• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giám sát, cách ly y tế người nhập cảnh trái phép do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Quyết định 512/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-UBND-CATP

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, GIÁM SÁT, CÁCH LY Y TẾ NGƯỜI NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 06/12/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt Phương án giám sát, cách ly y tế và thu dung, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 300/TTr-CATP-PTM ngày 04/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giám sát, cách ly y tế người nhập cảnh trái phép”.

Điều 2. Giao Công an thành phố chủ trì, tham mưu UBND thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy, HĐNĐ TP (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, CATP (PTM-Vũ B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ, GIÁM SÁT, CÁCH LY Y TẾ NGƯỜI NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP
(Kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND-CATP ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thống nhất nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống dịch từ khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, quá trình thực hiện cách ly, giám sát phục vụ công tác điều tra cho đến khi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật (đưa ra xét xử hoặc xử lý vi phạm hành chính) và bàn giao về nước đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

- Các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm Quy chế này; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt nhằm bảo đảm mục đích đề ra.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Người nước ngoài, công dân Việt Nam từ ngoài biên giới Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam trái với những quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (người nhập cảnh trái phép).

- Những người có liên quan đến người nhập cảnh trái phép (đi cùng chuyến xe, tài xế vận chuyển, người tiếp xúc gần...).

- Lực lượng tham gia vận chuyển, giám sát, cách ly, bảo đảm an ninh, trật tự, điều tra đối với người nhập cảnh trái phép và nhng người có liên quan.

III. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phải kịp thời cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe các trường hợp nhập cảnh trái phép, người tiếp xúc gần với các trường hợp nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan tại cơ sở cách ly và ra cộng đồng. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 và Bộ y tế về việc giám sát, cách ly y tế nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, không xem trọng một bên.

2. Toàn bộ người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và những người có liên quan (đi cùng chuyến xe, tài xế vận chuyển, người tiếp xúc gần có liên quan đến vụ việc/vụ án...) đều đưa về cách ly tại địa điểm cách ly do UBND thành phố chỉ định (hiện nay là tại Khu Kí túc xá phía Tây thành phố, tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

3. Người có tiếp xúc gần với người nhập cảnh trái phép (trừ các trường hợp quy định tại mục III.2) thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ việc nhập cảnh trái phép

- Công an thành phố chủ trì tiếp nhận, xử lý thông tin về người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nhập cảnh trái phép.

- Các đơn vị khi tiếp nhận thông tin liên quan thì thông báo ngay cho Công an thành phố (qua Trung tâm thông tin chỉ huy, SĐT: 02363.822.300).

2. Cách ly người nhập cảnh trái phép và những người có liên quan

Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện vận chuyển người nhập cảnh trái phép và những người có liên quan (đi cùng chuyến xe, tài xế vận chuyển,...) đến cách ly y tế tại địa điểm cách ly theo quy trình:

a) Các đơn vị tham gia xử lý phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; Công an thành phố đảm bảo các mặt về thủ tục pháp lý (biên bản làm việc, các văn bản có liên quan,...).

b) Công an thành phố thông báo cho Sở Y tế, UBND quận, huyện nơi có cơ sở cách ly và UBND quận, huyện nơi phát hiện về thời gian vận chuyển và tiếp nhận cách ly y tế đối với các trường hợp người nhập cảnh trái phép và những người có liên quan.

c) Sở Y tế bố trí phương tiện vận chuyển các trường hợp người nhập cảnh trái phép từ địa điểm phát hiện/tạm giữ đến Khu Kí túc xá phía Tây. Riêng đối với vụ việc phát hiện phương tiện vận chuyển người nhập cảnh trái phép thì Công an thành phố giám sát, áp tải toàn bộ người và phương tiện đến địa điểm cách ly.

d) Sau khi các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp liên quan được vận chuyển đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 đến cơ sở cách ly, Sở Y tế chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tác nhân COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp liên quan, trả kết quả trong thời gian sớm nhất để kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế theo quy định.

e) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành khử khuẩn phương tiện trước khi đưa vào giám sát tại khu cách ly.

g) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhập cảnh trái phép để tiến hành cách ly theo quy định (trừ các trường hợp tại mục III.2 Quy chế này).

h) UBND quận, huyện nơi có địa điểm cách ly bảo đảm các điều kiện phòng ở theo quy định về địa điểm cách ly tập trung; bố trí phân khu riêng biệt đối với từng đợt người nhập cảnh trái phép, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây nhiễm ra ngoài cộng đồng; bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc với người nhập cảnh trái phép; ban hành Quyết định cách ly y tế đối với những người được đưa đến cách ly.

3. Công tác giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cách ly

- Công an thành phố chủ trì, thông báo thời gian, địa điểm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố để triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, giám sát cách ly y tế và phục vụ công tác điều tra đối với người nhập cảnh trái phép tại địa điểm cách ly. Đồng thời, chủ trì tiến hành các biện pháp điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Các lực lượng tham gia giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cách ly (Công an, Quân sự, Biên phòng) triển khai sau 30 phút từ khi nhận thông báo của Công an thành phố, thường trực 24/24 tại địa điểm cách ly (cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo từng đợt, không được ra ngoài trong suốt thời gian cách ly, giám sát để phòng ngừa dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng, có thể phân ca, kíp đối với số cán bộ, chiến sĩ trong khu cách ly).

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ CÁCH LY

1. UBND các quận, huyện nơi có địa điểm cách ly bảo đảm các điều kiện phục vụ cách ly (phòng ở, ăn uống cho người nhập cảnh trái phép và những người liên quan đến vụ việc) theo nguyên tắc:

- Người nhập cảnh trái phép và những người liên quan đến vụ việc chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí trong suốt quá trình cách ly, giám sát y tế.

- Trường hợp người nhập cảnh trái phép và những người liên quan không có khả năng chi trả, UBND các quận, huyện tạm ứng kinh phí chi trả phục vụ cách ly, giám sát y tế; tổng hợp thành văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố cấp kinh phí hoàn ứng.

2. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm các điều kiện ăn uống cho người nhập cảnh trái phép từ sau khi hết thời gian cách ly đến khi các đối tượng được xử lý theo đúng quy định của pháp luật (đưa ra xét xử, bàn giao cho nước có người nhập cảnh trái phép).

3. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế, UBND các quận, huyện quyết toán các khoản kinh phí phục vụ quá trình cách ly theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 3365/STC-HCSN ngày 01/10/2020 v/v “Hướng dẫn thanh quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện liên quan đến chi phí cách ly y tế, điều trị COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam”.

4. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế, UBND các quận, huyện quyết toán các khoản kinh phí trong quá trình giám sát phục vụ công tác điều tra sau khi hết thời hạn cách ly.

5. Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an thành phố xử lý các vấn đề ngoại giao đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép khi có yêu cầu./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 512/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 09/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 512/QĐ-UBND

5

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467741