• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Quyết định 53/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP TẠM THỜI CHO GIÁO VIÊN, Y - BÁC SĨ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngy 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 50/2007/NQ.HĐND ngày 09/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chnh tại Tờ trình số 4037/TTr-STC ngày 21/11/2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 3352/STP-XDKTVB ngày 06/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2019. Nội dung theo Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 15/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ph CVP (Hòa, Phan);
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Công báo tnh);
- Lưu VT, Mai.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 02/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431343