• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 520/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 520/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI STIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam tại văn thư đề ngày 11/7/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

17405/16/CBMP-QLD

19/9/2016

2

22485/16/CBMP-QLD

15/11/2016

3

24636/16/CBMP-QLD

22/12/2016

4

24637/16/CBMP-QLD

22/12/2016

5

24638/16/CBMP-QLD

22/12/2016

6

24641/16/CBMP-QLD

22/12/2016

7

24647/16/CBMP-QLD

22/12/2016

8

24648/16/CBMP-QLD

22/12/2016

9

26576/17/CBMP-QLD

16/01/2017

10

31456/17/CBMP-QLD

05/4/2017

11

42860/17/CBMP-QLD

14/8/2017

12

42873/17/CBMP-QLD

14/8/2017

13

42878/17/CBMP-QLD

14/8/2017

14

42880/17/CBMP-QLD

14/8/2017

15

42881/17/CBMP-QLD

14/8/2017

16

43626/17/CBMP-QLD

24/8/2017

17

43640/17/CBMP-QLD

24/8/2017

18

50400/17/CBMP-QLD

20/11/2017

19

50408/17/CBMP-QLD

20/11/2017

20

50410/17/CBMP-QLD

20/11/2017

21

57882/18/CBMP-QLD

02/02/2018

22

58829/18/CBMP-QLD

26/02/2018

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 520/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 06/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 520/QĐ-QLD

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390108