• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 792/TTT-TTr ngày 16/10/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 169/BC-STP ngày 24/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh
tra Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (
báo cáo);
- Cục Ki
m tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Thanh
tra Chính phủ;
- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các tổ chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT - TH tỉnh;
- VP
UB: PCVP, các phòng Nghiên cứu, TCD, CBTH;
- L
ưu: VT, NC (dmhai 417)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
52/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và việc tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các nội dung về tiếp công dân không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong các cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai tại nơi tiếp công dân; công dân đến trực tiếp hoặc gửi đơn tố cáo tại nơi tiếp công dân.

Chương II

TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 3. Những cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện tiếp công dân theo Quy định này

1. Các Chi cục trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trụ sở làm việc riêng.

Đối với các Chi cục làm việc chung trong trụ sở của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh khi được yêu cầu, thực hiện tiếp công dân đột xuất theo đề nghị của Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn.

2. Các Ban có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành (tương đương Chi cục) trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Bố trí địa điểm tiếp công dân và thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Người đứng đầu các Chi cục có trụ sở riêng, các Ban trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện trụ sở của cơ quan mình để bố trí địa điểm tiếp công dân theo đúng quy định tại Điều 19 Luật Tiếp công dân và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

2. Việc tiếp công dân được thực hiện theo quy định tại các Điều 24, 29, 30 Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân.

3. Việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo các quy định tại Điều 25, 26, 27, 28 của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

4. Việc tiếp công dân và xử lý đơn thư phải được ghi chép, cập nhật đầy đủ, kịp thời đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện.

Điều 5. Trách nhiệm của người đứng đầu các Chi cục có trụ sở riêng, các Ban trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân

1. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân thực hiện theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Tiếp công dân và Quy định này.

2. Người đứng đầu các Chi cục có trụ sở riêng, các Ban trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của đơn vị ít nhất 01 ngày trong 01 tháng. Lịch tiếp công dân này phải được quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và công bố công khai theo quy định.

3. Việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Điều 6. Giao nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên

1. Việc tiếp công dân thường xuyên theo ngày giờ hành chính tại các cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 3 Quy định này được giao cho tổ chức có chức năng thanh tra - pháp chế đảm nhiệm. Đối với các cơ quan không có tổ chức thanh tra - pháp chế thì giao cho bộ phận có chức năng hành chính - tổng hợp hoặc giao cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đảm nhiệm.

2. Người đứng đầu cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào đội ngũ công chức do mình quản lý trực tiếp để phân công nhiệm vụ cho 01 (một) công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc phân công nhiệm vụ phải bằng văn bản; công chức được phân công kiêm nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng cho những ngày thực tế làm nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Chương III

TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện khi được yêu cầu;

b) Trực tiếp chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện đi với nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan theo yêu cu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo đề nghị của Trưởng ban tiếp công dân của huyện.

2. Khi công dân đến trực tiếp tại nơi làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình thì người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tiếp, lắng nghe để tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, hoặc hướng dẫn công dân phát sinh đến đúng cơ quan có thẩm quyền nếu nội dung công dân đề nghị không thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trường hợp người đứng đầu cơ quan đi vắng thì công chức được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn có trách nhiệm tiếp, xử lý theo quy định; không được từ chối tiếp, lắng nghe công dân trình bày.

Điều 8. Phân công nhiệm vụ tiếp công dân; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào đội ngũ công chức do mình quản lý trực tiếp để phân công nhiệm vụ cho 01 (một) công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc phân công nhiệm vụ phải bằng văn bản; công chức được phân công kiêm nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng cho những ngày thực tế làm nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

2. Việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Quy định này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thi hành

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Tiếp công dân của tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, theo dõi, tổng hp ý kiến, đánh giá về tình hình thực hiện Quy định này báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích, xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung

Quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu có phát sinh vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 13/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

2.393

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295808