• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng

 

Quyết định 513/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 513/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: LÀO CAI, HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2488/TTr-BNN-TT ngày 27 tháng 3 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4503/BTC-TCDT ngày 07 tháng 4 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 3 năm 2015, số 1861/BKHĐT-KTDV ngày 02 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 121 tấn hạt giống ngô, 15 tấn hạt giống rau và 70 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể:

- Tỉnh Lào Cai: 80 tấn hạt giống ngô, 15 tấn hạt giống rau;

- Tỉnh Hòa Bình: 70 tấn hạt giống lúa;

- Tỉnh Tuyên Quang: 41 tấn hạt giống ngô.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT, HC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 513/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 513/QĐ-TTg

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271853