• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 525/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 525/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-BNN-BVTV ngày 01/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 38/TTr-SNN ngày 27/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan:

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Đơn vị trực thuộc Sở (Chi tiết tại Phụ lục 02).

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (Chi tiết tại Phụ lục 03).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các, xã phường, thị trấn;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Thủ tục hành chính thay thế (04 TTHC)

TT

Thủ tục hành chính được thay thế

Thủ tục hành chính thay thế

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

1. Lĩnh vực Trồng trọt ( 01 TTHC)

1

BNN -BTN-288189

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1.008003

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

- 25 ngày làm việc trường hợp cấp Quyết định.

- 05 ngày làm việc trường hợp cấp phục hồi Quyết định.

 

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Sở NN&PTNT.

Không

- Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 24 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Khoản 1, khoản 2, khoản 4 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

 

 

2

BNN -BTN-288190

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

3

BNN-BTN-288189

Cấp lại giấy chứng nhận Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

2. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (03 TTHC)

1

BNN-BTN-288215

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1.007931

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

13 ngày làm việc

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Phí 500.000 đ

- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018;

- Điều 4, Điều 13, Điều 15, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ;

- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.

 

2

BNN-BTN-288217

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1.007932

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

- 13 ngày làm việc trường hợp thay đổi địa điểm buôn bán.

- 05 ngày làm việc trường hợp bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin.

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Phí 200.000 đ

- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018;

- Điều 4, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ;

- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.

 

3

BNN-BTN- 288219

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

1.007933

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

05 ngày làm việc

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Không

- Điều 49 Luật Trồng trọt năm 2018;

- Điều 4, Điều 24, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ.

 

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (02 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

1. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (02 TTHC)

1

BNN-BTN-287212

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

- Luật Trồng trọt năm 2018

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón

TTHC bãi bỏ tại Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ NN&PTNT

2

BNN-BTN-262791

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. Thủ tục hành chính thay thế (01 TTHC)

TT

Thủ tục hành chính được thay thế

Thủ tục hành chính thay thế

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

1. Lĩnh vực Trồng trọt (01 TTHC)

1

BNN-BTN-288193

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

1.008004

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

05 ngày làm việc

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

Không

- Điều 56 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

 

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

I. Lĩnh vực Trồng trọt (01 TTHC)

1. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính (Mã số TTHC: 1.008003).

* Trường hợp Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Xem xét thẩm định hồ sơ đăng ký

02 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký duyệt thành lập hội đồng thẩm định

01 ngày

Bước 6

Hội đồng thẩm định

Kiểm tra thực địa và đánh giá, lập biên bản và dự thảo Quyết định

15 ngày

Bước 7

Chi cục trưởng

Xem xét dự thảo và trình Lãnh đạo Sở ký ban hành kết quả TTHC

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Sở NN&PTNT

Ký phê duyệt kết quả TTHC

02 ngày

Bước 9

Văn thư Sở

Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCTH Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

01 ngày

Bước 10

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

01 ngày

Bước 11

CCVC tại Trung tâm HCCC

- Nhận kết quả từ Bộ phận HCTH của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

25 ngày

* Trường hợp Cấp phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Xem xét thẩm định hồ sơ đăng ký và dự thảo Quyết định

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét dự thảo và trình Lãnh đạo Sở ký ban hành kết quả TTHC

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở NN&PTNT

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0.5 ngày

Bước 7

Văn thư Sở

Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCTH Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

0.5 ngày

Bước 8

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

0.5 ngày

Bước 9

CCVC tại Trung tâm HCCC

- Nhận kết quả từ Bộ phận HCTH của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

05 ngày

II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (03 TTHC)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mã số TTHC:1.007931)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận thanh tra

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Chi cục

10 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả TTHC

01 ngày

Bước 6

Bộ phận HCTH

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

01 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCCC

- Nhận kết quả từ Bộ phận HCTH của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

13 ngày

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mã số TTHC:1.007932)

* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận thanh tra

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện buôn bán, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Chi cục

10 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả TTHC

01 ngày

Bước 6

Bộ phận HCTH

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

01 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCCC

- Nhận kết quả từ Bộ phận HCTH của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

13 ngày

* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin, tổ chức, cá nhân ghi trên giấy chứng nhận.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận thanh tra

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Chi cục

03 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0.5 ngày

Bước 6

Bộ phận HCTH

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

0.5 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCCC

Trả kết quả giải quyết TTHC

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

05 ngày

3. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón (Mã số TTHC:1.007933)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Chi cục

03 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0.5 ngày

Bước 6

Bộ phận HC + Bộ phận chuyên môn

Bộ phận chuyên môn Lưu trữ hồ sơ; Bộ phận hành chính chuyển trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC

0.5 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCCC

- Nhận kết quả từ Bộ phận HCTH của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

05 ngày

 

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP XÃ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

I. Lĩnh vực Trồng trọt (01 TTHC)

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (Mã số TTHC: 1.008004)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

- Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa.

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

3.5 ngày

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, công chức phụ trách chuyên môn (có văn bản trả) trả hồ sơ lại cho bộ phận Một cửa để trả lại cho người dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

Bước 4

Lãnh đạo UBND xã

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của Bộ phận chuyên môn; Ký duyệt kết quả TTHC.

01 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận chuyên môn

- Nhận kết quả trình ký từ lãnh đạo.

- Vào Sổ, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại Bộ phận một cửa

Nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn và trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

05 ngày

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 525/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 525/QĐ-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444513