• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2017 công bố 21 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 511/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

QUYT ĐỊNH

CÔNG B 21 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 ca Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 21 thủ tục hành chính sửa đi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết ca Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc S Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, th trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC
-Văn phòng chính phủ;
- UBND cấp xã
(UBND cấp huyện sao gửi);
- Cng thông tin điện t tnh;
-Trang TTĐT s
Tư pháp;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 511/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi TTHC

1

T-GLA-283444-TT

Đăng ký khai sinh lưu động

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Văn bản s 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 ca Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Bộ Tư pháp về việc điều chnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điu ca Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

2

T-GLA-283445-TT

Đăng ký kết hôn lưu động

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

3

T-GLA-283446-TT

Đăng ký khai t lưu động

4

T-GLA-283447-TT

Đăng ký khai sinh có yếu t nước ngoài tại khu vực biên giới

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Văn bản s 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 ca Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Bộ Tư pháp về việc điều chnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

5

T-GLA-283448-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

6

T-GLA-283449-TT

Đăng ký khai sinh cho người đã có h sơ, giấy tờ cá nhân

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Văn bản s 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 ca Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Bộ Tư pháp về việc điều chnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

7

T-GLA-283450-TT

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

8

T-GLA-283451-TT

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

9

T-GLA-260917-TT

Đăng ký khai sinh

10

T-GLA-260905-TT

Đăng ký kết hôn

Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

11

T-GLA-260974-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

12

T-GLA-260924-TT

Đăng ký khai tử

13

T-GLA-107720-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

14

T-GLA-108269-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

15

T-GLA-260932-TT

Đăng ký giám hộ

16

T-GLA-260955-TT

Đăng ký chấm dứt giám hộ

17

T-GLA-108248-TT

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người dưới 14 tuổi.

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Văn bản s 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 ca Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Bộ Tư pháp về việc điều chnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

18

T-GLA-260915-TT

Cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân

19

T-GLA-260923-TT

Đăng ký lại khai sinh

20

T-GLA-260912-TT

Đăng ký lại kết hôn

- Nghị quyết số 51/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

21

T-GLA-260927-TT

Đăng ký lại khai tử

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 511/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 17/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 511/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441910