia

Lãnh đạo Bộ ch trì

Kinh phí (NSNN hoặc dự án...)

Cách thức, thời gian tchức thực hiện việc kết hp (nếu có)

Ghi chú (Đề xuất của VPB)

Kết hp

Đơn vị đầu mối

Thi gian

 

1

Giang

TH

Kiến thức pháp luật về mt s nhóm quyền liên quan đến quyn nhân thân và quyn i sn của các đối tưng yếu thế

Vụ PLDSKT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý IV

 

2

Cao Bằng

TH

Bồi dưng kiến thức pháp luật về giao dịch vay tài sn nhm hạn chế vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Vụ PLDSKT

Đội ngũ công chức viên chức thi hành án tnh Cao Bng, Trường Cao đẳng Luật min Bắc. Trung cấp lut Tây Bc

 

NSNN

 

 

Quý II-IV

 

3

Cao Bằng

KT

Kim tra nh hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; thực hiện Chs ci thin cht lượng quy định pháp luật; Thực hin Kết luận số 83- KL/TW; Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết lun số 83-KL/TW; chỉ thị số 43/CT-TTg

Vụ VĐCXDPL

Cán b pháp chế các Bộ, doanh nghiệp nhà nướcđoàn kiểm tra, Cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cp tnh và cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý II

 

4

Cao Bng

TĐ

Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vưng mắc, gii pháp ci thiện cht lưng các quy định của pháp lut v công tác đánh giá c động thủ tục hành chính trong XDPL ở địa phương

Vụ VĐCXDPL

Cán b pháp chế các Bộ, doanh nghiệp nhà nướcđoàn kiểm tra, Cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cp tnh và cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

 

Quý II

 

5

Cao Bng

TH

Tập hun cho hòa gii viên ti các xã làm điểm Đ án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019- 2022

Vụ PBGDPL

Đi ngũ hòa gii viên của địa phương

 

ĐA HGCS

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý II-III

 

6

Cao Bng

KT

Kiểm tra thc hin Đề án "Nâng cao ng lc đội ngũ hòa giải viên cơ s giai đoạn 2019 - 2022"

Vụ PBGDP

Một số huyện, xã của tnh Cao Bng

 

ĐA HGCS

 

Quý II-III

 

7

Cao Bng

TH

Tp hun pháp luật v phòng, chng tra tn và nội dung Công ước chng tra tn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Vụ PBGDPL

Cơ quan, đơn v liên quan

 

ĐA CAT

 

Quý II-III

 

8

Cao Bằng

KS

Khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chc pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc B Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

Quý II-III

 

9

Bc Kạn

KT

Kim tra tình nh thực hiện Nghị định s 55/2011/NĐ-CP; Công tác xây dựng pháp luật; thực hiện Chsố ci thiện chất lượng quy định pp luật: Thực hiện Kết lun số 83-KL/TW: Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83- KL/TW; chthị s 43/CT-TTg

Vụ VĐCXDPL

Cán b pháp chế các Bộ, doanh nghiệp nhà nướcđoàn kiểm tra, Cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cp tnh và cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý II

 

10

Bắc Kạn

Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vưng mắc, gii pháp ci thiện cht lưng các quy định của pháp lut v công tác đánh giá c động thủ tục hành chính trong XDPL ở địa phương.

Vụ VĐCXDPL

Cán b pháp chế các Bộ, doanh nghiệp nhà nướcđoàn kiểm tra, Cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cp tnh và cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

 

Quý II

 

11

Điện Biên

TT

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, Thanh tra tnh, thanh tra trực thuộc Trung ương, Bộ phận tiếp công dân cp tnh. Văn phòng Hi đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Cục THADS tỉnh Điện Biên và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Điện Biên

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

12

Điện Biên

KT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưng ti S Tư pháp, Cục THADS tỉnh

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

NSNN

Đề nghị kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục TGPL

Tháng 4-5

 

13

Điện Biên

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, S Tư Pháp, S Lao động, Thương binh vã Xã hội, Cơ strợ giúp xã hi..).

 

NSNN

 

14

Điện Biên

HN

Tổ chức chuyên đề về TGPL cho nhóm đối tượng yếu thế

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

 

 

15

Điện Biên

KT

Kim tra công tác TGPL

Cục TCPL

Đại diện S Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng phối hợp ln ngành

 

 

 

16

Lai Châu

KT

Kim tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện S Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng phối hợp ln ngành

 

 

 

17

Lai Châu

TH

Hội nghị tập huấn chuyên sâu v áp dụng biện pháp x lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các công chức có liên quan đến công tác này trên địa bàn và một số tỉnh lân cận

 

NSNN

Kết hợp cùng đợt của Cục tại Lào Cai. Yên Bái

 

Quý II-III

 

18

Lào Cai

HT

Hội tho đánh giá về hoạt động trợ giúp pháp

Cục TGPL

Một s Trung tâm TGPL nhà nước các tnh phía Bc

 

NSNN

 

Tháng 5

 

19

Lào Cai

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kim tra liên ngành v TQPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại din S Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

 

Tháng 5

 

20

Lào Cai

KT

Kiểm tra công tác Lý lịch pháp

Trung tâm LLTPQG

Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; các S Tư pháp được kiểm tra

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

 

 

21

Lào Cai

KT

Kiểm tra định kỳ vic thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN tại S Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan ti địa phương kim tra

Cục BTNN

Đại din các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tnh. Sở Tài chính ti địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo S Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc gii quyết bồi thưng

 

NSNN

Cục BTNN

Tháng 6,7

 

22

Lào Cai

KT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ti S Tư pháp, Cục THADS tnh Lào Cai

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên văn phòng Bộ, Vụ tổ chc cán bộ, Tổng cục THADS và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

NSNN

 

 

 

23

n Bái

KT

Kiểm tra định kviệc thực hiện công tác bồi thưng nhà nước theo quy định của Lut TNBTCNN lại Sở Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan ti địa phương kim tra

Cục BTNN

Đại din các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tnh, Sở Tài chính ti địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo S Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc gii quyết bồi thưng

 

NSNN

 

 

Tháng 6,7

 

24

n Bái

HN

Hội nghị chuyên đề v TGPL cho nhóm đối tưng yếu thế

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

Kết hợp cùng đợt của Cục tại Lào Cai, Yên Bái

 

Tng 5

 

25

n Bái

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kim tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

 

Tháng 5

 

26

n Bái

HN

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực min núi phía Bắc

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Tháng 12

 

27

Sơn La

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con ni

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia gii quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, S Tư Pháp, Sở Lao động, Thương binh và xã hi. Cơ strợ giúp xã hội..).

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

28

Sơn La

KT

Kiểm tra về tổ chc và hot động giám định pp

Cục BTTP

S Tư pp, các t chc giám định tư pháp

 

NSNN

 

 

Quý I- II

 

29

Sơn La

KT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định s 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sdữ liu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Cục HTQTCT

Sơ Tư pháp, một số Phòng Tư pháp cp huyện, UBND xã

 

NSNN

 

 

Quý II- III

 

30

Hòa Bình

Tọa đàm khảo sát đánh giá thực trạng PBGDPL và nhu cầu pháp luật của người dân

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ sở

 

UNDP

 

 

Quý II

 

31

Hòa Bình

HT

Hội thảo tham vấn hoàn thiện Bộ tài liệu

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ s

 

UNDP

 

 

Quý II

 

32

Hòa Bình

TH

Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng kết hợp công bố/chia sẻ Bộ tài liệu được tổ chức tại các địa phương

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ sở

 

UNDP

 

 

Quý II

 

33

Vĩnh Phúc

HN

Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương miền Bắc, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cơ quan, tổ chức liên quan

TT Nguyễn Thanh Tịnh

ĐA Tham nhũng

 

 

Quý III

Trực tuyến

34

Vĩnh Phúc

TH

Bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng kết hợp với Tọa đàm về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các văn bn về giám định tư pháp kết hợp với Hội thảo về vấn đề chi phí, bồi dưỡng trong hoạt động giám định tư pháp

Cục BTTP

Người giám định tư pháp ngành công an, người tiến hành tố tụng trung ương và địa phương.

 

NSNN

 

 

Quý III

 

35

Vĩnh Phúc

TH

Tập huấn, triển khai giải quyết trong quá trình thực hiện Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã của một số tỉnh/thành phố miền Bắc

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

36

Phú Th

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

Kết hợp cùng đợt kiểm tại Phú Thọ, Tuyên Quang

 

Tháng 4

 

37

Phú Thọ

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

Tháng 4

 

38

Phú Thọ

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối lượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

Tháng 4

 

39

Phú Th

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác BTNN

Cục BTNN

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại TAND, VKSND, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thuộc một số tỉnh lân cn

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

40

Lạng Sơn

TT

Thanh tra về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra

Cục HTQTCT

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Thanh tra Bộ Tư pháp, Nhà xuất bn Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng tư pháp cấp huyện và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tại các tỉnh Lạng Sơn

 

NSNN

 

 

Quý II, IV

 

41

Lạng Sơn

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; kết hợp khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - 10

 

42

Lạng Sơn

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL; thi hành Luật PBGDPL; tổng kết 705/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tấn xã Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Quý II-III

 

43

Lạng Sơn

HT

Hội thảo tham vấn về thực hiện các khuyến nghị về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước quyền trẻ em liên quan tới tư pháp người chưa thành niên

Vụ PLQT

Bộ, ngành có liên quan (Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động...); một số cơ quan có liên quan tại Lạng Sơn và các tỉnh lân cận

TT Nguyễn Khánh Ngọc

Dự án Unicef

 

 

Quý II

 

44

Bắc Giang

KTLN

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo Đ án 250

Cục BTTP

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số cơ quan có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý II-III

 

45

Bắc Giang

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 5

 

46

Bắc Giang

KT

Kiểm tra công tác tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ tương trợ tư pháp của nước ngoài; lập và chuyển thực hiện các yêu cầu trong nước ra nước ngoài

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

NSNN

 

 

Quý II

 

47

Bắc Ninh

HN

Hội nghị lập huấn tăng cường năng lực giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đối với tr cm cơ sở nuôi dưỡng ở miền Bắc

Cục Con nuôi

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Sở Tư Pháp, Sở LĐTBXH Cơ sở trợ giúp xã hội), Văn phòng con nuôi nước ngoài).

 

UNICEF

 

 

Quý II

 

48

Bắc Ninh

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 5

 

49

Bắc Ninh

KT

Kiểm tra công tác tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ tương trợ tư pháp của nước ngoài; lập và chuyển thực hiện các yêu cầu trong nước ra nước ngoài

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

NSNN

 

 

Quý II

 

50

Thái Nguyên

Tọa đàm về đạo đức, bảo hiểm nghề nghiệp và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động Thừa phát lại kết hợp với tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề Thừa phát lại kết hợp với tọa đàm về khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong tổ chức và thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cục BTTP

Văn phòng Bộ, Tổng Cục THADS, STP các tỉnh, một số tổ chức Thừa phát lại

 

NSNN

 

 

Quý II

 

51

Thái Nguyên

KT

Kiểm tra công tác qun lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; kết hợp kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thực hiện hoạt động nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật và điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành liên quan

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - 10

 

52

Thái Nguyên

TH

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho công chức cấp huyện, xã

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã của một số tỉnh/thành phố miền Bắc

 

NSNN

 

 

Quý II,III

 

53

Tuyên Quang

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

Kết hợp cùng đợt

Cục TGPL

Tháng 4,5

 

54

Tuyên Quang

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; lập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

 

 

55

Tuyên Quang

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

 

 

 

56

Tuyên Quang

KT

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; kết hợp kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thực hiện hoạt động nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật và điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành liên quan

 

NSNN

 

 

 

57

Tuyên Quang

KT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND xã

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

58

Tuyên Quang

HT

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tnh, thành phố, các tổ chức đấu giá, đấu giá viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

59

Quang Ninh

HN

Hội nghị đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai thực hiện Dự án EU JULE

Vụ HTQT

Các cơ quan VN là đối tác tham gia thực hiện Dự án. Các đối tác quốc tế (EU, UNDP, OXFAM)

 

 

 

 

Quý II-III

 

60

Qung Ninh

TH

Tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tại các địa phương đến khảo sát, Liên đoàn luật sư VN

 

Dự án EU JULE

 

 

Quý II, III, IV

 

61

Quảng Ninh

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Cục HTQTCT

 

 

NSNN

 

 

Quý II

 

62

Quảng Ninh

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 5

 

63

Qung Ninh

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; kết hợp khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - tháng 10

 

64

Quảng Ninh

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL; thi hành Luật PBGDPL; tổng kết 705/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tấn xã Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Quý II- III/2021

 

65

Quảng Ninh

TH

Tập huấn kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ hội nhập và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ PLQT

 

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

66

Quảng Ninh

KS

Khảo sát về nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm thực hiện cải cách tư pháp và đề xuất những vấn đề trong đàm phán hiệp định quốc tế về bảo lãnh đầu tư, khuyến nghị về giảm thiểu tranh chấp đầu tư quốc tế và hoàn thiện pháp luật trong nước

Vụ PLQT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý II

 

67

Quảng Ninh

Tọa đàm triển khai Bng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan THADS địa phương năm 2021

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Cục THADS

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

68

Quảng Ninh

TĐ

Tọa đàm triển khai Bng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2021

Vụ TĐKT

Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Tổ công tác xây dựng Bng Tiêu chí chấm điểm; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Sở Tư pháp

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

69

Qung Ninh

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ, Cục THADS

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ, Cục THADS

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 7

 

70

Quảng Ninh

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các Sở Tư pháp

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các Sở Tư pháp

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 7

 

71

Hải Phòng

HN

Hội thảo đánh giá về hoạt động trợ giúp pháp lý

Cục TGPL

Đại diện một số trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

 

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Tháng 4- 10

 

72

Hải Phòng

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

 

73

Hải Phòng

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; kết hợp khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

74

Thái Bình

HN

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực Đồng bng Bc bộ

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Tháng 12

 

75

Thái Bình

KT

Kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp, phòng tư pháp một số quận/huyện và một số UBND xã

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

76

Thái Bình

KTLN

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Đại diện Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin; Đại diện một số cơ quan có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý III

 

77

Thái Bình

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác BTNN

Cục BTNN

Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại TAND, VKSND, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thuộc một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

78

Hưng Yên

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 5

 

79

Hưng Yên

TH

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho công chức cấp huyện, xã

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã của một số tnh/thành phố miền Bắc

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

80

Hưng Yên

HN

Thanh tra về việc tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp; cấp phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

81

Hà Nội

HN

Hội nghị đánh giá thực trạng công tác gii quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong khuôn khổ Công ước LaHay

Cục Con nuôi

Đại squán các nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với Việt Nam; Các Cơ quan, Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Các cơ quan, đơn vị có liên quan địa phương; Cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo Luật; Văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

 

NSNN hoặc UNICEF

 

 

Quý I, II

 

82

Hà Nội

HN

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước LaHay.

Cục Con nuôi

Các cơ quan, Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương; cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo Luật.

 

NSNN

 

 

Tháng 8

 

83

Hà Nội

TT

Thanh tra về hoạt động đấu giá tài sn

Thanh tra B

Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Bổ trợ tư pháp, Công ty TNHH Một thành viên Qun lý tài sn của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

84

Hà Nội

TT

Thanh tra về hoạt động đấu giá tài sản

Cục BTTP

Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại thành phố Hà Nội

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

85

Hà Nội

TT

Thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra

Cục BTTP

Thanh tra Bộ, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư và một số tổ chức hành nghề luật sư thành phố Hà Nội.

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

86

Hà Nội

HT

Hội thảo chia skinh nghiệm về kỹ năng hành nghề luật sư/ Kết hợp tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật và Kết hợp với tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Các luật sư, Đại diện Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

 

NSNN và Dự án EU JULE

 

 

Quý III, IV

 

87

Hà Nội

TH

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho đội ngũ Qun tài viên mới được cấp CCHN và chưa được bồi dưỡng kết hợp Hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QLTLTS

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, tổ chức hành nghề quản lý tài sản, Quản tài viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

88

Hà Nội

TH

Bồi dưỡng về kỹ năng hòa giải, trọng tài thương mại cho hòa giải viên thương mại

Cục BTTP

Trọng tài viên, hòa giải viên, luật sư...

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

89

Hà Nội

HT

Hội thảo chuyên đề về giải quyết tranh chp thương mại đầu tư quốc tế bng hòa giải thương mại, trọng tài thương mại

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, Trung tâm trọng tài, hòa giải thương mại, Trọng tài viên, hòa giải viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

90

Hà Nội

HT

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan, đề xuất việc xây dựng chính sách phát triển nghề luật sư sau năm 2020 (Chiến lược phát triển luật sư)/thể chế về luật sư và hành nghề luật sư (Luật Luật sư)/ Tổ chức Hội thảo trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật trong thời gian tới.

Cục BTTP

Các Bộ, ngành Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

91

Hà Nội

TH

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Cục BTTP

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực tài nguyên - môi trường và một số cá nhân, tổ chức có liên quan khu vực phía bc

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

92

Hà Nội

HN

Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chng năm 2014 kết hợp với Hội thảo lấy ý kiến về định hướng lớn xây dựng Luật công chứng (sửa đổi)

Cục BTTP

Văn phòng Bộ, UBND, Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý III

 

93

Hà Nội

Tọa đàm trao đổi về nội dung và hệ thống biểu mẫu của Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng kết hợp với Tọa đàm về thực trạng thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng kết hợp với kiểm tra, khảo sát về tổ chức và hoạt động công chứng

Cục BTTP

Một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện Hiệp hội công chứng viên, một số Sở Tư pháp, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan ...

 

NSNN

 

 

Quý II

 

94

Hà Nội

KS

Thực tiễn khung pháp luật về tài sản ảo, hợp đồng, quyền sở hữu trên môi trường mạng và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý III

 

95

Hà Nội

HT

Hội thảo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý III

 

96

Hà Nội

TH

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong lĩnh vực dân sự nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Vụ PLDSKT

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về luật và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

 

NSNN

 

 

Quý III-IV

 

97

Hà Nội

HT

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hụi, họ, biêu, phường và các vấn đề có liên quan

Vụ PLDSKT

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

 

NSNN

 

 

Quý III

 

98

Hà Nội

TH

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình và các vấn đề có liên quan

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý III

 

99

Hà Nội

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Vụ PLDSKT

Các Bộ, ngành, Sở, doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý III

 

100

Hà Nội

KS

Vướng mắc pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Vụ PLDSKT

Cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

 

NSNN

 

 

Quý 3- 4/2021

 

101

Hà Nội

HN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 8-9

 

102

Hà Nội

Tọa đàm đánh giá triển khai thực hiện Bng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020, hoàn thiện Bng Tiêu chí năm 2021

Vụ TĐKT

Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Tổ công tác xây dựng Bng Tiêu chí chấm điểm; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT các đơn vị thuộc Bộ

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 3

Trực tuyến

103

Hà Nội

TT

Thanh tra về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra

Cục HTQTCT

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Thanh tra Bộ Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng tư pháp cấp huyện và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tại Hà Nội

 

NSNN

 

 

Quý II, IV

 

104

Hà Nội

TT

Thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản thu hồi qua các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, các tổ chức đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại Hà Nội

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

105

Hà Nội

HN

Diễn đàn pháp luật hàng năm chia sẻ thông tin, kết quả về cải cách pháp luật, ci cách tư pháp trong năm qua, đề xuất hợp tác trong thời gian tới

Vụ HTQT

Các cơ quan, Bộ, ngành, một số địa phương, đối tác quốc tế

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN và Dự án EU JULE

 

 

Quý IV

 

106

Hà Nội

HN

Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật trong các nh vực cụ thể; trao đổi, thảo luận về các kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực/nội dung pháp luật cụ thể (lần 1)

Vụ HTQT

Các cơ quan, Bộ, ngành, một số địa phương, đối tác quốc tế

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN và Dự án EU JULE

 

 

Quý I, III

 

107

Hà Nội

HN

Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực cụ thể; trao đổi, thảo luận về các kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực/nội dung pháp luật cụ thể (lần 2)

Vụ HTQT

Các cơ quan, Bộ, ngành, một số địa phương, đối tác quốc tế

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN và Dự án EU JULE

 

 

Quý I, III

 

108

Hà Nội

HN

Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm về đăng ký các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký tài sản

Vụ HTQT

Thành viên Tổ công tác Việt - Nga

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý II

Trực tuyến

109

Hà Nội

HN

Tổ chức Hội nghị quán triệt cho các Bộ, ngành và một số địa phương về việc thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, Chthị số 39-CT/TW và Quyết định số 84/QĐ-TTg

Vụ HTQT

Các Bộ, ngành, địa phương

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý I-II

Trực tuyến

110

Hà Nội

HT

Hội thảo về nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Cục KTVBQPPL

Đại diện pháp chế của các bộ, ngành và Sở Tư pháp của một số tỉnh khu vực phía Bắc

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

111

Hà Nội

HN

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 3 - 4

 

112

Hà Nội

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; kết hợp khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - 10

 

113

Hà Nội

HN

Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ ngành có liên quan, các địa phương khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 11

 

114

Hà Nội

HT

Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật” kết hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ, ngành và địa phương

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

115

Hà Nội

HN

Hội nghị triển khai, quán triệt Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật kết hợp phổ biến, quán triệt Thông tư thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BTP

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các Bộ, ngành và địa phương

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Quý II, III

 

116

Hà Nội

HN

Hội nghị góp ý báo cáo khảo sát quốc gia về nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm thực hiện ci cách tư pháp và đề xuất những vấn đề trong đàm phán hiệp định quốc tế về bảo lãnh đầu tư, khuyến nghị về giảm thiểu tranh chấp đầu tư quốc tế và hoàn thiện pháp luật trong nước

Vụ PLQT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý II

 

117

Hà Nội

Tọa đàm nhóm chuyên gia về Phiếu khảo sát đánh giá nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ PLQT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý I, II

 

118

Hà Nội

HT

Hội thảo góp ý báo cáo nghiên cứu và giới thiệu Công ước Singapore về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, các Bộ, ngành khác có liên quan, các công ty văn phòng Luật sư, các chuyên gia độc lập

 

Dự án UNDP

 

 

Quý I, II

 

119

Hà Nội

KT

Tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP các bộ, ngành, Tập đoàn và Doanh nghiệp Nhà nước

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, ngành, tập đoàn DNNN có đoàn kiểm tra (Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM, Ủy ban quản lý vốn, Tập đoàn dầu khí, than khoáng sản)

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

120

Hà Nội

KT

Kiểm tra thực trạng công tác xây dựng và Tổ chc thi hành pháp luật

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành: địa phương; cơ quan, tổ chức liên quan và các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

121

Hà Nội

HT

Hội thảo nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành; địa phương; cơ quan, tổ chức liên quan và các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

122

Hà Nội

HT

Hội thảo về giải pháp tăng cường hoạt động góp ý, phản biện xã hội của MTTQ VN và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong xây dựng VBQPPL

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

NSNN

 

 

Quý III

 

123

Hà Nội

HT

Hội thảo về đánh giá hoạt động xây dựng danh mục về tiêu chí đánh giá báo cáo đánh giá tác động chính sách trong, đó có đánh giá tác động xã hội và giới

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế bộ, ngành; một số chuyên gia, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

NSNN

 

 

Quý III

 

124

Hà Nội

HT

Hội thảo về các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành VBQPPL

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các địa phương; các cơ quan tổ chức có liên quan; các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

125

Hà Nội

HT

Hội thảo về đánh giá tình hình thực hiện Chsố cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2021 và giải pháp đối với công tác này

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các địa phương; các cơ quan tổ chức có liên quan; các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý II

 

126

Hà Nội

HT

Hội thảo về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong năm 2021 và giải pháp đối với công tác này

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; các địa phương; các cơ quan tổ chức có liên quan; các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

127

Hà Nội

HT

Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Th đô

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, UBND TP. Hà Nội, các tỉnh trong Vùng Thđô và một số đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

 

 

Quý II

 

128

Hà Nội

HT

Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thđô (sửa đổi)

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, UBND TP. Hà Nội, các tỉnh trong Vùng Thủ đô và một số đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

 

 

Quý III

 

129

Hà Nội

HN

Giao ban sinh hoạt công tác pháp chế bộ, ngành năm 2021

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các đơn vị thuộc BTP, pháp chế bộ, ngành; một số đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý IV

 

130

Hà Nội

HN

Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP khu vực phía Bắc và tập huấn nghiệp vụ pháp chế

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Sở Tư pháp khu vực phía Bắc

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

131

Hà Nội

HN

Một nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện HTPL và tăng cường hiệu quả THPL

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành, địa phương miền Bắc, Trung và các cơ quan, tổ chức liên quan và đơn vị thuộc BTP

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý I, II

 

132

Hà Nội

Tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách, thẩm định và thông qua chính sách

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan tổ chức có liên quan; một số đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

133

Hà Nội

Tọa đàm về nội dung định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật trên các lĩnh vực - xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam trong thời gian tới

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành; các địa phương; các cơ quan tổ chức có liên quan; các đơn vị thuộc BTP

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

134

Hà Nội

Tọa đàm nghiên cứu giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động của BTP thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia

 

NSNN

 

 

Quý II

 

135

Hà Nội

Tọa đàm về trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Bộ, ngành, địa phương

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia

 

NSNN

 

 

Quý II

 

136

Hà Nội

Tọa đàm nghiên cứu, đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia

 

NSNN

 

 

Quý II

 

137

Hà Nội

TH

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL 2015

Vụ VĐCXDPL

Đại diện các bộ, ngành có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

138

Hà Nội

TH

Tập huấn về nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong xây dựng đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL

Vụ VĐCXDPL

Người làm công tác XDPL thuộc các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan và đơn vị thuộc BTP.

 

NSNN

Kết hợp tổ chức cùng đợt

 

Quý II, III

 

139

Hà Nội

TH

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng soạn thảo, thẩm định VBQPPL cho các công chức các bộ, ngành, cơ quan nhà nước có liên quan trung ương

Vụ VĐCXDPL

Pháp chế và một số đơn vị thuộc các bộ, ngành, pháp chế doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

 

NSNN

 

Quý III

 

140

Hà Nội

Tọa đàm tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế

Vụ PLDSKT

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý III-IV

 

141

Hà Nội

Tăng cường các giải pháp thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ PLDSKT

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức Đại diện cho doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý II- III

 

142

Hà Nội

TH

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực về pháp luật hp đồng, giải quyết tranh chấp cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, pháp chế doanh nghiệp

Vụ PLDSKT

Cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, pháp chế doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý II-IV

 

143

Hà Nội

Tọa đàm trao đổi về vướng mắc, khó khăn thực hiện các cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và đề xuất cách thức hỗ trợ

Vụ PLDSKT

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức Đại diện cho doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý III-IV

 

144

Hà Nội

TH

Tập huấn chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo Thông tư 03/2019/TT-BTP ; giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; trao đổi và giải đáp những vướng mắc liên quan đến Phần mềm thống kê ngành Tư pháp; hướng dẫn phân tích thống kê (02 lớp).

Cục KHTC

Cục Công nghệ thông tin; Công chức phụ trách công tác thống kê, trực tiếp làm công tác thống kê tại STP, Phòng Tư pháp (03 Công chức tại các Sở Tư pháp: 01 Lãnh đạo Văn phòng Sở phụ trách công tác thống kê; 02 công chức làm công tác thống kê, tổng hợp tại Văn phòng Sở); 01 Công chức thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ thống kê, tổng hợp tại các Phòng Tư pháp cấp huyện; 01 Công chức tư pháp - hộ tịch của một số Ủy ban nhân dân cấp xã, phường)

 

NSNN

 

 

Quý II-IV

 

145

Hà Nội

Tọa đàm sơ kết đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2020

Vụ PBGDPL

Một số bộ, ngành, địa phương có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

146

Hà Nội

Tọa đàm tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Vụ PBGDPL

Một số cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

147

Hà Nội

Tọa đàm "Nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực làm công tác phổ biến pháp luật cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số"

Vụ PBGDPL

Một số bộ, ngành, địa phương có liên quan, sinh viên là người dân tộc thiểu số của Trường Đại học Luật

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

148

Hà Nội

Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trung ương

 

NSNN

 

 

Quý II

Trực tuyến

149

Hà Nội

Tổ chức tọa đàm chuyên đề giữa các thành viên Ban thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW

Vụ PBGDPL

Các thành viên Ban thư ký của Hội đồng

 

NSNN

 

 

Quý II

 

150

Hà Nội

Tọa đàm góp ý, hoàn thiện Bộ Tài liệu mô hình điểm PBGDPL

Vụ PBGDPL

Vụ PBGDPL, UNDP, các chuyên gia, Sở Tư pháp

 

UNDP

 

 

Quý II/2021

 

151

Hà Nội

Tọa đàm về vai trò của các thiết chế thông tin, văn hóa và t sách ở cơ sở trong công tác PBGDPL

Vụ PBGDPL

Các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc và một số chuyên gia, đại diện các cơ quan liên quan

 

NSNN

 

 

Quý II- III/2021

 

152

Hà Nội

Tọa đàm trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP và thảo luận phương hướng xây dựng Đề án đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Vụ PBGDPL

Các Bộ, ngành, tình, thành phố trực thuộc Trung ương

 

NSNN

 

 

Quý II- III/2021

Trực tuyến

153

Hà Nội

HT

Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

NSNN

 

 

Quý II-III

Trực tuyến

154

Hà Nội

Tọa đàm trực tuyến để trao đổi, thảo luận về việc thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 471

Vụ PBGDPL

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

 

 

Quý II, III

Trực tuyến

155

Hà Nội

HT

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình PBGDPL giai đoạn mới

Vụ PBGDPL

Các bộ, ngành, địa phương

 

ĐA1133

 

 

Quý IV

 

156

Hà Nội

HT

Hội thảo trực tuyến "Những điểm mới trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số hình chđạo điểm hiệu quả"

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố Trung ương

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

Trực tuyến

157

Hà Nội

HT

Hội thảo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; mô hình PBGDPL cho thanh thiếu niên trước xu hướng chuyển đổi số

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

158

Hà Nội

HN

Thi vòng chung kết cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên gii về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Vụ PBGDPL

Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Bộ trưởng

ĐA PCTN

 

 

Tháng 11

 

159

Hà Nội

Tổ chức tọa đàm chuyên đgiữa các thành viên Ban thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW

Vụ PBGDPL

Các thành viên Ban thư ký của Hội đồng

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

160

Hà Nội

Tọa đàm triển khai công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”

Vụ PBGDPL

Ban Dân vận TW, UB TW MTTQVN

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

161

Hà Nội

Tọa đàm tham vấn hoàn thiện về tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã nông thôn mới nâng cao

Vụ PBGDPL

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

 

 

Quý III

 

162

Hà Nội

HT

Hội thảo công bố và phát hành báo cáo rà soát Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm tăng cường bo vệ người chưa thành niên khỏi các hình thức xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trên cơ sở các khuyến nghị tại Báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về xâm hại trẻ em; Hội thảo liên ngành để giám sát việc thực hiện các quy định mới của pháp luật liên quan đến NCTN có liên quan đến pháp luật dựa trên khung giám sát do Vụ PLHSHC biên soạn.

Vụ PLHSHC

Đại diện các Bộ, ngành cơ quan trung ương

 

Dự án

 

 

Quý III, IV

 

163

Hà Nội

HT

Hội thảo tham vấn báo cáo nghiên cứu xây dựng các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường điều phối tư pháp người chưa thành niên.

Vụ PLHSHC

Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

EU JULE

 

 

Quý II, III

 

164

Hà Nội

TH

Tập huấn hướng dẫn liên ngành về quản lý ca cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Vụ PLHSHC

Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH, Cán bộ, chiến sỹ công an, công an viên, công chức văn hóa - xã hội, công chức tư pháp - hộ tịch, người làm công tác bảo vệ trẻ em cp xã, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, và các địa phương

 

UNICEF

 

 

Quý II và Quý III

 

165

Hà Nội

KTLN

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Đại diện Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin; đại diện một số cơ quan có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý III

 

166

Hà Nội

TH

Tập huấn liên ngành về Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Dự án hợp tác với Đức

 

 

Quý IV

 

167

Hà Nội

HN

Hội nghị đánh giá công tác QLNN về công tác BTNN của BTP sau 10 năm thi hành Luật TNBTCNN

Cục BTNN

Một số Bộ, ngành, STP địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

168

Hà Nội

TH

Tập huấn triển khai việc thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

 

 

Quý II

 

169

Hà Nội

HT

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2021-2030

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

 

 

Quý II

 

170

Hà Nam

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bo đm bằng quyền sdụng đất, tài sản gn liền với đất

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt các hoạt động của Cục tại Hà Nam, Ninh Bình

 

Quý III

 

171

Hà Nam

KT

Kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp, phòng tư pháp một số quận/huyện và một số UBND cấp xã

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

172

Hà Nam

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hi đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

 

 

Tháng 3, 4

 

173

Ninh Bình

TH

Tập huấn cho hòa giải viên tại các xã làm điểm Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

Vụ PBGDPL

Đội ngũ hòa giải viên của địa phương

 

ĐA HGCS

 

 

Quý II, III

 

174

Ninh Bình

KT

Kiểm tra thực hiện Đề án “Nâng cao năng lc đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”

Vụ PBGDPL

Một số huyện, xã của Ninh Bình

 

ĐA HGCS

 

 

Quý II, III

 

175

Ninh Bình

KS

Khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

176

Ninh Bình

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Tháng 3, 4

 

177

Ninh Bình

HN

Hội nghị tổ chức chuyên đề về TGPL cho nhóm đối tượng yếu thế

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

Tháng 3,4

 

178

Ninh Bình

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hin TGPL

 

NSNN

 

Tháng 3,4

 

179

Ninh Bình

KT

Kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp, phòng tư pháp một số quận/huyện và một số UBND xã

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

180

Ninh Bình

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt các hoạt động của Cục tại Hà Nam, Ninh Bình

 

Quý III

 

181

Ninh Bình

Tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng kết hợp với Tọa đàm chia skinh nghiệm về chuyển đi cơ chế tài chính của Phòng công chứng kết hp với Tọa đàm về khó khăn, vướng mc và giải pháp thực hiện nga vụ thành viên LMCCQT của Việt Nam trong bối cnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Cục BTTP

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Đại diện một số Sở Tư pháp, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý III

 

182

Ninh Bình

HT

Hội thảo chia svà cho ý kiến vào danh mục của BTP về tiêu chí đánh giá báo cáo ĐGTĐ chính sách trong đó có đánh giá tác động xã hội và giới

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế bộ, ngành; một số chuyên gia; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý III

 

183

Ninh Bình

Tọa đàm xây dựng chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

Vụ VĐCXDPL

Đại diện UBND, Sở Tư pháp; CQCM thuộc UBND tỉnh; Đại diện các ban của HĐND; Đại diện một số phòng tư pháp huyện; cán bộ tư pháp cp xã

 

NSNN

 

 

184

Thanh Hóa

HN

Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần th 5

Vụ HTQT

Các cơ quan tư pháp địa phương thuộc các tỉnh có chung dường biên giới VN-Lào

Lãnh đạo Bộ

NSNN

 

 

Quý II

 

185

Thanh Hóa

KT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

NSNN

 

 

Tháng 5, 6

 

186

Thanh Hóa

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sdụng đất, tài sản gn liền với đất

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp hoạt động của Cục tại Thanh hóa, Nghệ An

 

Quý II, III

 

187

Nghệ An

TT

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bn việc đầu tư xây dựng và quyết toán trụ sở, kho vật chứng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục KHTC; Tổng cục THADS, Dự án trụ sở Chi cục THADS huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

188

Nghệ An

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Tháng 6,7

 

189

Nghệ An

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

Tháng 6,7

 

190

Nghệ An

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

Tháng 6, 7

 

191

Nghệ An

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp hoạt động của Cục tại Thanh hóa, Nghệ An

 

Quý II - III

 

192

Nghệ An

TH

Tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức làm công tác hộ tịch trong đăng ký hộ tịch cho người di cư, người dân tộc thiểu số, trẻ em di cư và trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại một số tnh thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng biên giới

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã của một số tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

193

Nghệ An

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác BTNN

Cục BTNN

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại TAND, VKSND, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thuộc một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

194

Hà Tĩnh

HT

Hội thảo đánh giá về hoạt động trợ giúp pháp lý

Cục TGPL

Đại diện một Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh miền Trung

 

NSNN

 

 

Tháng 7,8

 

195

Hà Tĩnh

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

 

 

Tháng 7,8

 

196

Hà Tĩnh

KTLN

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo Đề án 250

Cục BTTP

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số cơ quan có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý II-III

 

197

Quảng Bình

HT

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo g khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tnh, thành phố, các tổ chức đấu giá, đấu giá viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 8

 

198

Qung Bình

TH

Hội nghị tập huấn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các công chức có liên quan đến công tác này trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

199

Quảng Bình

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

 

Tháng 7,8

 

200

Quảng Bình

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

 

 

Tháng 7,8

 

201

Qung Trị

TT

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng và chứng thực

Thanh tra Bộ

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề công chứng

 

NSNN

 

 

Quý II

 

202

Qung trị

KTLN

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xlý văn bản tại Quảng Trị

Cục KTVBQPPL

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục KTVB; Đại diện lãnh đạo UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan của tỉnh

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt do TT P.C.Hiếu làm trưởng đoàn tại Quảng Trị, Quảng Nam

Văn phòng Bộ

Tháng 9

 

203

Qung trị

KT

Kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Các Sở Tư pháp được kiểm tra

 

NSNN

 

 

204

Quảng Trị

KT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Quảng Trị

Vụ TĐKT

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

NSNN

 

205

Thừa Thiên - Huế

TT

Thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Thanh tra Bộ

Tổng cục THADS, Vụ TCCB, Cục KHTC, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

206

Thừa Thiên - Huế

TH

Tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tại các địa phương đến khảo sát, Liên đoàn luật sư VN

 

Dự án EU JULE

 

 

Quý II, III, IV

 

207

Thừa Thiên - Huế

HN

Hội nghị triển khai, quán triệt Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật kết hợp phổ biến, quán triệt Thông tư thay thế Thông tư s 14/2014/TT-BTP

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các Bộ, ngành và địa phương

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Quý II, III

 

208

Thừa Thiên - Huế

TH

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho công chức cấp huyện, xã

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã của một số tỉnh/thành phố miền Trung

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

209

Tha Thiên - Huế

TH

Tập huấn nâng cao năng lực về hành vi kinh doanh có trách nhiệm kết hợp với Hội thảo tham vấn về Báo cáo đánh giá cơ sở về hành vi kinh doanh có trách nhiệm

Vụ PLDSKT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý 3- 4

 

210

Thừa Thiên - Huế

KS

Khảo sát vướng mc pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Vụ PLDSKT

Cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

 

NSNN

 

 

Quý 3-4

 

211

Tha Thiên - Huế

HN

Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hợp đồng

Vụ PLDSKT

Một số Sở ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật

 

NSNN

 

 

Quý 3-4

 

212

Đà Nng

TH

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành ttụng Tọa đàm về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các văn bản về giám định tư pháp kết hợp với Hội thảo về vấn đề chi phí, bồi dưỡng trong hoạt động giám định tư pháp

Cục BTTP

Người giám định tư pháp ngành công an, người tiến hành ttụng trung ương và địa phương.

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

213

Đà Nng

HT

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan, đề xuất việc xây dựng chính sách phát triển nghề luật sư sau năm 2020/thể chế về luật sư và hành nghề luật sư/ Kết hợp Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng hành nghề luật sư /kết hợp với hoạt động tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Đại diện một số Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan tiến hành tố tụng và các sở, ngành liên quan

 

NSNN + dự án EU JULE

 

 

Quý II, III

 

214

Đà Nng

HT

Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật” kết hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ, ngành và địa phương

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

215

Đà Nng

HT

Hội thảo về việc thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền

Vụ PLQT

Bộ, ngành có liên quan (Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...); một số cơ quan có liên quan tại TP Đà Nng và các tỉnh lân cận

 

Dự án KAS

 

 

Quý II/2021

 

216

Đà Nng

KS

Khảo sát về nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm thực hiện cải cách tư pháp và đề xuất những vấn đề trong đàm phán hiệp định quốc tế về bo lãnh đầu tư, khuyến nghị về gim thiểu tranh chấp đầu tư quốc tế và hoàn thiện pháp luật trong nước

Vụ PLQT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý II

 

217

Đà Nng

HN

Thi vòng loại trực tuyến Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương miền trung, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cơ quan, tổ chức liên quan

TT Nguyễn Thanh Tịnh

ĐA Tham nhũng

 

 

Quý III

Trực tuyến

218

Đà Nng

TH

Tập huấn hướng dẫn liên ngành về quản lý ca cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Vụ PLHSHC

Sở Tư pháp, S LĐTB&XH, Cán bộ, chiến sỹ công an, công an viên, công chức văn hóa - xã hội, công chức tư pháp - hộ tịch, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, và các địa phương

 

UNICEF

 

 

Quý II, III

 

219

Đà Nng

TH

Tập huấn chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ; giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; trao đổi và giải đáp những vướng mc liên quan đến Phần mềm thống kê ngành Tư pháp; hướng dẫn phân tích thống kê (02 lớp).

Cục KHTC

Cục Công nghệ thông tin; Công chức phụ trách công tác thống kê, trực tiếp làm công tác thống kê tại STP, Phòng Tư pháp (03 Công chức tại các Sở Tư pháp: 01 Lãnh đạo Văn phòng Sở phụ trách công tác thống kê; 02 công chức làm công tác thống kê, tổng hợp tại Văn phòng Sở); 01 Công chức thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ thống kê, tổng hợp tại các Phòng Tư pháp cp huyện; 01 Công chức tư pháp - hộ tịch của một số Ủy ban nhân dân cấp xã, phường)

 

NSNN

 

 

Quý II, IV

 

220

Đà Nng

TH

Tập huấn liên ngành về Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Dự án Đức

 

 

Quý IV

 

221

Quảng Nam

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt do TT P.C. Hiếu  làm trưởng đoàn tại Quảng Trị, Quảng Nam

Văn phòng

Tháng 9

 

222

Quảng Nam

KTLN

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Cục KTVBQPPL

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục KTVB; Đại diện lãnh đạo UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan của tỉnh

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

 

223

Qung Nam

KT

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN tại Sở Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan tại địa phương kiểm tra

Cục BTNN

Đại diện các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tnh, Sở Tài chính tại địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo S Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường

 

NSNN

 

 

 

224

Qung Nam

HN

Hội nghị Tng kết công tác thi đua, khen thưng năm 2021 của Khu vực Bắc Trung Bộ

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 12

 

225

Qung Nam

TT

Thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng

Cục BTTP

Thanh tra Bộ, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề công chứng tại Qung Nam

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

226

Qung Ngãi

HN

Tổ chức chuyên đề về TGPL cho nhóm đối tượng yếu thế

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

Kết hợp thực hiện chung đợt

Cục TGPL

Tháng 5, 6

 

227

Qung Ngãi

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

 

228

Qung Ngãi

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

 

229

Qung Ngãi

KT

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP kết hợp tiếp tục hướng dẫn triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP và nghiên cứu, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng thực

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

230

Qung Ngãi

TT

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản việc đầu tư xây dựng và quyết toán trụ sở, kho vật chứng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục KHTC; Tổng cục THADS, Dự án trụ sở Chi cục THADS huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

231

Quảng Ngãi

TT

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Quảng Ngãi

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

232

Đắk Lắk

Tọa đàm về thực trạng về việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng kết hợp với Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng công chứng giao dịch về thừa kế có yếu tố nước ngoài kết hợp với kiểm tra, khảo sát về quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động công chứng

Cục BTTP

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Đại diện một số Sở Tư pháp, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý II

 

233

Đắk Lắk

KS

Khảo sát triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về dự cư hp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hp quốc theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cục HTQTCT

 

 

NSNN

 

 

Quý II

 

234

Đắk Nông

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở lao động, thương binh và xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

235

Đắk Nông

TH

Tập huấn kiến thức pháp luật về một số nhóm quyền liên quan đến quyền nhân thân và quyền tài sản của các đối tượng yếu thế

Vụ PLDSKT

 

TT Phan Chí Hiếu

Dự án UNDP

 

 

Quý 4

 

236

Gia Lai

TT

Thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng

Cục BTTP

Thanh tra Bộ, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề công chứng tại Gia Lai

 

 

 

 

Quý II, III

 

237

Gia Lai

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Tháng 8,9

 

238

Gia Lai

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

Tháng 8,9

 

239

Gia Lai

KT

Kiểm tra, tháo gkhó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP kết hợp tiếp tục hướng dẫn triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP và nghiên cứu, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng thực

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp tnh Cà Mau, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

240

Gia Lai

HN

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 12

 

241

Kon Tum

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

 

 

Tháng 8, 9

 

242

Kon Tum

KT

Kiểm tra về tình hình triển khai Luật đấu giá tài sn, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài và hòa giải thương mại

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, các tổ chức đấu giá, tổ chức hành nghề quản lý tài sản và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

243

Kon Tum

KS

Khảo sát thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án nghiên cứu đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch theo nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-2024

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND xã

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

244

Kon Tum

TT

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản việc đầu tư xây dựng và quyết toán trụ sở, kho vật chứng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục KHTC; Tổng cục THADS, Dự án trụ sở Chi cục THADS huyện Tu mơ rông, tỉnh Kon Tum

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

245

Bình Định

TT

Thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Thanh tra Bộ

Tổng cục THADS, Vụ TCCB, Cục KHTC, Cục THADS tỉnh Bình Định và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Bình Định

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

246

Bình Định

HN

Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sdụng Bộ pháp điển

Cục KTVBQPPL

Đại diện các sở, ban ngành, cơ quan thi hành án, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân; Đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; luật sư, công chứng viên trên địa bàn Bình Định và một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

247

Bình Định

HN

Tổ chức chuyên đề về TGPL cho nhóm đối tượng yếu thế

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

248

Bình Định

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn knăng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

249

Bình Định

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Tháng 4, 10

 

250

Bình Định

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

251

Bình Định

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

 

252

Bình Định

KT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND xã

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

253

Bình Định

TH

Tập huấn kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ hội nhập và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ PLQT

 

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

254

Phú Yên

Tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng kết hợp với Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi cơ chế tài chính của Phòng công chứng kết hợp với Tọa đàm về khó khăn, vướng mc và giải pháp thực hiện nga vụ thành viên LMCCQT của Việt Nam trong bối cnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Cục BTTP

Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Đại diện một số Sở Tư pháp, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý III

 

255

Phú Yên

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

256

Phú Yên

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Tháng 4, 10

 

257

Phú Yên

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Cục

QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

258

Phú Yên

KT

Kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Các Sở Tư pháp được kiểm tra

 

NSNN

 

259

Phú Yên

KTLN

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Cục KTVBQPPL

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục KTVB; đại diện lãnh đạo UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan của tỉnh

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Tháng 10

 

260

Khánh Hòa

TH

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chủ tài khon, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tổng cục THADS; Chtài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

261

Khánh Hòa

TH

Bồi dưng kiến thức quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tổng cục THADS; Chtài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

262

Khánh Hòa

TH

Bồi dưỡng kiến thức qun lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tổng cục THADS; Chtài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

263

Khánh Hòa

TH

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chtài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tng cục THADS; Chủ tài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

264

Khánh Hòa

TH

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chủ tài khoản, kế toán trưng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tổng cc THADS; Chtài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

265

Khánh Hòa

TH

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục KHTC

Tổng cục THADS; Chtài khoản, kế toán trưng các đơn vị dự toán (1.590 người)

 

NSNN

 

 

Quý l, II

 

266

Khánh Hòa

HT

Hội thảo góp ý báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, Tổng cục THADS, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

EU JULE

 

 

Quý I, II

 

267

Khánh Hòa

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt của Cục tại Khánh Hòa, Lâm Đồng

 

Tháng 10, 11

 

268

Khánh Hòa

KTLN

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Đại diện Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin; đại diện một số cơ quan có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt do TT. N.K.Ngọc làm trưởng đoàn

Văn phòng Bộ

Quý III

 

269

Khánh Hòa

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Cục HTQTCT

 

 

NSNN

 

270

Khánh Hòa

TH

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cho các công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên quan ở địa phương

Vụ VĐCXDPL

Công chức các cơ quan thuộc HĐND, UBND, công chức pháp chế các Sở Tư pháp, sở, ngành, phòng tư pháp cấp huyện và các cơ quan tổ chức liên quan của các tỉnh, thành khu vực

 

NSNN

 

 

Quý II

 

271

Khánh Hòa

HT

Hội thảo đánh giá, tng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP khu vực phía Nam; vướng mc trong thực hiện một số nhiệm vụ pháp chế (xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật v..v...) ở địa phương theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ; nội dung định hướng hoàn hiện HTPL - xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp khu vực

 

NSNN

 

 

Quý II

 

272

Khánh Hòa

TH

Tập huấn liên ngành về Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Dự án của Đức

 

 

Quý IV

 

273

Ninh Thuận

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục

QLXLVPHC và TDTHPL

Tháng 4 - 10

 

274

Ninh Thuận

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

 

275

Ninh Thuận

KT

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; kết hợp kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thực hiện hoạt động nâng xếp hạng chsố chi phí tuân thpháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành liên quan

 

NSNN

 

276

Ninh Thuận

KT

Kiểm tra công tác Lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Các Sở Tư pháp được kiểm tra

 

NSNN

 

277

Bình Thuận

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

 

 

Tháng 8

 

278

Bình Thuận

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Tháng 4 -10

 

279

Bình Thuận

KT

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; kết hợp kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thực hiện hoạt động nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thpháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành liên quan

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

280

Bình Thuận

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Cục HTQTCT

 

 

NSNN

 

 

Quý III

 

281

Bình Dương

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL; thi hành Luật PBGDPL; tổng kết Quyết định số 705/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

Lãnh đạo Bộ VHTTDL

NSNN

 

 

Quý II-III

 

282

Bình Dương

KS

Khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

283

Bình Dương

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - 10

 

284

Bình Phước

KT

Kiểm tra công tác con nuôi nước ngoài

Cục Con nuôi

Cục Con nuôi, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở lao động, thương binh và xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục Con nuôi

Tháng 5-7

 

285

Bình Phước

KT

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN tại Sở Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan tại địa phương kiểm tra

Cục BTNN

Đại diện các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính tại địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường

 

NSNN

 

286

Bình Phước

HN

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực Miền đông nam bộ

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Mai Lương Khôi

NSNN

 

 

Tháng 12

 

287

Lâm Đồng

TT

Thanh tra về hoạt động đấu giá tài sản

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và một số tổ chức hành nghề đấu giá lâm Đồng

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

288

Lâm Đồng

KTLN

Kiểm tra công tác TGPL và Kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

Lãnh đạo Bộ, ngành

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt của Cục tại Khánh Hòa, Lâm Đồng

 

Tháng 10, 11

 

289

Lâm Đồng

KT

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp kết hợp với Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Cục BTTP

Sở Tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

290

Lâm Đồng

TH

Tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tại các địa phương đến khảo sát, Liên đoàn luật sư VN

 

Dự án EU JULE

 

 

Quý II, III, IV

 

291

Lâm Đồng

Tọa đàm về đạo đức, bảo hiểm nghề nghiệp và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động Thừa phát lại kết hợp với ta đàm chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề Thừa phát lại kết hợp với tọa đàm về khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong tổ chức và thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và các văn bản hướng dẫn thi hành kết hợp với kiểm tra về công tác quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

Cục BTTP

Văn phòng Bộ, Tổng Cục THADS, STP các tỉnh, một số tổ chức Thừa phát lại

 

NSNN

 

 

Quý II

 

292

Lâm Đồng

HN

Hội nghị thường niên giữa các cơ quan Trung ương thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Đài Loan

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, Tổng cục THADS, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

NSNN

 

 

Quý III

 

293

Lâm Đồng

TH

Bồi dưỡng nâng cao năng lực về pháp luật hợp đồng cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, pháp chế doanh nghiệp

Vụ PLDSKT

Sở Tư pháp, các cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, đại diện pháp chế các doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

294

Lâm Đồng

TH

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thực tiễn về quy định của pháp luật liên quan đến xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em gái và kỹ năng nhạy cảm giới trong giải quyết các vụ xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Vụ PLHSHC

Đại diện các cơ quan Trung ương gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an, Đoàn Luật sư Việt Nam và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Đại diện các cơ quan địa phương gồm: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan điều tra.

 

UNWOMEN

 

 

Quý III

 

295

Đồng Nai

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác BTNN

Cục BTNN

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại TAND, VKSND, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thuộc một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Tháng 7

 

296

Đồng Nai

TT

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bn việc đầu tư xây dựng và quyết toán trụ sở, kho vật chứng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục KHTC; Tổng cục THADS, Dự án trụ sở làm việc Cục THADS tỉnh Đồng Nai

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

297

Đồng Nai

KT

Kiểm tra công tác tư pháp

Cục CTPN

Cục Công tác phía Nam, Sở Tư pháp Đồng Nai

 

NSNN

 

 

Tháng 8

 

298

Tây Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qu công tác phối hợp trong Thi hành án dân sự

Cục CTPN

Một số đơn vị thuộc Bộ; các Cục THADS trong khu vực...

 

NSNN

 

 

Tháng 4,5

 

299

Tây Ninh

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 -10

 

300

Tây Ninh

KT

Kiểm tra công tác tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ tương trợ tư pháp của nước ngoài; lập và chuyển thực hiện các yêu cầu trong nước ra nước ngoài

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

301

TP HCM

KT

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Cục

QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

NSNN

 

 

Tháng 4 - 10

 

302

TP HCM

TT

Thanh tra về hoạt động đấu giá tài sản

Cục BTTP

Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại thành phố HCM

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

303

TP HCM

TT

Thanh tra về hoạt động luật sư có yếu tố nước ngoài.

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại thành phố HCM

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

304

TP HCM

TT

Thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản thu hồi qua các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, các tổ chức đu giá tài sản thi hành án dân sự tại TP HCM

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

305

TP HCM

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2021

Vụ HTQT

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và một số cơ quan có liên quan địa phương

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý II, III

 

306

TP HCM

HT

Hội thảo về nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bn QPPL

Cục KTVBQPPL

Đại diện Sở Tư pháp của một số tỉnh khu vực phía Nam

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

307

TP HCM

HT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng hành nghề luật sư/ Kết hợp tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật.

Cục BTTP

Các luật sư, đại diện Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

308

 TP HCM

TH

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho đội ngũ Quản tài viên mới được cấp CCHN và chưa được bồi dưỡng kết hợp Hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QLTLTS

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tnh, thành phố, tổ chức hành nghề quản lý tài sản, Quản tài viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

309

 TP HCM

HT

Hội thảo chuyên đề về gii quyết tranh chấp thương mại đầu tư quốc tế bằng hòa gii thương mại, trọng tài thương mại

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, Trung tâm trọng tài, hòa giải thương mại, Trọng tài viên, hòa giải viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 9

 

310

TP HCM

HT

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan, đề xuất việc xây dựng chính sách phát triển nghề luật sư sau năm 2020 (Chiến lược phát triển luật sư)/thể chế về luật sư và hành nghề luật sư (Luật Luật sư)/ Tổ chức Hội thảo trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các gii pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật trong thời gian tới.

Cục BTTP

Các Bộ, ngành Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

311

 TP HCM

Tọa đàm trao đổi về nội dung và hệ thống biểu mẫu của Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng kết hợp với Tọa đàm về thực trạng thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng kết hợp với kết hợp với kiểm tra, khảo sát về tổ chức và hoạt động công chứng

Cục BTTP

Một số đơn vị thuộc Bộ, Đại diện Hiệp hội công chứng viên, một số Sở Tư pháp, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan ...

 

NSNN

 

 

Quý II

 

312

TP HCM

HN

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật x lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 3 - 4

 

313

TP HCM

HT

Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật” kết hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ, ngành và địa phương

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

314

TP HCM

HN

Hội nghị triển khai, quán triệt Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật kết hợp phổ biến, quán triệt Thông tư thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BTP

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các Bộ, ngành và địa phương

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Quý II, III

 

315

TP HCM

TH

Tập huấn kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ hội nhập và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ PLQT

 

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

316

TP HCM

KS

Khảo sát về nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm thực hiện cải cách tư pháp và đề xuất những vấn đề trong đàm phán hiệp định quốc tế về bo lãnh đầu tư, khuyến nghị về giảm thiểu tranh chấp đầu tư quốc tế và hoàn thiện pháp luật trong nước

Vụ PLQT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý II

 

317

TP HCM

HN

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến tập huấn địa phương về các văn bản pháp luật, các điều ước quốc tế về TTTP và hướng dẫn nghiệp vụ TTTP

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, Tổng cục THADS, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tnh

 

NSNN

 

 

Quý III

 

318

TP HCM

HT

Lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật về tài sản ảo, hợp đồng, quyền sở hữu trên môi trường mạng và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần th

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

319

TP HCM

HN

Đối thoại các giải pháp nâng cao chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng nhằm tháo gkhó khăn, vướng mc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật nhằm cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng

Vụ PLDSKT

Các Sở ban ngành, các doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

320

TP HCM

Tọa đàm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Vụ PLDSKT

Các Bộ, ngành, Sở, doanh nghiệp

 

NSNN

 

 

Quý III

 

321

TP HCM

KS

Vướng mắc pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Vụ PLDSKT

Cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

 

NSNN

 

 

Quý III

 

322

TP HCM

KS

Thực tiễn khung pháp luật về tài sản o, hợp đồng, quyền sở hữu trên môi trường mạng và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần th

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý IV

 

323

TP HCM

TH

Tập huấn hướng dẫn liên ngành về quản lý ca cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Vụ PLHSHC

Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH, cán bộ, chiến sỹ công an, công an viên, công chức văn hóa - xã hội, công chức tư pháp - hộ tịch, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên và các địa phương

 

UNICEF

 

 

Quý II và Quý III

 

324

TP HCM

TH

Tập huấn chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo Thông tư 03/2019/TT-BTP ; giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; trao đổi và giải đáp những vướng mắc liên quan đến Phần mềm thống kê ngành Tư pháp; hướng dẫn phân tích thống kê (2 lớp).

Cục KHTC

Cục Công nghệ thông tin; Công chức phụ trách công tác thống kê, trực tiếp làm công tác thống kê tại STP, Phòng Tư pháp (03 Công chức tại các Sở Tư pháp: 01 Lãnh đạo Văn phòng Sở phụ trách công tác thống kê; 02 công chức làm công tác thống kê, tổng hợp tại Văn phòng Sở); 01 Công chức thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ thống kê, tổng hp tại các Phòng Tư pháp cấp huyện; 01 Công chức tư pháp - hộ tịch của một số Ủy ban nhân dân cấp xã, phường)

 

NSNN

 

 

Quý II-IV

 

325

Đng Tháp

Tọa đàm khảo sát đánh giá thực trạng PBGDPL và nhu cầu pháp luật của người dân

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ s

 

UNDP

 

 

Quý II

 

326

Đồng Tháp

HT

Hội thảo tham vấn hoàn thiện Bộ tài liệu

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ sở

 

UNDP

 

 

Quý II/2021

 

327

Đồng Tháp

TH

Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng kết hợp công bố/chia sẻ Bộ tài liệu được tổ chức tại các địa phương

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp - hộ tịch và một số công chức chuyên môn của UBND xã, người dân tại cơ sở

 

UNDP

 

 

Quý II

 

328

Đồng Tháp

TT

Thanh tra về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra

Cục HTQTCT

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Thanh tra Bộ Tư pháp, Nhà xuất bn Tư pháp , Ủy ban nhân dân cấp huyện , Phòng tư pháp cấp huyện và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tại các tỉnh Đồng Tháp

 

NSNN

 

 

Quý II, IV

 

329

Đồng Tháp

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2021

Vụ HTQT

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và một số cơ quan có liên quan ở địa phương

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý II, III

 

330

Cần thơ

HN

Hội nghị về công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi

Cục Con nuôi

Bộ LĐTBXH; Các cơ quan, tổ chức có liên quan Cần Thơ

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

331

Cần Thơ

TT

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng và chứng thực

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề công chứng tại các tỉnh, thành phố Cần Thơ

 

NSNN

 

 

Quý II

 

332

Cần Thơ

TT

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng và chứng thực

Thanh tra Bộ

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Sở Tư pháp và một số tổ chức hành nghề công chứng tại Cần Thơ

 

NSNN

 

 

Quý II

 

333

Cần Thơ

Tọa đàm nhận diện khó khăn và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác nuôi con nuôi

Cục CTPN

Một số đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp trong khu vực...

 

NSNN

 

 

Tháng 4

 

334

Cần Thơ

TH

Tập huấn cho luật sư trong khuôn khổ dự án EU JULE

Cục BTTP

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tại các địa phương

 

EU JULE

 

 

Quý II, III, IV

 

335

Cần Thơ

HN

Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Bộ ngành có liên quan, các địa phương khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam

 

NSNN

 

 

Tháng 11

 

336

Cần Thơ

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

337

Cần Thơ

KT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ (Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài)

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

338

Cần Thơ

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt các hoạt động của Cục tại Cà Mau, Cần Thơ

 

Quý III

 

339

Cần Thơ

HT

Hội thảo góp ý báo cáo Nghiên cứu đánh giá thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trem thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, BCA, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, TAND cấp tnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

UNICEF

 

 

Quý II

 

340

Cần Thơ

TH

Tập huấn nâng cao năng lực về hành vi kinh doanh có trách nhiệm kết hp với Hội thảo tham vấn về Báo cáo đánh giá cơ sở về hành vi kinh doanh có trách nhiệm

Vụ PLDSKT

 

 

Dự án UNDP

 

 

Quý III, IV

 

341

Cần Thơ

KS

Khảo sát thực tiễn khung pháp luật về tài sản o, hợp đồng, quyền sở hữu trên môi trường mạng và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Vụ PLDSKT

 

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

342

Hậu Giang

Tọa đàm tháo gỡ khó khăn, vướng mc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hợp đồng

Vụ PLDSKT

Các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

343

Hậu Giang

TH

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho công chức cấp huyện, xã

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã của một số tỉnh/thành phố miền Trung

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

344

Hậu Giang

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

 

 

Tháng 6-7

 

345

Hậu Giang

HN

Tổ chức buổi kết nối cộng đồng để nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL

Cục TGPL

Người thuộc diện TGPL và người dân

 

NSNN

 

 

Tháng 6-7

 

346

Kiên Giang

HN

Hội nghị về tình hình triển khai Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành nhằm đẩy mạnh hoạt động đăng ký hộ tịch cho người di cư, người dân tộc thiểu số, trẻ em di cư và trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về dự cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã của một số tỉnh/thành phố

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

347

Kiên Giang

TT

Thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Thanh tra Bộ

Tổng cục THADS, Vụ TCCB, Cục KHTC, Cục THADS tnh Kiên Giang và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Kiên Giang

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

348

Kiên Giang

TT

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Cục THADS Kiên Giang và 02 Chi cục THADS thuộc tỉnh Kiên Giang

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

349

Kiên Giang

KT

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp

Cục BTTP

Sở Tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

350

Kiên Giang

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

351

Hậu Giang

KT

Kiểm tra công tác xây dựng pháp luật; Công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL; thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; chỉ thị số 43/CT-TTG ; Tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, DNNN có đoàn kiểm tra, cán bộ pháp chế các CQCM thuộc UBND cấp tnh và cán bộ pháp chế DNNN trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý II

 

352

Hậu Giang

HT

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bn của chính quyền địa phương; xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Vụ VĐCXDPL

Công chức các cơ quan thuộc HĐND, UBND, công chức pháp chế các Sở Tư pháp, sở, ngành, phòng tư pháp cấp huyện và các cơ quan tổ chức liên quan của các tỉnh, thành khu vực

 

NSNN

 

Quý II

 

353

An Giang

KT

Kiểm tra về tình hình triển khai Luật đấu giá tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài và hòa giải thương mại

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, các tổ chức đấu giá, tổ chức hành nghề quản lý tài sản và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 6,7

 

354

An Giang

KT

Công tác xây dựng pháp luật; Công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL; thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; chỉ thị số 43/CT-TTG ; Tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, DNNN có đoàn kiểm tra, cán bộ pháp chế các CQCM thuộc UBND cấp tỉnh và cán bộ pháp chế DNNN trên địa bàn tỉnh

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

Quý II

 

355

An Giang

TH

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cho các công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên quan ở địa phương

Vụ VĐCXDPL

Công chức các cơ quan thuộc HĐND, UBND, công chức pháp chế các Sở Tư pháp, sở, ngành, phòng tư pháp cấp huyện và các cơ quan tổ chức liên quan của các tỉnh, thành khu vực

 

NSNN

 

Quý II

 

356

Bà Rịa -Vũng Tàu

KT

Kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp, phòng tư pháp một số quận/huyện và một số UBND xã

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

357

Bà Rịa -Vũng Tàu

HN

Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Vụ PBGDPL

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cơ quan, tổ chức liên quan

TT Nguyễn Thanh Tịnh

ĐA Tham nhũng

 

 

Quý III

Trực tuyến

358

Tin Giang

TH

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các công chức có liên quan đến công tác này trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

359

Tin Giang

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Cục HTQTCT

 

 

NSNN

 

 

Quý III

 

360

Tiền Giang

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL; thi hành Luật PBGDPL; tổng kết Quyết định số 705/QĐ-TTg

Vụ PBGDPL

Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

Lãnh đạo Bộ VHTTDL

NSNN

 

 

Quý II-III

 

361

Tiền Giang

KS

Kho sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

362

Trà Vinh

TH

Tập huấn về nghiệp vụ TGPL; tập huấn về các văn bản TGPL mới; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn kỹ năng TGPL cho các đối lượng đặc thù

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt

Cục TGPL

Tháng 9,10

 

363

Trà Vinh

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

 

364

Trà Vinh

KT

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN tại Sở Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan tại địa phương kiểm tra

Cục BTNN

Đại diện các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tnh, Sở Tài chính tại địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường

 

NSNN

 

365

Bến Tre

HT

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, các tổ chức đấu giá, đấu giá viên và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 10

 

366

Bến Tre

HN

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khu vực miền Tây Nam Bộ

Vụ TĐKT

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Tháng 12

 

367

Bạc Liêu

KS

Khảo sát thc tin phục vụ việc xây dựng Đề án nghiên cứu đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch theo nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-2024

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND xã

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

368

Bạc Liêu

KT

Kiểm tra công tác tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ tương trợ tư pháp của nước ngoài; lập và chuyển thực hiện các yêu cầu trong nước ra nước ngoài

Vụ PLQT

Bộ Ngoại giao, TANDTC, TAND cấp tỉnh, Cục THADS cấp tỉnh

 

NSNN

 

 

Quý I, II

 

369

Bạc Liêu

KT

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN tại Sở Tư pháp, cơ quan THADS, các cơ quan có liên quan tại địa phương kiểm tra

Cục BTNN

Đại diện các cơ quan: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, VP UBND cấp tnh, Sở Tài chính tại địa phương được kiểm tra; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS tại địa phương; Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường

 

NSNN

 

 

Tháng 8

 

370

Cà Mau

KT

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP kết hợp hướng dẫn triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP và nghiên cứu, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng thực

Cục HTQTCT

Sở Tư pháp tnh Cà Mau, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

NSNN

 

 

Quý III, IV

 

371

Cà Mau

KTLN

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục ĐKQGGDBĐ

Đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt do TT. N.K.Ngọc làm trưởng đoàn

Văn phòng Bộ

Quý III

 

372

Cà Mau

KTLN

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG

Đại diện Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin; Đại diện một số cơ quan có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

373

Long An

KT

Kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp, phòng tư pháp một số quận/huyện và một số UBND xã

 

NSNN

 

 

Tháng 5

 

374

Long An

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt các hoạt động của Cục tại Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long

 

Tháng 9,10

 

375

Vĩnh Long

KT

Kiểm tra công tác TGPL

Cục TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Hội đồng ph/hợp liên ngành

 

NSNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt các hoạt động của Cục tại Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long

 

Tháng 9,10

 

376

Vĩnh Long

TH

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Các công chức có liên quan đến công tác này trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

377

Vĩnh Long

TH

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác BTNN

Cục BTNN

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại TAND, VKSND, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh tchức Hội nghị và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thuộc một số tnh lân cận

 

NSNN

 

 

Tháng 9

 

378

Sóc Trăng

HN

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng

Cục CTPN

Một số đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp trong khu vực...

TT Mai Lương Khôi

NSNN, kinh phí tự ch

 

 

Tháng 6

 

379

Sóc Trăng

Tọa đàm về giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Cục CTPN

Một số đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp trong khu vực...

 

NSNN, kinh phí tự ch

 

 

Tháng 6

 

380

Sóc Trăng

KT

Kiểm tra về tình hình triển khai Luật đấu giá tài sân, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sân , trọng tài và hòa giải thương mại

Cục BTTP

Sở Tư pháp các tỉnh, thành ph, các tchức đấu giá, tổ chức hành nghề quản lý tài sản và các tổ chức liên quan khác

 

NSNN

 

 

Tháng 6

 

381

Bộ Tài chính

KTLN

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo Đề án 250

Cục BTTP

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số cơ quan có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.

TT Phan Chí Hiếu

NSNN

 

 

Quý II-III

 

382

Bộ Tài chính

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL phòng, chống dịch bệnh và phòng chống hành vi đầu cơ trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai...

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Quý II-III

 

383

Bộ Công an

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

384

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

385

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

KS

Khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

 

Quý II-III

 

386

Bộ Giáo dục và Đào tạo

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xlý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

387

Bộ Công Thương

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL phòng, chống dịch bệnh và phòng chống hành vi đầu cơ trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai...

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

TT Nguyễn Thanh Tịnh

NSNN

 

 

Quý II-III

 

388

Bộ Tài nguyên và Môi trường

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL trong phòng chống thiên tai, xử lý các hành vi phá hoại môi trường

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

Lãnh đạo UBTƯMTTQ VN

NSNN

 

 

Quý II-III

 

389

Bộ Tài Nguyên và Môi trường

KT

Kiểm tra công tác pháp chế; công tác lập đề nghị xây dựng văn bn quy phạm pháp luật; tình hình triển khai Chthị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, ngành

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

390

Bộ Quốc phòng

KS

Khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Vụ PBGDPL

Một số tổ chức pháp chế ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan khác...

 

NSNN

 

 

Quý II- III/2021

 

391

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

KTLN

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về công tác PBGDPL trong phòng chống thiên tai, xử lý các hành vi phá hoại môi trường

Vụ PBGDPL

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp

Lãnh đạo UBTƯMTTQ VN

NSNN

 

 

Quý II-III

 

392

Bộ Nội Vụ

KT

Kiểm tra công tác pháp chế; công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai Chthị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, ngành

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

393

Bảo hiểm XHVN

KTLN

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ

TT Đặng Hoàng Oanh

NSNN

 

 

Tháng 6

 

394

Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2021

Vụ HTQT

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý II, III

 

395

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

KT

Kiểm tra công tác pháp chế; công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai Chthị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, ngành

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

396

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

KT

Kiểm tra công tác pháp chế; công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai Chthị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Quyết định số 04/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Bộ, ngành

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

397

Trường Đại học Luật TPHCM

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2021

Vụ HTQT

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Luật TPHCM

TT Nguyn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý II, III

 

398

Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam

KT

Kiểm tra tình hình triển khai Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2021

Vụ HTQT

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam

TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

 

 

Quý II, III

 

399

Tập đoàn dầu khí Quốc gia

KT

Kiểm tra công tác pháp chế

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế các Tập đoàn

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

400

Tập đoàn Than - Khoáng sn VN

KT

Kiểm tra công tác pháp chế

Vụ VĐCXDPL

Cán bộ pháp chế Tập đoàn

 

NSNN

 

 

Quý II, III

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 511/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 31/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 511/QĐ-BTP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471459