• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế


 

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 52/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Nội vụ tại Tờ trình số 908/TTr-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Sở Y tế tỉnh Sơn La là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân s- kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

1.1. Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

1.2. Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2.2. Các chi cục trực thuộc Sở Y tế gồm:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu để giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, gồm:

2.3.1. Tuyến tỉnh

a) Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

b) Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

c) Lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y.

d) Lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định y khoa.

đ) Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La;

- Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La.

2.3.2. Tuyến huyện

a) Bệnh viện đa khoa huyện:

- Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu;

- Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã;

- Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp;

- Bệnh viện đa khoa huyện Mường La;

- Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên;

- Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên;

- Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai;

- Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;

- Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn;

- Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu;

- Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu.

b) Trung tâm y tế tuyến huyện:

- Trung tâm Y tế huyện Yên Châu;

- Trung tâm Y tế huyện Sông Mã;

- Trung tâm Y tế huyện Mường La;

- Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên;

- Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai.

- Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn;

- Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu;

- Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ;

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu;

- Trung tâm Y tế huyện Phù Yên;

- Trung tâm Y tế thành phố Sơn La;

- Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp.

Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố là đơn vị thuộc Trung tâm y tế huyện, thành phố.

3. Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và tham mưu tổng hợp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

4. Việc sáp nhập bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế huyện do giám đốc Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

5. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đc Sở ban hành Quy chế làm việc chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế của Sở.

Điều 4. Hiu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2019.

2. Bãi bỏ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thườn
g trực UBND tỉnh;
- Cục ki
m tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Trung t
âm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(90b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 16/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 52/2018/QĐ-UBND

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403007