• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 528/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 528/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: TUYÊN QUANG, THANH HÓA, PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1017/LĐTBXH-BTXH ngày 24 tháng 3 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 3694/BTC-NSNN ngày 20 tháng 3 năm 2015, số 4499/BTC-NSNN ngày 07 tháng 4 năm 2015, số 4748/BTC-NSNN ngày 13 tháng 4 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1856/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.293,665 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015. Cụ thể:

- Tỉnh Tuyên Quang: 350,565 tấn gạo.

- Tỉnh Thanh Hóa: 707,1 tấn gạo.

- Tỉnh Phú Yên: 236 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT, HC;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 528/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 528/QĐ-TTg

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272083