• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH năm 2015 về Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-LĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng:

- Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Bộ;

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược; quy hoạch; kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm; các chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án quan trọng về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Quyết định các vấn đề về chiến lược; quy hoạch; kế hoạch; các chương trình; các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Bộ trưởng có thể ủy quyền cho các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

2. Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí:

- Chỉ đạo lĩnh vực dạy nghề; công tác thanh tra và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Dạy nghề (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Thanh tra Bộ; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; các Trường dạy nghề thuộc Bộ.

- Theo dõi địa phương: Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa:

- Chỉ đạo lĩnh vực việc làm; xuất khẩu lao động; hợp tác quốc tế; bình đẳng giới; xuất bản; công tác Đảng - Đoàn thể và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức.

- Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, viên chức của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Quản lý lao động ngoài nước; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Bình đẳng giới; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm lao động ngoài nước; Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại; Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Theo dõi địa phương: Các tỉnh An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ.

4. Thứ trưởng Phạm Minh Huân:

- Chỉ đạo lĩnh vực lao động - tiền lương; bảo hiểm xã hội; pháp chế; quan hệ lao động và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Lao động - Tiền lương; Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Pháp chế; Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

- Theo dõi địa phương: Các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình; Thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

5. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm:

- Chỉ đạo lĩnh vực bảo trợ xã hội; giảm nghèo; phòng, chống tệ nạn xã hội và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An; Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật; Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

- Theo dõi các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

6. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp:

- Chỉ đạo lĩnh vực chính sách người có công; an toàn lao động; chỉnh hình và phục hồi chức năng; nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin và theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục), Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III; Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng; Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ; Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam; Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội; Trung tâm Thông tin.

- Theo dõi các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

7. Thứ trưởng Đào Hồng Lan:

- Chỉ đạo lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác văn phòng, quốc phòng - an ninh; báo chí và theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng); Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

- Theo dõi địa phương: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tha Thiên - Huế, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối với các chương trình hợp tác quốc tế, các dự án, các tổ chức liên ngành, Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các tổ chức phối hợp khác do Bộ chủ trì hoặc do cơ quan, đơn vị khác chủ trì, tùy theo lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó tham gia, theo dõi hoặc Bộ trưởng phân công Thứ trưởng tham gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 519/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271924