• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 527/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và y ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y; lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 39/TTr-SNNPTNT ngày 18/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- CT, PCT. UBND tỉnh T.Q. Nam; (b/c)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (b/c)
- TT.CNTT và TT (S
TTTT) (b/c)
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu VT, TTPVHCC. TXS

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

1

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh

2

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết qukiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

-Như trên-

4

Thm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

-Như trên-

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

-Như trên-

II

LĨNH VC LÂM NGHIP

 

1

Xác nhận bảng kê lâm sản

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

-Như trên-

III

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

Công bố mcảng cá loại 3

Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

-Như trên-

3

Sửa đi, bsung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tchức cộng đng (thuộc địa bàn quản lý)

-Như trên-

IV

LĨNH VỰC PHÁT TRIN NÔNG THÔN

 

1

Htrợ dự án liên kết

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA UBND CP XÃ

STT

Tên thủ tc hành chính

Căn c pháp lý

I

LĨNH VC THỦY LI

 

1

Htrợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn h trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và ngun vn hợp pháp khác của địa phương phân b dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

-Như trên-

II

LĨNH VỰC PHÒNG CHNG THIÊN TAI

 

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Htrợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

-Như trên-

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

-Như trên-

 

PHN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Phê duyt, điều chỉnh quy trình vận hành đối vi công trình thủy li lớn và công trình thủy li vừa do UBND tỉnh phân cấp

Trình t

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

c 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

21 ngày làm vic

2. Thẩm đnh, phê duyt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vn hành h cha nước thuộc thm quyn của UBND huyện

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tng thời gian thực hiện

21 ngày làm việc

3. Thm định, phê duyệt đ cương, kết quả kim định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Trình t

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

11 ngày làm vic

4. Thm đnh, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã tr lên)

Trình tự

Chức danh, v trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

09 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tng thời gian thực hiện

14 ngày làm việc

5. Thm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Trình tự

Chức danh, v trí

Ni dung công vic

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

09 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Xác nhận bảng kê lâm sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

ng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn của Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Xem xét thẩm tra xử lý hồ sơ

03 ngày (cần xác minh thì không quá 05 ngày)

Bước 3

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Bộ phận chuyên môn của Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

01 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

07 ngày (cần xác minh thì 10 ngày) làm việc

2. Thm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối vi cá nhân, hộ gia đình, cộng đng dân cư thôn)

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ dự án lâm sinh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Xem xét thẩm tra xử lý hồ sơ

14 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

18 ngày làm vic

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Công b mở cảng cá loại 3

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho phòng Nông nghiệp và PTNT xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn Phòng Nông nghiệp và PTNT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hsơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày làm vic

2. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Trình tự

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn

35 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn

Ký duyệt hsơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

05 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt trả kết quả giải quyết TTHC

03 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

44 ngày làm vic

3. Sửa đổi, b sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 44 ngày làm việc đối với sửa đi, b sung; 05 ngày làm việc đối vi đi tên t chc

Trình tự

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc  hin

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phn chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn

35 ngày (đối với sửa đi, bổ sung); 02 ngày (đối với đi tên tổ chức)

Bước 3

Lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

05 ngày (đối với sửa đi, b sung); 01 ngày i với đổi tên t chức)

Bước 4

Lãnh đo UBND cấp huyện

Ký duyệt trả kết quả giải quyết TTHC

03 ngày i với sa đi, b sung); 01 ngày (đối với đổi tên tổ chức)

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chc, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

44 ngày (đối vi sửa đổi, bổ sung) làm việc; 05 ngày (đối vi đổi tên tổ chức) làm việc

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIN NÔNG THÔN

1. Hỗ trợ dự án liên kết

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ dự án liên kết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ dự án cho Phòng Nông nghiệp và PTNT x

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Xem xét thẩm tra xlý hồ sơ

13 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT

Ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký duyệt kết qugiải quyết TTHC

01 ngày

Bước 5

Bộ phận chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tng thời gian thực hiện

17 ngày làm việc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nưc (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vn hợp pháp khác của địa phương phân b dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Trình tự

Chức danh, v trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận h sơ và chuyn hsơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tng thời gian thực hiện

05 ngày làm việc

2. Thm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trình tự

Chức danh, v trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn x

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

11 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thc hiện

14 ngày làm việc

3. Thm định, phê duyệt phương án ứng phó vi tình hung khn cp thuộc thm quyn của y ban nhân dân cp xã

Trình t

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

11 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tng thời gian thực hiện

14 ngày làm vic

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tp trung và nuôi trồng thủy sn ban đầu

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, tham mưu xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận vào bản kê khai

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày làm việc

2. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Lãnh đạo UBND xã

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký Thông báo kết quả giải quyết TTHC

02 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày làm việc

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã

0,5 ngày

Bước 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành lập hội đồng kiểm tra với sự tham gia, phối hợp của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, xác nhận thiệt hại; tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

12 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký Thông báo kết quả giải quyết TTHC

02 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày làm vic

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 527/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 527/QĐ-UBND

46

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445485