• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 519/2014/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho dự án hạ tầng nông thôn năm 2014 tại Quyết định 599/2013/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Quyết định 519/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG NÔNG THÔN NĂM 2014 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/2013/QĐ-UBND NGÀY 31.12.2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.6.2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 315/2014/QĐ-UBND ngày 30.6.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông tại Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 436/2014/QĐ-UBND ngày 09.10.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông năm 2014 tại Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính tại Tờ trình số 336/LS:TC-KH&ĐT ngày 26.11.2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông thôn năm 2014 tại Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Lý do điều chỉnh.

- Một số công trình đã thanh toán hết do sử dụng các nguồn vốn của địa phương còn dư điều chuyển sang các công trình khác còn thiếu vốn.

- Một số công trình chưa giải phóng được mặt bằng nên không có khối lượng để thanh toán trong năm.

- Một số danh mục công trình do các huyện gửi báo cáo lên để phân bổ kinh phí hỗ trợ chưa đúng tên với quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Nội dung điều chỉnh.

- Điều chỉnh giảm và loại khỏi danh mục một số công trình với tổng số tiền là 11.139 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng và bổ sung danh mục vào danh mục một số công trình với tổng số tiền là 11.139 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Mọi điều khoản, nội dung khác của Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013, Quyết định số 315/2014/QĐ-UBND ngày 30.6.2014, Quyết định số 436/2014/QĐ-UBND ngày 09.10.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn để đảm bảo giá trị khối lượng hoàn thành và thanh toán vốn cho các công trình chuyển đến trong năm ngân sách 2014.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP.KTTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, NN.TN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 519/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 519/2014/QĐ-UBND

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262096