• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL năm 2014 về biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5136/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ XUẤT KHẨU VÀO EU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định của Chính phủ số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012;

Căn cứ Công hàm số ARES(2014) 3847323 ngày 17/11/2014 của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam thông báo các biện pháp khẩn cấp cần triển khai thực hiện để khắc phục các khuyến cáo của Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO) - Ủy ban Châu Âu nêu trong dự thảo Báo cáo thanh tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam xuất khẩu vào EU từ ngày 8-18/9/2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU như sau:

1. Thực hiện thẩm tra quá trình xử lý nhiệt theo kế hoạch thống nhất giữa cơ quan kiểm tra với cơ sở, bảo đảm nguyên tắc lô hàng xuất khẩu phải được thẩm tra.

2. Lấy mẫu kiểm nghiệm đối với từng lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ đăng ký xuất khẩu vào EU về chỉ tiêu vi sinh vật. Chỉ tiêu phân tích bao gồm E.coli, Salmonella và Coagulase-positive staphylococci; phương pháp phân tích, số mẫu và mức giới hạn theo quy định tại Quy định (EC) 1441/2007 ngày 05/12/2007 của Ủy ban Châu Âu.

Điều 2. Nội dung thẩm tra quá trình xử lý nhiệt và trình tự, thủ tục, kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, chứng nhận

1. Thẩm tra quá trình xử lý nhiệt:

a) Tại thời điểm thẩm tra quá trình xử lý nhiệt, cơ sở sản xuất phải bảo đảm có diễn ra hoạt động xử lý nhiệt đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

b) Nội dung thẩm tra quá trình xử lý nhiệt: theo đúng Quy định (EC) 853/2004 của Ủy ban Châu Âu, đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

i) Chế độ xử lý nhiệt trên thực tế đáp ứng quy định của EU tại khoản 5, mục A, chương II, phần VII, phụ lục III, Quy định (EC) 853/2004; Sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ giám sát quá trình xử lý nhiệt;

ii) Sự phù hợp giữa công suất thiết bị xử lý nhiệt với khối lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ được tiếp nhận;

iii) Năng lực của cán bộ/công nhân tham gia quá trình xử lý nhiệt (đào tạo, việc thực hiện trên thực tế).

2. Trình tự, thủ tục, kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận: theo quy định tại Mục 3, Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Điều 3. Chỉ lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ được áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này mới được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu vào EU.

Điều 4. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:

1. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, chứng nhận các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

3. Không cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu vào EU đối với các cơ sở chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ có quá trình xử lý nhiệt hoặc kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng quy định của EU. Yêu cầu cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp, thực hiện thẩm tra thực tế trước khi tiếp tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu vào EU cho các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ của cơ sở. Thông báo tới Cơ quan thẩm quyền Châu Âu cơ sở không có biện pháp khắc phục đáp ứng đầy đủ quy định của EU để Cơ quan thẩm quyền Châu Âu xem xét việc đưa tên cơ sở ra khỏi danh sách được phép xuất khẩu vào EU.

4. Tăng cường đào tạo, tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ của hệ thống và tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU, về các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào thị trường này.

5. Đề xuất, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bãi bỏ các quy định tại Quyết định này nếu kết quả kiểm tra cho thấy việc kiểm soát đáp ứng các quy định của EU.

Điều 5. Chi phí liên quan đến việc tổ chức thẩm tra quá trình xử lý nhiệt do cơ sở chi trả theo nguyên tắc thỏa thuận, thu đủ bù chi; Chi phí cho việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm do Cơ sở chi trả theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Giám đốc các cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5136/QĐ-BNN-QLCL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259625