• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 525/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phi hợp công b, công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ lại T trình số 542/TTr-SNV ngày 12/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh mục và nội dung cụ thể của từng th tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính từ s 01 đến 07 khoản VII mục A; các thủ tục hành chính tại khoản III mục B; các thủ tục hành chính tại khoản II mục C phần I và phần II Quyết định s 571/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công b th tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh
;
-
Lưu: VT-NCXDPL3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 525/-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ TTHC

Tên th tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

I.1

Cấp tỉnh

 

1

 

Thủ tục tặng Bng khen của Ch tịch UBND tỉnh cho tập th, cá nhân lập được công trạng và thành tích trong phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đ

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ.

2

 

Thủ tục tặng Bng khen của Ch tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân lập được công trng và thành tích trong hoàn cnh không được dự báo trước (đột xuất)

3

 

Thủ tục tặng Bng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân lp được công trạng và thành tích đạt được theo kế hoạch năm

4

 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập th Lao động xuất sc”

5

 

Thủ tục tặng “C thi đua của UBND tỉnh”

6

 

Thủ tục tng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tnh"

7

 

Thủ tục tng Bng khen của Ch tịch UBND tỉnh cho gia đình gương mẫu

I.2

Cấp huyện

 

1

 

Thủ tục tặng Giy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành ph về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 ca Chính phủ.

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ.

2

 

Thủ tục tặng Giy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;

3

 

Thủ tục tặng Giy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích đột xuất

4

 

Thủ tục tặng danh hiu Lao động tiên tiến

5

 

Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở

6

 

Thủ tục tặng Tập th Lao động tiên tiến

7

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho gia đình gương mẫu

I.3

Cấp xã

 

1

 

Thủ tục tặng Giy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính tr

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ.

2

 

Thủ tục tặng Giy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

 

Th tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, th trn về thành tích đột xuất

4

 

Thủ tục tặng Giy khen của Ch tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 525/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 22/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 525/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408002