• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 5209/QĐ-UBND năm 2014 duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Tải về Quyết định 5209/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5209/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn 2050;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008/BXD);

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch sử dụng đất cho các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề và bệnh viện trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch sử dụng đất cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề và bệnh viện trên địa bàn Thành phố thành Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2898/TTr-SQHKT ngày 28 tháng 8 năm 2014 về trình duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch

- Phạm vi nghiên cứu: bao gồm vùng Thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị hành chính: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.

- Phạm vi, ranh giới lập đồ án: bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 2.095 km2, với 24 đơn vị hành chính trong đó gồm 19 quận và 5 huyện.

+ Phần nội thành bao gồm các quận nội thành cũ: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp (12 quận).

+ Phần ngoại thành là các quận mới và huyện ngoại thành còn lại.

- Thời hạn lập quy hoạch:

+ Quy hoạch ngắn hạn: năm 2010 - 2015

+ Quy hoạch dài hạn: năm 2015 - 2025

2. Mục tiêu của Nhiệm vụ quy hoạch

- Xác định cụ thể quỹ đất và địa điểm xây dựng mới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải quyết những khó khăn, bất cập về điều kiện cơ sở vật chất của các trường đại học, cao đẳng hiện hữu và giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông trong nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phù hợp, với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, tương đương trình độ quốc tế, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển bền vững.

- Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài; đồng thời, thực hiện điều chỉnh cơ cấu hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, đời sống xã hội.

- Khuyến khích đào tạo những ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp; cân đối hợp lý cơ cấu đào tạo giữa các ngành nghề, giữa khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật - công nghệ; bảo đảm tính liên thông giữa các loại hình, các trình độ đào tạo. Cải cách mô hình đào tạo hiện nay. Xây dựng trường đại học gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh hình thành một số trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Mở rộng và phát triển hệ thống các trường tư thục nhằm huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, trên cơ sở phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Thành phố và khu vực.

3. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch gồm:

- Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000;

+ Bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000.

4. Dự báo quy mô sinh viên, cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch.

4.1. Dự báo quy mô sinh viên:

Dự kiến quy mô sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh: 700.000 - 850.000 sinh viên, phân bổ cụ thể như sau:

a) Khu vực nội thành:

- Quy mô sinh viên hiện hữu: 620.300 sinh viên

- Quy mô sinh viên dự kiến đến năm 2025: 100.000-150.000 sinh viên

b) Khu vực ngoại thành:

b.1. Tại các khu đại học tập trung:

- Quy mô sinh viên dự kiến đến năm 2025: 500.000-550.000 sinh viên

b.2. Tại các trường đại học, cao đẳng riêng lẻ:

- Quy mô sinh viên dự kiến đến năm 2025: 100.000-150.000 sinh viên

4.2. Dự báo quy mô sử dụng đất:

a) Quy mô sử dụng đất xây dựng đại học cao đẳng trong nội thành:

- Tổng quy mô sử dụng đất hiện hữu: khoảng 83,5 ha

- Dự kiến khu vực nội thành tổng quy mô diện tích còn lại khoảng: 50ha, tại các cơ sở này, chủ yếu là đào tạo sinh viên sau đại học, nghiên cứu sinh ...

b) Dự báo quy mô sử dụng đất xây dựng đại học cao đẳng tại khu vực ngoại thành:

b.1. Khu đại học tập trung:

- Tổng diện tích đất các khu đại học tập trung ở ngoại thành khoảng 2.200 ha, trong đó:

+ Tổng diện tích đất dành cho trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học khoảng 1.545 ha, bố trí tại các khu vực như sau:

o Ở phía Nam, trong Khu đô thị Nam Thành phố có diện tích khoảng 130ha và ở huyện Nhà Bè có diện tích khoảng 115ha;

o Ở phía Tây thuộc huyện Bình Chánh có diện tích khoảng 500ha;

o Ở phía Đông tại Quận 9 có diện tích khoảng 200ha;

o Ở phía Bắc tại huyện Củ Chi, Hóc Môn có diện tích khoảng 600ha.

+ Quy mô diện tích đất Khu Đại học Quốc gia Thành phố (bao gồm cả phần đất thuộc tỉnh Bình Dương): 643ha.

b.2. Các trường đại học, cao đẳng riêng lẻ tại khu vực ngoại thành:

- Tổng quy mô diện tích cho các trường đại học, cao đẳng riêng lẻ tại khu vực ngoại thành khoảng 400 - 500ha, trong đó:

+ Tổng diện tích các cơ sở trường riêng lẻ hiện hữu tại ngoại thành còn khoảng 200ha.

+ Tổng diện tích các trường riêng lẻ xây dựng mới khu vực ngoại thành có quy mô khoảng: 230-300ha.

4.3. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

- Chỉ tiêu áp dụng mô hình Đô thị đại học: 50-65m2/sinh viên

- Chỉ tiêu áp dụng mô hình Khu đại học tập trung: 40-50 m2/sinh viên

- Chỉ tiêu áp dụng mô hình Trường đơn lẻ:

+ Tại nội thành: ≥ 3m2/sinh viên

+ Tại ngoại thành: ≥ 25m2/sinh viên, với:

o Diện tích xây dựng cơ sở chính của trường: ≥ 5ha đối với đại học

o Tổng diện tích đất xây dựng trường: ≥ 5ha đối với cao đẳng

4.4. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu:

+ Khu tập thể giáo viên: 120 lít/người/ngày.đêm

+ Ký túc xá: 120 lít/người/ngày.đêm

+ Trụ sở, hành chính, giảng đường: 15 lít/người/ngày.đêm

- Chỉ tiêu thoát nước tối thiểu:

+ Khu tập thể giáo viên: 120 lít/người/ngày.đêm

+ Ký túc xá: 120 lít/người/ngày.đêm

+ Trụ sở, hành chính, giảng đường: 15 lít/người/ngày.đêm

- Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu

+ Khu văn phòng: 25 - 50 W/m2 sàn

+ Ký túc xá: 150 - 300 W/m2 sàn

+ Khu thí nghiệm, xưởng thực hành: 150 - 250 W/m2 sàn

5. Nguyên tắc cơ bản khi lập đồ án.

5.1. Điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu:

- Phân tích mối liên hệ tương quan trong nội bộ hệ thống mạng lưới đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đối với vùng và cả nước về tính chất đào tạo, quan hệ không gian, các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường đô thị.

- Xác định nhu cầu phát triển giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển chung trong toàn vùng đô thị.

- Dự báo tính chất và quy mô phát triển trên cơ sở tổng hợp ý kiến chuyên gia, khảo sát nhu cầu thực tế từng địa bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Khi nghiên cứu đồ án cần đề xuất các tiêu chí cụ thể cho riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng giữ lại quy mô sinh viên, các cơ sở đào tạo trong nội thành cho phù hợp với nhu cầu phát triển chung của Thành phố. Phần còn lại sẽ bố trí ra ngoại thành theo đúng quy định; đồng thời đề xuất kiến nghị các tỉnh lân cận trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh cũng sớm có các chính sách phù hợp để thu hút lượng sinh viên di chuyển từ Thành phố ra phù hợp với đồ án quy hoạch hệ thống đại học cao đẳng ở cấp vùng đô thị.

5.2. Định hướng phát triển các trường đại học:

- Hình thành các khu đô thị đại học, khu đại học tập trung phù hợp với mô hình phát triển tiên tiến và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Đó là mô hình phát triển tập trung các trường để sử dụng chung và chia sẻ các tiện ích công cộng (đầu mối giao thông, khu thể thao, cây xanh, vui chơi giải trí, ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho giáo viên...); quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, tăng cường mảng xanh, công viên sinh thái.

- Các khu đô thị đại học, khu đại học tập trung được xác định gắn với việc xác định đầu tư phát triển các khu đô thị vệ tinh của Thành phố. Các sinh hoạt nghiên cứu, học tập, giảng dạy của khu đại học, cao đẳng, dạy nghề gắn kết mật thiết với hạ tầng xã hội của đô thị vệ tinh.

- Các khu đô thị đại học, khu đại học tập trung phải được kết nối với trung tâm Thành phố và các khu chức năng khác của Thành phố bằng những tuyến giao thông chính với các phương tiện chuyên chở hiện đại (metro, tramway, bus, ...).

- Phân bố lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng theo hướng giãn dần từ nội thành ra ngoại thành, di chuyển ra các tỉnh hoặc thành lập các phân hiệu, trường mới tại các tỉnh trong vùng. Hình thành những trung tâm đào tạo mới gắn với các trục tăng trưởng kinh tế, các cực và các trung tâm đô thị động lực, tiếp cận trực tiếp với các vùng sản xuất trọng điểm nhằm thu hút nguồn nhân lực có hàm lượng chất xám cao cho Thành phố.

- Vị trí xây dựng mới các trường đại học không phụ thuộc vào mật độ dân số cũng như số lượng dân cư hiện hữu mà phụ thuộc vào quy hoạch phát triển đô thị trên cơ sở định hướng phát triển hệ thống các trường của Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường mới thành lập sẽ được bố trí quỹ đất phù hợp với chức năng và nhu cầu đào tạo, tùy thuộc vào quy mô và cấp xây dựng trường đại học để xác định mối quan hệ giữa trường đại học với các chức năng trong đô thị, diện tích xây dựng, bố trí các cơ sở giảng dạy, thực hành, nghiên cứu, rèn luyện thể chất...

5.3. Cơ cấu tổ chức không gian đại học theo tầng bậc:

- Hệ thống các trường đại học với hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước, bố trí liên kết với các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành có tầm cỡ khu vực, quốc tế, gắn chặt nghiên cứu với đào tạo, sản xuất, kinh doanh tạo nên các sản phẩm công nghệ cao cho vùng và cả nước.

- Đại học Quốc gia sẽ là trường đại học trọng điểm, đào tạo chất lượng cao, đào tạo sau đại học, trường tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế sẽ được phát triển gắn kết mật thiết với đô thị trung tâm hạt nhân, các khu trọng điểm phát triển kinh tế quốc gia.

- Các trường đại học trọng điểm vùng; đại học, học viện đào tạo các ngành nghề kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với kinh tế - kỹ thuật sẽ được phát triển tại các khu vực thuộc Quận 9, Quận 7, Nhà Bè... hoặc các hành lang kinh tế động lực của Thành phố liên kết vùng, như với tuyến Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, ...

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn hóa - xã hội phát triển gắn với các vùng đô thị lớn đông dân cư nơi địa hình cảnh quan, giao thông thuận lợi như huyện Củ Chi, Bình Chánh.

5.4. Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung:

- Các khu đô thị đại học, khu đại học tập trung phải được kết nối với trung tâm Thành phố và các khu chức năng khác của Thành bố bằng những tuyến giao thông chính với các phương tiện chuyên chở hiện đại (metro, tramway, bus, ...).

- Hệ thống khung hạ tầng: tuân thủ cơ bản theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010; chỉ vi chỉnh các nội dung được cập nhật mới tại thời điểm hiện tại, đề xuất kiến nghị lộ trình thực hiện. Cập nhật hệ thống các quốc lộ hướng tâm hiện tại được nâng cấp, cải tạo, các dự án giao thông liên vùng như các đường cao tốc: Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Đà Lạt... để đề xuất cụ thể các hướng tuyến giao thông kết nối với các khu đô thị đại học, khu đại học tập trung tạo thuận lợi cho quá trình dịch chuyển và phân bố lại mạng lưới giáo dục đại học.

- Các đô thị được dự kiến bố trí mới cơ sở đào tạo có quy mô lớn, phải nghiên cứu đề xuất cụ thể về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Khu Đại học quy mô 172 ha thuộc phường Long Phước, Khu Đại học VIUT 306ha, các Khu đại học, cao đẳng thuộc Khu đô thị Tây Bắc, Khu Đại học quy mô 115 ha thuộc xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Khu Đại học Hưng Long quy mô 500 thuộc huyện Bình Chánh.

5.5. Đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá tác động xã hội, môi trường trong quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích xác định các rủi ro về mặt xã hội, môi trường liên quan đến xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng. Từ đó xác định cách thức quản lý, theo dõi, giảm nhẹ các rủi ro về xã hội, đảm bảo tính bền vững môi trường.

- Đánh giá tác động môi trường và xã hội trong quá trình quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học - Cao đẳng vùng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 3 lĩnh vực rủi ro chính sau:

+ Các rủi ro về xã hội: tối đa hóa lợi ích dân cư khu vực quy hoạch và khu vực di dời;

+ Các rủi ro về môi trường: Khả năng đáp ứng các nguồn tài nguyên, khả năng chịu tải các thành phần môi trường...;

+ Các rủi ro đến tính bền vững của thể chế như chính sách đền bù đất đai, tái định cư...;

6. Hồ sơ sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện:

6.1. Danh mục, hồ sơ sản phẩm của đồ án: Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng thực hiện theo quy định.

6.2. Tiến độ và tổ chức thực hiện:

a) Tiến độ thực hiện:

Thời gian lập, thẩm định và trình phê duyệt đồ án: Tối đa 09 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ này được phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch (chủ đầu tư): Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung nghiên cứu, các số liệu đánh giá hiện trạng, tính toán chỉ tiêu kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và trong hồ sơ, bản vẽ Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch này được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 trong thời hạn được nêu tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có đính kèm các bản vẽ, thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được nêu tại khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc), Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy; các Ban Thành ủy;
- Các đoàn thể Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV; TT Công báo;
- Lưu: VT, (ĐTMT/MTu) D.75

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5209/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 22/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2015   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5209/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262730