• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông


 

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 472/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Tải về Quyết định 513/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 472/QĐ-UBND NGÀY 21/9/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠ TẦNG THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG MOBIFONE TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-TTTT ngày 21/6/2013 của Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Thông tin và Truyền thông Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng thuật viễn thông thụ động;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thuật viễn thông thụ động Mobifone tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;

Xét đề nghị của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung tại Công văn số 1153/TT.MLMT-QLKT ngày 31/5/2019 về việc bổ sung Quy hoạch hạ tầng thuật viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 598/STTTT-BCVT ngày 17/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung Quy hoạch 07 vị trí phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 cụ thể:

STT

Huyện, thành phố

Cột ăng ten bổ sung mới

1

Bình Sơn

5

2

Đức Phổ

1

3

Minh Long

1

(Chi tiết vị trí cột ăng ten bổ sung tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Sở thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý theo dõi kiểm tra giám sát kết quả thực hiện Quy hoạch này; chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành UBND các huyện thành phố Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung tuyên truyền giới thiệu nội dung bổ sung quy hoạch; giải Quyết tranh chấp khiếu nại, phát sinh theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố; Giám đốc Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhi thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ thông tin và Truyền thông;
- Cục Viễn thông, Bộ TT&TT;
- CT, các CT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG QUY HOẠCH CỘT ĂNG TEN MOBIFONE QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Địa chỉ lắp đặt

Kinh độ

Vĩ độ

Loại cột

Quy mô cột ăng ten

Thời điểm triển khai

Ghi chú

Độ cao cột (m)

Diện tích đất dự kiến (m2)

Khả năng dùng chung

1

Xã Bình Long, huyện Bình Sơn

108,76352

15,29158

A2b

45

750m2

C

2019

 

2

Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn

108,80092

15,41584

A2b

45

750m2

C

2019

 

3

Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn

108,80321

15,39256

A2b

45

750m2

C

2019

 

4

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn

108,79387

15,37921

A2b

45

750m2

C

2019

 

5

Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn

108,81185

15,37985

A2b

45

750m2

C

2019

 

6

Xã Phổ Cường, Đức Phổ

108,9708

14,7808

A2b

45

750m2

C

2019

 

7

Xã Long Mai, Huyện Minh Long

108,71845

14,95792

A2b

45

750m2

C

2019

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 513/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 513/QĐ-UBND

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426078