• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


 

Quyết định 528/QĐ-BGTVT năm 2020 bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 528/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 528/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẢNG HÀNG KHÔNG GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ban hành ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hưng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại Công văn số 2340/CHK-QLC ngày 14/6/2018, số 3471/CHK-QLC ngày 28/8/2018, s 2178/CHK-QLC ngày 24/5/2019 và số 1133/CHK-QLC ngày 19/03/2020 về việc bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 257/KHĐT ngày 27/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 980/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch tng thCảng hàng không Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 528/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 528/QĐ-BGTVT

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439220